.

 

Alida de Vlaming     

1903

      No27                                                                                                                                           

Op heden den negentiende Januari----------------------------------------
negentien-honderd-en-drie, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
te SCHIEDAM, verschenen: Teunis de Vlaming------------oud veertig---------jaren,
van beroep Schoenmaker.--------------------------------------wonende alhier. vader.
en Nicolaas Scheurkogel
---------------------------------oud drie entwintig jaren,
van beroep timmerman--------------------------------------------wonende alhier. oom
van de na tenoemen overledene
---------------------------die Ons hebben verklaard:
dat op den achttienden dezer maand
--------------------------------------------------
des voormiddags
------------------------------- ten half elf ----------------ure, in het huis
staande aan de Dwarsstraat -------------------------alhier, nommer twee en zestig is
overleden:
Alida de Vlaming . oud
elf maanden zonder beroep geboren en wonende alhier, dochter van  
den eersten aangever en Johanna Maria Scheurkogel
zonder beroep  
en medewonende alhier--------------------------------------------------
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing, is--------------------------
onderteekend door Ons
--en de aangevers----------------------------------------
T. de Vlaming
--------------------------------------------------De Ambtenaar
N. Scheurkogel----------------------------------------------------- Jansen

 

 

                                                                                                                              

 

;