Teunis de Vlaming 1911

 

No149                                                                                                                                         

Op heden den zevende April-----------------------------------------------------------------
negentien-honderd-en-elf,  zijn voor Ons ondergeteekende,  Ambtenaar  van  den Burgerlijken Stand
te SCHIEDAM, verschenen: Hendrik van der Zee-oud negenenvijtig---------jaren,
van beroep bedienaar der begrafenis---------------------------------wonende alhier
en Hendrik  Johannes Christiaan van der  Mark--oud zesenzestig jaren,
van beroep bedienaar der begrafenis---------------------------------wonende alhier
----------------------------------------------------------------------------die Ons hebben verklaard:
dat op den vijfden dezer maand -----------------------------------------------------------
des voormiddags
------------------------------- ten half drie---------------ure, in het huis
staande alhier, aan de Dwarsstraat ------------------------- nommer twee en zestig is
overleden:
Teunis de Vlaming  oud achtenveertig jaren en elf-
maanden, schoenmaker geboren te Koudekerk en wonende alhier     
echtgenoot van
Johanna Maria Scheurkogel zoon van       
Helmert de Vlaming overleden
en Joanna Catharina Schleiffer,      
zonder beroep wonende alhier
------------------------------------------------------------
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing, is--
--------------------------
onderteekend door Ons--en de aangevers-----    ---------  ------------------------------
H. van der-Zee-----------------------------------------------------De Ambtenaar  
H.J.C van der Mark--------------------------------------------------H Bras