Overlijden Alida  7 jaar

No462                                                                                                                                       

Op heden den Negenentwintigste  November----------------------------------------------
negentien - honderd -en-elf,  zijn  voor  Ons  ondergeteekende,  Ambtenaar  van  den  Burgerlijken  Stand
te SCHIEDAM, verschenen: Hendrik van der Zee-oud zestig----------------------jaren,
van beroep bedienaar der begrafenis-------------------------------------wonende alhier
en Hendrik  Johannes Christiaan van der  Mark----oud zesenzestig jaren,
van beroep bedienaar der begrafenis-----------------------------------wonende alhier
-------------------------------------------------------------------------------die Ons hebben verklaard:
dat op den achtentwintigste dezer maand ------------------------------------------------
des voormiddags
--------------------------------- ten half tien----------------ure, in het huis
staande alhier, aan de Broersvest ----------------------------, nommer zesennegentig is
overleden:
 Alida de Vlaming  oud zeven jaar en tien maanden
zonder beroep geboren en wonende alhier dochter van------------------- 
Teunis de Vlaming overleden, en van Johanna Maria Scheurkogel-----
zonder beroep wonende alhier
------------------------------------------------------------
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing, is--
--------------------------
onderteekend door Ons--en de aangevers-----    --  ------------------------------
H. van der-Zee-------------------------------------------------De Ambtenaar  
H.J.C van der Mark----------------------------------------H de Fringer??