.

Akte van Overlijden Helmert de Vlaming

1881

 

No216                                                                                                                                       

Op heden den Veertiende April--------------- ------------------------------------------------
 achttien-honderd-eenentachtig, zijn voor  Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
 te SCHIEDAM, in het Huis der Gemeente verschenen:--------------------------------------  ----------
Pieter  Zwanenburg----------------------------------oud achtentwintig---------jaren,
van beroep Brandersknecht.------------------------------------------------wonende alhier
en Marinus  Krullaars
---------------------------------------oud negenenvijftig jaren,
van beroep voerman---------------------------------------------------------wonende alhier
-------------------------------------
---------------------------die Ons hebben verklaard:
dat op den dertiende dezer maand
---------------------------------------------------------
des avonds
------------------------------- ten half negen----------------ure, in het huis
staande aan de Dwarsstraat alhier, wijk G.------------------------------
nummer tweehonderd achtennegentig is overleden: --------------------
 
Helmert de Vlaming, oud vijftig jaren en zeven maanden-----------
brandersknecht, geboren te Koudekerk wonende alhier, echtgenoot van
 Johanna Catharina Slijfers  zoon van Teunis de Vlaming, tuinman en
van van Aaltje Hoedeman zonder beroep, wonende in Koudekerk------
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing, is----------------------------
onderteekend door:
 de aangevers en ons-----------------------------------------
Pieter Zwanenburg
-----------------------------------------------De Ambtenaar
Marinus Krullaars
----------------------------------------------J. Lechner