Geboorte Akte van Helmert
1892

No 790
Op heden den zesentwintigste October
achttien-honderd-twee-en-negentig, is voor Ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand te SCHIEDAM, in het Huis der Gemeente verschenen:
Teunis de Vlaming
oud dertig jaren van beroep schoenmaker, wonende aan de Hogestraat alhier, wijk G, driehonderd zes envijftig
die ons heeft verklaard,dat op den zesentwintigste dezer maand, des namiddags ten half twee ure, ten zijnen huize, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijn echtgenoot
Johanna Maria Scheurkogel
, zonder beroep, mede wonende alhier
welk kind zal genaamd worden: Helmert
Van welke verklaring Wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Jan Scheurkogel oud zesenvijftig jaren, van beroep .end..meester wonende alhier
en van Hendrik Bras oud zesendertig jaren, van beroep adjunct commies ter secretaris(?) wonende alhier
En is deze akte na gedane voorlezing, ondertekend door Ons, en comparanten de getuigen

T de Vlaming
J Scheurkogel                        
De Ambtenaar,
H Bras