Trouwacte Cornelis de Vlaming  en Elizabeth de Wit

 

     

 Elisabeth de Wit       

No 10                                                                                                                                       

Den eerste November achtien honderd zeven en zestig
zijn voor ons Gillis Johannis le Févre de Montigny
ambtenaar van de burgelijke stand der gemeente Berkel en Rodenrijs,
in de raadkamer aldaar, in het openbaar verschenen Cornelis de Vlaming
oud drieendertig jaren verwersknecht, geboren te Zwammerdam
en wonende alhier, zoon van Arie de Vlaming, verwersknecht,
en van Antje Meerburg, zonder beroep en wonende te Alphen
en Elizabeth de Wit oud vieren twintig jaren zonder beroep,
geboren te Zegwaart, wonende te Hillegersberg
dochter van Simon de Wit, arbeider wonende te Hillegersberg,
en van J. Antonia Bijl overleden, zijnde de vader der bruid
tegenwoordig zijner toestemming tot het huwelijk zijner dochter gevonden
Zijnde bruidegom en bruid meerderjarig

Welke voornoemde bruidegom en bruid, na alvorens ons te hebben ter hand gesteld;
1e Geboorteacten van bruidegom en bruid
2e Overlijdensacte van de moeder van de bruid
3e Bewijs van voldoening aan de nationale militie door de bruidegom
4e Bewijs van gedane huwelijksafkondigingen te Hillegersberg

ons verzocht hebben tot voltrekking van hun onderling voorgenomen
huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zoo te Hillegersberg
als in deze gemeente op zondagen den twintigsten en zevenentwintigste
October
des jaars achttienhonderd zevenenzestig, overeenkomstig de Wet geschied,
en zonder sluiting afgeloopen zijn. Dien ten gevolge hebben wij, Ambtenaar van den
Burgelijken Stand voornoemd, aan de comparanten,Bruidegom en Bruid
en of zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen,
welke door de Wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, waarop door hen toestemmende
zijnde geantwoord, zoo hebben wij, Ambtenaar voornoemd, in naam der Wet veklaard, dat
Cornelis de Vlaming en Elizabeth de Wit
hiervoor genoemd, door de echt aan elkander zijn verbonden
waarvan acte in tegenwoordigheid van
Pleun van Batenburg, oud negen en zestig jaren, broodbakker, Leendert van der Eel..
oud vier en twintig jaren .....maker, Leendert Pentier, oud zeven en dertig jaren kleermaker(?)
en Reinier van Eijk oud vijf en dertig jaren,veldwachter allen wonende te Berkel,
de.. een garant... blad(?)...maatschap bestaande
En is hier vandaag acte van opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend
verklarende de vader der bruid niet te kunnen schrijven.