Parenteel van Willem den Dubbelden

I. Willem den Dubbelden.
Zijn kinderen:
1. Gerrit Willemsz den Dubbelden.
2. Goris, volgt II.

II. Goris Willemsz, geb. Wassenaar omstr. 1568, Passementwerker, † na 18 sept. 1642, tr. 1e Jacobine Jansdr, † vóór 6 sept. 1606; tr. 2e Wassenaar 10 sept. 1606 Jannetje Rogiersdr Poupe, geb. Hillegom, † na 14 juni 1663.
Uit het eerste huwelijk:
1. Samuel Gorisz, volgt IIIa.
2. Sandrijna Gorisdr, geb. 1593, † na 1606.
3. Maritgen Gorisdr., geb. 1594, begr. Wassenaar 14 juli 1669.
4. Octaviaen Gorisz., volgt IIIb.
5. Jannetgen Gorisdr., volgt IIIc.
6. Willempgen Gorisdr., volgt IIId.
Uit het tweede huwelijk:
7. Jacobmijne Gorisdr., geb. na 1606.
8. Rachel Gorisdr., geb. na 1606, † Wassenaar 7 nov. 1694.
9. Martijna Gorisdr., geb. na 1606, begr. Wassenaar 20 juni 1639.
10. Jan Gorisz, volgt IIIf.
11. Magdaleentje Gorisdr., volgt IIIe.

Notitie bij Goris: Weeskamer Wassenaar deel 6 folio 4v:

Op 6 sept 1606 Compareerden Goris Willemszn. passementwercker woonende binnen den dorpen van Wassenaer, weduwenaer van Jacobine Jansdr. ter eenre ende Huijch Corneliszn. bouman met Jan Corneliszn. Langeneelen als gecooren ende geeligeerde voechden van de zes onmondige kinderen bij hem geteelt aen voorsz. Jacobijn namentlijk; Sameul Goriszn. oudt ontrent 15 jaren, Sandrijna Gorisdr. oudt ontrent 13 jaren, Maritgen Gorisdr oudt ontrent 12 jaren, Octamanuns Goriszn. oudt ontrent 10 jaren, Jannetgen Gorisdr oudt ontrent 7 jaren, Willemptgen Gorisdr oudt ontrent 4 jaren ter andere sijden. etc. etc.
Notitie bij Maritgen Gorisdr.: Vertrokken met attestatie naar Amsterdam

Maritge Goris huys daer,
bevonden een haertste,
comt I

IIIa. Samuel Gorisz Vlaming, geb. omstr. 1591, lintnier, † vóór 1 mei 1646, tr. Maartje Michels, † vóór 23 juli 1653; zij hertr. Rijnsburg 19 aug. 1646 Jacob Jacobz Verheulen.
Uit dit huwelijk:
1. Samuel Samuelsz., volgt IVa.
2. Jacob Samuelsz Vlaming, geb. Rijnsburg 1624, lintnier, Schepen te Rijnsburg, † Rijnsburg 13 juli 1683, tr. Rijnsburg 2 dec. 1640 Claartje Jansdr. Prins, † Rijnsburg 4 aug. 1689; zij hertr. omstr. 1671 Willem Arisz Braeckman.
3. Jaquemijntgen Vlaming, geb. vóór 1623, † vóór 23 juli 1653.
4. Abraham Samuelsz., volgt IVb.
5. Pieter Samuelsz., volgt IVc.
6. Dirk, volgt IVd.
7. Maartje Samuelsdr., volgt IVe.

Notitie bij Samuel Gorisz: Cohir hoofdgeld 1623
samuel gorisz [vlaming, lintier] en maritgen michielsdr, man en wijf, met samuel, jacob en jaquemijntgen, hare kinderen - 5.
Notitie bij het overlijden van Claartje Jansdr.: beste kleed grafnr 27

IVa. Samuel Samuelsz. de Vlaming (Buitenom), geb. vóór 1620, † vóór 21 mei 1666, tr. Leiden 13 juni 1639 Gerritje Dirksdr. van Rozenburg, † na 21 sept. 1667.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Buitenom.
2. Samuel, volgt Va.

Va. Samuel Buitenom, geb. na 1642, † na 25 dec. 1712, tr. Sara Jacobsdr de Rijcke.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Buitenom, ged. Rijnsburg 1 aug. 1675.1
2. Marijtje, volgt VIa.

VIa. Marijtje Buitenom (Vlaming), ged. Rijnsburg 6 mei 1692, † na 22 sept. 1723.
Uit haar relatie met Jan Pietersz Haverbreeck, zn. van Pieter Jansz:
Abraham Haverbreeck, ged. Leiden 16 nov. 1700.2

IVb. Abraham Samuelsz. Vlaming, geb. na 1622, † Rijnsburg 28 nov. 1709, tr. Jaapje Jansdr van Leeuwen, † 23 jan. 1716.
Uit dit huwelijk:
1. Jacomijntje Abrahamsdr. Vlaming, † na 16 maart 1671.
2. Neeltje Abrahmsdr., volgt Vb.
3. Samuel Abrahamsz. Vlaming, geb. Rijnsburg omstr. 1650, Schepen te Rijnsburg 1701-1705, Burgemeester te Rijnsburg 1708-, Schepen te Rijnsburg 1710-1713, † Rijnsburg 1738, tr. 1e (ondertr. Leiderdorp 24 juli) 1671 Trijntje Gerrits, geb. Leiderdorp; tr. 2e 1688 Lijsbeth Pieters van Kouwenhoven, † Rijnsburg 30 jan. 1708; tr. 3e Rijnsburg 1 nov. 1711 Anna van Vliet, † 1758, begr. Rijnsburg 1758.
4. Jan Abrahamsz., volgt Vc.
5. Thomas Abrahamsz. Vlaming, geb. Rijnsburg na 1664, lintnier, † Rijnsburg 28 jan. 1701, tr. 1e omstr. 1690 Annetje Cornelisdr. van Cranenburg, geb. Rijnsburg, dr. van Cornelis en Jannetje Bax; tr. 2e (ondertr. Leiden 25 mei) 16963 (echtsch. uitgespr. Leiden 28 juni 1696) Marijtje de Wijs, geb. Leiden; tr. 3e Leiden 19 april 1697 Gijsje Hendriks.

Notitie bij het overlijden van Abraham Samuelsz.: In de kerk begraven
Beste kleed grafnr 68
Notitie bij het overlijden van Jaapje Jansdr: Begraven in de kerk bij echtgenoot grafno 68
23-01-1716
Notitie bij Samuel Abrahamsz.: 03.06.1695. Dirck Gerritsz van Egmondt en Samuel Abrahamsz Vlamingh verklaren dat Willempje Cornelisdr van der Meer, huisvrouw van Claes Dircksz Verkijn [‡ 2.5]. bij codicil - dd. 22.10.1689 voor notaris Jacob Boeckweijt te Leiden - hen tot voogden heeft aangesteld. Uit het extract blijkt dat Dirck van Egmondt een schoonzoon van het echtpaar was.

15.07.1695. Dirck Gerritsz van Egmondt en Samuel Abrahamsz Vlamingh deponeren 45 gld, die Dieuwertje Gerrits van Egmondt, nagelaten dochter van Willempje Cornelisdr van der Meer en Gerrit Dircksz van Egmondt, toekomen. Te weten 40 gld voor haar moederlijk bewijs - krachtens een acte dd. 10.5.1685 (?) voor schepenen van Rijnsburg verleden - en 5 gld als haar gedeelte in de erfenis van haar broer Pieter Gerritsz van Egmondt. Op 10.4.1704 licht Dieuwertje deze penningen.
Notitie bij het overlijden van Samuel Abrahamsz.: impost 12.9 3e klasse
Notitie bij het overlijden van Lijsbeth Pieters: beste kleed grafnr 96
Notitie bij het huwelijk van Anna en Samuel Abrahamsz.: Bruidegom Samuel Vlamming , wonend te Reinsborg
Bruid Anna van Vlied , wonend te Reinsborg

Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 18-10-1711

DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 165
Notitie bij Thomas Abrahamsz.: Bruidegom Thomas de Vlamingh , weduwnaar van Annetge van Kranenburgh , wonend: Broertjesgraft
Bruid Marijtge de Wijs , , wonend: Broertjesgraft

Plaats Leiden
Datum ondertrouw 25-05-1696

Getuigen bruidegom: Abraham de Vlamingh vader Reynsburgh - Getuigen bruid: Trijntje de Wijs moeder Broertjesgraft - Hebben anderen voor schout en schepenn deser stede van alle trouwbeloften ontslagen, sulx deselve personen op ordre van de heeren schout en schepenen hare geboden geroyeert 28-6-1696.
DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio BB - 170

Plaats Leiden
Datum ondertrouw 19-04-1697
Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
Bruidegom Thomas de Vlamingh
Bruid Gijsje Hendricks
Plaats Aernhem
Wed Annetje van Cranenburgh
Woonplaats bruidegom Rijnsburgh
Woonplaats bruid Bredestraet
Folio BB - 229
Aktejaar 1697
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Abraham Samuelsz Vlamingh vader Rijnsburg - Getuigen bruid: Jannetje van Arrel bekende Papegraft -
Notitie bij het overlijden van Thomas Abrahamsz.: gemene kleed
Notitie bij Gijsje: Bruidegom Pieter Cornelisz Bossar , weduwnaar van Magdaleentje van Volderwijk , wonend: Raamsteegh, Middelste
Bruid Gijsje Hendricx , weduwe van Thomas de Vlamingh , wonend: Lochorststraat

Plaats Leiden
Datum ondertrouw 15-06-1703
DTB Leiden inv. 12 Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio 027v

Vb. Neeltje Abrahmsdr. Vlaming, geb. vóór 1650, † 1719, begr. Rijnsburg 21 jan. 1719.
Uit haar relatie met Claes Pietersz. van ’s Gravendijck, † 1693:
Pieter van ’s Gravendijck, ged. Rijnsburg 8 juli 1691, begr. 1767.

Notitie bij Neeltje Abrahmsdr.: Verkocht op 21-01-1694 een huis en tuin aan de Koestraat te Rijnsburg
Notitie bij het overlijden van Neeltje Abrahmsdr.: Beste kleed graf nr 68 in de kerk
Zelfde graf als haar vader
Notitie bij het overlijden van Claes Pietersz.: gemene kleed

Vc. Jan Abrahamsz. Vlaming, geb. Rijnsburg vóór 1664, lakenbereider, Bakker, † Rijnsburg 1702, tr. 1e (ondertr. Leiden 14 juli) 16844 Marijtje Hendriks Prins, geb. Breukelen, † 1685, begr. Rijnsburg 1 maart 1685; tr. 2e Sassenheim 11 nov. 1685 Barbara Adriaans van Leeuwen, geb. Oegstgeest, † Rijnsburg 20 jan. 1693; tr. 3e 1693 Anthonetta Wouters de Ruijter, † 1703, begr. Rijnsburg 6 aug. 1703.5
Uit het tweede huwelijk:
1. Susanna Jansdr., volgt VIb.
2. Arij Jansz. Vlaming, geb. vóór 1688, lintier, Armmeester 1728, Regent van het Armenhuis 1728-, Welgeboren man 1733, Schepen 1733-1734, Welgeboren man 1741-1743, Armmeester 1747, Welgeboren man 1747-1749, Armmeester 1747-1752, Burgemeester te Rijnsburg 1748-1750, Schepen 1750-1751, Welgeboren man 1753-1755, Armmeester 1757, Burgemeester te Rijnsburg 1757-1759, Kerkmeester 1757-1762, † Rijnsburg 1762, tr. Rijnsburg 9 mei 1717 Magdalena Jansdr Lanooij, geb. 1697, ged. Rijnsburg 30 juni 1697, begr. ald. 1773.
3. Abraham Jansz. Vlaming, ged. Rijnsburg 15 febr. 1688,6vóór 1694.
4. Jan Jansz. Vlaming, geb. Rijnsburg 23 sept. 1691, † vóór 1698.
Uit het derde huwelijk:
5. Abraham Jansz. de Vlaming, geb. 1694, ged. Rijnsburg 4 april 1694.
6. Wouter Jansz. Vlaming, ged. Rijnsburg 14 okt. 1696.7
7. Jan Jansz. Vlaming, ged. Rijnsburg 12 febr. 1698, † omstr. 23 nov. 1725.
8. Jacomijntie Vlaming, ged. 6 sept. 1699.8
9. Maritie Vlaming, geb. Rijnsburg 21 dec. 1701.
10. Jannetie Vlaming, geb. Rijnsburg 9 april 1703.

Notitie bij het huwelijk van Marijtje Hendriks en Jan Abrahamsz.: 21.09. T. 06.11.1684. Jan Abrahamsz Vlamingh en Marija [Hendricks] Prins, echtelieden. Erfgenamen: Abraham Samuelsz V. en Jaepje Jans van Leeuwen, zijn ouders; Hendrick P., haar vader. Fol. 90r.

Bruidegom Jan Abrahams Vlaming , , Reynsburgh , wonend: Reynsburgh , bakker
Bruid Marijtie Prins , , Breuckelen , wonend: Rapenburgh

Opmerkingen Getuigen bruidegom: Abraham Samuelszs vader Reynsburgh - Getuigen bruid: Annetge Sweers schoonzuster
Notitie bij het overlijden van Marijtje Hendriks: middelkleed
Notitie bij het huwelijk van Barbara Adriaans en Jan Abrahamsz.: Testamenten

19.02.1693. Jan Abrahamsz Vlamingh, weduwnaar van Barbara [Adriaens] van Leeuwen [‡ 23.1], toont het testament - dd. 9.9.1691 voor notaris Adriaen Verkade te ’s-Gravenhage - waarin hij, samen met Adriaen Verkade de oude, schepen van Rijnsburg, die inmiddels overleden is, aangewezen is als voogd.

09.04. R. 15.07.1695. Jan Abrahamsz Vlamingh en Barbara [Adriaens] van Leeuwen, dd. 9.9.1691 voor nots. Adriaen Verkade de Jonge. Fol. 113r.
Notitie bij het overlijden van Barbara Adriaans: gemene kleed
Notitie bij het overlijden van Anthonetta Wouters: folio 65, Deel: 1219
Notitie bij Arij Jansz.: 22.12.1727. Cornelis Veenendaal, mede-erfgenaam, verklaart dat Louris Filipsen, in het proveniershuis is overleden zonder in de voogdij te hebben voorzien over Evert Claasz Storm, mede-erfgenaam, die thans in Oost-Indië verblijft. De Weeskamer stelt Hendrik [Claasz] Brammer en Arij [Jansz] Vlaming als voogden aan. Met deze voogden scheiden de erfgenamen de nagelaten boedel. Het aandeel van Evert Storm wordt op 31.1.1728 bij de Weeskamer gedeponeerd.

04.10.1729. Cornelis [Corsen] van Leeuwen, Jan [Abrahamsz] van der Vijver en Aelbert [Bartsz] Wassenaer verklaren dat Anna Jans Roseeuw, weduwe van Tijs Claesz van de Ven, is overleden. Bij testament - dd. 24.7.1728 voor notaris Johannes van Swanenburg te Leiden - heeft zij Aelbert Wassenaer en Arij Jansz Vlaming tot voogden aangewezen. Haar twee dochters Anna en Perina Tijssen van de Ven erven de legitieme portie en de kinderen van haar overleden zoon, met namen Jan en Anna [Jans] van de Ven, alsmede Anna Heijmen van de Ven, bij egale porties, de rest van haar nagelaten goederen.
Notitie bij het overlijden van Arij Jansz.: impost 20.11 4e klasse
Notitie bij het huwelijk van Magdalena Jansdr en Arij Jansz.: Testament
27.12. T. 24.11.1719. Arij Jansz Vlaming en Magdaleentje [Jans] Lanooij, echtelieden. Nr.27.
Notitie bij Magdalena Jansdr: 798, Notariële akte van transport door de executeurs van het testament van mr. Pieter Gijs, oud- burgemeester, en Maria van den Bergh aan Hartmanna Hesseling van een obligatie ten laste van het Gemeneland van Holland en op naam van de Weeskamer van Rijnsburg, groot 500 gld., 1759 sep. 11. Met retroacta, 1714 en 1717. 1714-1759 1 katern
N.B.: Oorspronkelijk was de obligatie eigendom van Susanna en Ary Jansz. Vlaming, die deze op 26 oktober 1714 voor de magistraat van Rijnsburg transporteerden aan Samuel Abram Vlaming en Pieter Lanooy, voogden over Magdaleentje Jansdr. Lanoy.

Regionaal Archief Leiden, Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis (HGW), , nummer toegang 519, inventarisnummer 798
Notitie bij het overlijden van Magdalena Jansdr: impost 1.6. 4e klasse
Notitie bij het overlijden van Jan Jansz.: Jong gestorven
Notitie bij het overlijden van Abraham Jansz.: Jong gestorven
Notitie bij Jan Jansz.: Persoonsgegevens van Jan Vlaming
Herkomst: Rensburg
Rang: (onbekend)
Datum einde verbintenis: 23/11/1725
Einde verbintenis: Onbekend
Plaats einde verbintenis: Azie
Opmerkingen: soldaat

Gegevens van de vaart
Schip: Spiering Inventarisnr.: 13905
Kamer: Delft Folio: 144
Uitreis: 29/09/1715 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 2252.1 Aankomst: 21/06/1716
Notitie bij de geboorte van Jannetie: Jan Abramse Vlaming overleden

VIb. Susanna Jansdr. Vlaming, geb. omstr. 1687, begr. Rijnsburg 11 dec. 1720, tr. Rijnsburg 25 okt. 1716 Simon Leendertsz Lammens, geb. 1694, ged. Katwijk aan Zee 31 okt. 1694, † Rijnsburg 21 aug. 1770; hij hertr. Rijnsburg 6 jan. 1721 Sanneke Cornelisdr. van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Landa, ged. Rijnsburg 15 okt. 1710.9
2. Leendert Lammens, geb. Rijnsburg, ged. Oegstgeest 26 febr. 1719, † 1781.

Notitie bij Susanna Jansdr.: 15.12. R. 23.11.1770. Simon [Leendertsz] Lammens, dd. 21.3.1759 voor nots. Jan Boers te Rijnsburg. Erfgenamen: Leendert [gewonnen bij Susanna Jans Vlaming] en Willem [gewonnen bij Susanna Cornelissen van Leeuwen], zijn zonen. Fol. 212r.

26.10.1714. Susanna en Arij Jans Vlaming lichten de penningen en de obligatie van 500 gld uit de nalatenschap van hun stiefmoeder Antonetta [Wouters] de Ruiter
Notitie bij het overlijden van Susanna Jansdr.: - een uur de klok luiden en het gemene kleed -
Notitie bij Simon Leendertsz: SIMON LEENDERTSZ LAMMENS, geb. Katwijk aan Zee in 1694, ovl. 1770, bouwman.
zn van Leendert Simonsz, te Katwijk aan Zee, en Marijtje Willems van Leeuwen.
bgm. 1734, 49, 58/60; sch. 1736/38, 43/45, 52/54, 56/58, 60/62; wgb. 1734/36, 39/40, 54/56, 62/64; arm. 1734.
tr. (I) 1716 Susanna Vlaming, dr van Jan Abrahamsz, lakenbereider, en Antonetta Wouters de Ruiter.
tr. (II) 1721 Susanna van Leeuwen
Notitie bij het overlijden van Simon Leendertsz: impost 29.8 4e klasse
Notitie bij Abraham: Vader= Abram Landa, volgens de verklaring van de moeder.
Notitie bij Leendert: 17.05.1721. Simon Leendertsz Lammens, weduwnaar van Susanna [Jans] Vlaming [‡ 11.12], en Willem Leendertsz Lammens, als door schout en schepenen aangestelde voogd over Leendert [Simonsz] Lammens, nagelaten minderj. zoon van Susanna Vlaming, regelen het moederlijk bewijs van het weeskind, wiens vader wil hertrouwen met Susanna [Cornelisdr] van Leeuwen.

LEENDERT SIMONSZ LAMMENS, geb. 1719, ovl. 1781, lintwerker.
zn van Simon Leendertsz, bouman, en Susanna Jans Vlaming.
sch. 1750/52, 54/56, 62/64, 66/68, 70/72, 78/80; wgb. 1748/50, 52/54, 68/70, 76/78; kmr. 1772/74; arm. 1759/61; wsm. 1765/67, 74/76.

tr. 1740 Judit Casimirus, dr van Johannes en Geertruid Koole.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Doop getuige Maria van Beek

IVc. Pieter Samuelsz. Vlaming, geb. Rijnsburg na 1622, † vóór 8 mei 1712, tr. 1e 15 febr. 1654 Sara Jacobsdr van Hille, geb. Colchester; tr. 2e Warmond 1671 Annetje Jacobs, geb. Breda.
Uit het eerste huwelijk:
1. Samuel Pietersz. Vlaming.
2. Izaak Vlaming, Grofsmid, † Azie 15 jan. 1735.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelis Vlaming, ged. Rijnsburg 27 sept. 1676.10

Notitie bij Izaak: Persoonsgegevens van Isaak de Vlamming
Herkomst: Rensburg
Rang: (onbekend)
Datum einde verbintenis: 15/01/1735
Einde verbintenis: Overleden
Plaats einde verbintenis: Azie
Opmerkingen: grofsmith

Gegevens van de vaart
Schip: Den Dam Inventarisnr.: 13956
Kamer: Delft Folio: 39
Uitreis: 25/04/1734 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 2952.7 Aankomst: 11/12/1734

IVd. Dirk Vlaming, geb. na 1622, tr. Aaltje Karelsdr. de Vos.
Uit dit huwelijk:
Jacomijntje Vlaming, ged. Rijnsburg 26 dec. 1676.11

IVe. Maartje Samuelsdr. Vlaming, geb. na 1622, † vóór 5 april 1670, tr. Cornelis Cornelisz. van Heemstede; hij hertr. 5 april 1670 Teuntje Pietersdr. van der Quaek.
Uit dit huwelijk:
1. Samuel van Heemstede.
2. Maartje van Heemstede.

IIIb. Octaviaen Gorisz. de Vlaming, geb. omstr. 1596, lintwerker, † 1659, tr. Wassenaar 31 mei 1622 Marijtje Roelandsdr., geb. Rijnsburg, † vóór 9 mei 1659.
Uit dit huwelijk:
1. Jacomijntje de Vlaming, geb. na 1 mei 1622, tr. 9 juli 1651 Heijndrick Matheusz Sonderlandt, geb. Rijnsburg.
2. Jacob de Vlaming, geb. na 1 mei 1622, tr. (ondertr. Leiden 23 april) 1655 Maria Davids, geb. Leiden.
3. Marijtje de Vlaming, geb. na 1 mei 1622, tr. Jan Jacobsz van ’t Sant.

Notitie bij Octaviaen Gorisz.: Eerst vermelding naam de Vlaming 1623

Hoofdgeld van Rijnsburg, van 1623
octavianus [gorisz] vlaming [lintier] en maritgen roelantsdr, man en wijf - 2.
noch aldaer

EXTRACTA vh Hoofdgeld van Rijnsburg, van 1621 (GAL# 4023-4025)
13-1 f:434r Octavianus Vlaming & Maritgen Roelants; noch aldaer:
Notitie bij Jan Jacobsz: bijgenaamd de Rijcke

IIIc. Jannetgen Gorisdr., geb. omstr. 1599, begr. na 30 juni 1648, tr. 25 jan. 1625 Willem Joosten Bollaert,, † vóór 1654.
Uit dit huwelijk:
1. Joost Willemsz. Bollaert, ged. Wassenaar 28 dec. 1625, † ald. 7 aug. 1715.
2. Goris Willemsz Bollaert, ged. Wassenaar 21 maart 1627.
3. Willem Willemsz. Bollaert, ged. Wassenaar 12 jan. 1629, † ald. 22 april 1721.
4. Dieuwertgen Willemsdr. Bollaert, ged. Wassenaar 14 april 1633, † ald. 3 juli 1717.
5. Magdalena Willemsdr. Bollaert, ged. Wassenaar 14 maart 1638.
6. Arijen Willemsz. Bollaert, ged. Wassenaar 18 maart 1640.

IIId. Willempgen Gorisdr., geb. omstr. 1602, tr. Wassenaar 22 nov. 1626 Isaac Joostenz. de Pauw.
Uit dit huwelijk:
1. Dieuwertje de Pauw.
2. Willem de Pauw.
3. Joost de Pauw, ged. Wassenaar 5 dec. 1627.
4. Jacobmijntgen de Pauw, ged. Wassenaar 29 juli 1629, † dec. 1691.
5. Zandrijntgen de Pauw, ged. Wassenaar 22 jan. 1634.
6. Goris de Pauw, ged. Wassenaar 13 jan. 1636.
7. Tobias de Pauw, ged. Wassenaar 10 okt. 1638.
8. Johannes de Pauw, ged. Wassenaar 11 aug. 1641.
9. Samuel de Pauw, ged. Wassenaar 16 juni 1646.

Notitie bij Isaac Joostenz.: Isaac Joosten de Pauw en Willemtje Gorrisdr, sijn huisvrouw, vertrokken met attestatie van Wassenaar naar Leiden

IIIe. Magdaleentje Gorisdr., geb. Voorschoten 5 maart 1623, tr. Wassenaar 8 okt. 1645 Abraham Tobiasz. Pauw, zn. van Tobias Pau en Willempgen Pietersdr..
Uit dit huwelijk:
Goris Pauw, geb. Wassenaar 1 okt. 1656.

Notitie bij de geboorte van Magdaleentje Gorisdr.: identificatie NT0000001500
religie NH/NG
datum 5/3/1623
soort DTB Voorschoten
toegang Doopboeken NH Voorschoten, 1621 - 1811. ()
archiefnummer 735
inventarisnummer 1
pagina 4


personen Maddeleentgen (Kind)
Willemsz, Goris (Vader)
Maertensz, Jan (Getuige)
Gorisdr, Jannetgen (Getuige)

IIIf. Jan Gorisz de Vlaminch, geb. na 1609, † 6 jan. 1671,12 begr. Wassenaar 12 jan. 1671, tr. Wassenaar 9 jan. 1639 Maritgen Claesdr., † Wassenaar 26 okt. 1684, wed. van Arent Joosten.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Jansz. de Vlaminch, † Wassenaar 24 aug. 1673.13
2. Martijntje Jansdr. de Vlaming, † Amsterdam 10 sept. 1711, begr. Wassenaar, tr. (ondertr. Wassenaar 11 nov.) 1674 Jan Cornelisz Binkhorst.
3. Claes Jansz., volgt IVf.
4. Jannetje Jansdr., volgt IVg.
5. Goris Jansz. de Vlaming, geb. Wassenaar, ged. Wassenaar 1 dec. 1647.

Notitie bij Jan Gorisz: Eerst bekende vermelding van Vlaming in deze lijn Weesmeester 1649/1650

inventarisnummer 1355 Monsterrollen van weerbare mannen van de kustplaatsen in Holland
Jan Gorissen Dorp Wassenaar 1652/53

18-11-1648 Vermelding als kerkmeester
Notitie bij het overlijden van Martijntje Jansdr.: 11 begraven ’t lijk van Martijntje jans Vlaming
tot amsterdam gestorven en hier gebragt en mij vertoont
dat het regt op ’t middel van ’t begraven aldaer is betaald tot F 6,=
9i 4v
Notitie bij het huwelijk van Jan Cornelisz en Martijntje Jansdr.: Met attestatie van Amsterdam

IVf. Claes Jansz. Vlaming, geb. Wassenaar juli 1639, † ald. 21 jan. 1683, tr. 1e Wassenaar 17 jan. 1666 Willemtgen Crijnsdr. van der Snell, † Wassenaar 31 jan. 1681, dr. van Crijnen van der Snel; tr. 2e Wassenaar 15 febr. 1682 Ludewij Abrahams Cours, geb. Stolwijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Vlaming, † na 1735.
2. Trijntje, volgt Vd.
3. Jan Vlaming, ged. Sassenheim 22 maart 1671, † <1677.
4. Crijn Claesz., volgt Ve.
5. Jan Claesz Vlaming, geb. aug. 1677, ged. Wassenaar 22 aug. 1677, † ald. 25 sept. 1726.
Uit het tweede huwelijk:
6. Claesje Claesdr. Vlaming, ged. Wassenaar 2 mei 1683.

Notitie bij het overlijden van Jan Claesz: Begraven door de diaconie
Notitie bij Claesje Claesdr.: Gedoopt na het overlijden van de vader (26-01-1683 begraven)

Vd. Trijntje Vlaming, ged. Sassenheim 28 nov. 1666,14na 8 april 1731, tr. Rijswijk 24 mei 1699 Arij Jacobsz van Aalsbergen, † na 8 april 1731.
Uit dit huwelijk:
Willemina van Aalsbergen, ged. Rijswijk 5 sept. 1700.

Ve. Crijn Claesz. Vlaming, ged. Sassenheim 14 juni 1673, † Wassenaar 19 juni 1724,15 tr. Wassenaar 7 mei 1702 Cornelia Dirksdr. van der Beets, geb. Wassenaar febr. 1676, † ald. 10 maart 1749, dr. van Dirk Isaksz. en Catharina Kegelaars.
Uit dit huwelijk:
1. Claas Vlaming, ged. Voorschoten 19 nov. 1702,16vóór 14 febr. 1707.
2. Pieter Crijnsz., volgt VIc.
3. Claes Crijnz., volgt VId.
4. Joannes Crijnz., volgt VIe.
5. Willem Crijnsz. Vlaming, ged. Wassenaar 13 jan. 1715, † ald. 22 maart 1715.

Notitie bij Crijn Claesz.: Getrouwd door Ds. Joannes de la Moraisiere
Notitie bij het huwelijk van Cornelia Dirksdr. en Crijn Claesz.: 7 Mei 1702

Ten selve dage zijn alhier in den huwelijken staat bevestigt Crijn
Claasz vlaming j m en Cornelia Dirks van der Beest J D naar
dat de hunne drie aan een volgende wekelijke voorstellingen
alhier in de kerk sonder eenige inspraak en verhinderinge hadden gehad

VIc. Kerkmeester 1736- Pieter Crijnsz. Vlaming, geb. Wassenaar aug. 1704, Huisschilder 1717-1721,17 † Wassenaar 9 febr. 1752, tr. 1e Wassenaar 16 nov. 1727 Christina Jacobsdr. van Wouw, geb. Loosduinen, ged. Loosduinen 25 maart 1703, † Wassenaar 25 april 1737, dr. van Jacob Ariensz. en Metje de Helt; tr. 2e Wassenaar 10 aug. 1738 Lena Teunisdr. van der Hoeve, geb. Wassenaar 6 febr. 1712, † ald. 2 april 1793, dr. van Teunis Ariens en Nelletje Willemdr. van der Does.
Uit het eerste huwelijk:
1. Krijn Pietersz, volgt VIIa.
2. Jacob Pietersz., volgt VIIb.
3. Arij Pietersz., volgt VIIc.
4. Cornelia Pietersdr., volgt VIId.
5. IJsaac Pietersz. Vlaming, geb. Wassenaar 6 jan. 1735, ged. Voorschoten 16 jan. 1735, † Wassenaar 12 mei 1735.
6. IJsaac Pietersz. Vlaming, geb. Wassenaar 19 febr. 1736, † ald. 29 maart 1736.
Uit het tweede huwelijk:
7. Jannetje Pietersdr. Vlaming, geb. okt. 1738, ged. Wassenaar 26 okt. 1738, † ald. 1 dec. 1738.
8. Petronella Pietersdr Vlaming, geb. Wassenaar 25 febr. 1740, † ald. 31 jan. 1768.
9. Elisabeth de Vlaming, geb. Wassenaar jan. 1742, † na 1793.

VIIa. Krijn Pietersz de Vlaming, geb. 1728, ged. Wassenaar 14 maart 1728, † na 14 febr. 1780, tr. Wassenaar 21 mei 1752 Maria van Tongeren, geb. Voorburg 10 april 1729, † ald. 27 mei 1814, dr. van Jacobus en Henerika Kordens.
Uit dit huwelijk:
1. Christina de Vlaming, geb. Wassenaar april 1753, † ald. 7 mei 1753.18
2. Christina, volgt VIIIa.
3. Hendrika, volgt VIIIb.
4. Jacoba de Vlaming, geb. maart 1758, ged. Wassenaar 19 maart 1758, † ald. 27 okt. 1835,19 tr. Leiden 11 juni 180820 Abraham Koesveld, geb. Leiden 1774, † ald. 27 april 1820.
5. Pieter de Vlaming, geb. dec. 1759, ged. Wassenaar 25 dec. 1759.
6. Johanna de Vlaming, geb. okt. 1762, ged. Wassenaar 31 okt. 1762, † ald. 1 maart 1763.
7. Elisabeth, volgt VIIIc.
8. Cornelia de Vlaming, geb. Wassenaar 12 juli 1767, † Stompwijk 9 aug. 1829, tr. Rotterdam 9 nov. 180021 Pieter van den Berg, geb. Kralingen.
9. Petronella Crijnsdr. de Vlaming, ged. Wassenaar 13 mei 1770, † ald. 10 febr. 1774.
10. Jacob Crijnsz, volgt VIIId.

Notitie bij Krijn Pietersz: Een kopie uit Huisarchief Twickel (HAT8095/16): "1759 Rekening Aan de kerk van Wassenaer door krijn de Vlaming, den 25 juni op de wooning (boerderij) bij gerrit wijtman gestop 20 ruyt a 1 st stuk -------- 1-0-0 " Etc. deze was van 1660-1921 eigendom van de gereformeerd/ned. herv. kerk te Wassenaar
Notitie bij het overlijden van Jacoba: 2 buurmannen hebben aangifte gedaan
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Jacoba: Bruidegom Abraham Koesveld , weduwnaar van Judik Teysker , wonend: Koepoortsgragt
Bruid Jacoba de Vlaming , , Wassenaar , wonend: Groenesteeg

Plaats Leiden
Datum trouwen 1808-06-11
Datum ondertrouw 1808-05-27

Opmerkingen Getuigen bruidegom: Johannes Koesveld vader Koepoortsgragt - Getuigen bruid: Maria van Tongeren moeder Groenesteeg - Kinderen wednr: 4
Notitie bij Johanna: 31 october 1762 2 kinderen gedoopt het een van Crijn de Vlaming en Maria van Tongeren en is genaamt Johanna
het ander van Jan de Vlaming en Eva Piek en is genaamt Geertruij
sijnde de getuigen; Jan Mostert en Geertruij Ligtenberg egtelieden
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Cornelia: Bruidegom Pieter van den Berg , Kralingen , wonend te Onder Kralingen
Bruid Cornelia de Vlaming , Wassenaar , wonend te Wijnhaven

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 09-11-1800 (Naar Kralingen.)
Datum ondertrouw 25-10-1800

Opmerkingen pro deo

VIIIa. Christina de Vlaming, geb. Wassenaar juni 1754, † na 1833, tr. Leiden 7 okt. 1781 Johann Heinrich Jasper, geb. Graafschap Teclenburg, † Leiden 30 jan. 1826.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margareta Jasper, ged. Leiden 21 april 1782.22
2. Crijnikus Jasper, ged. Leiden 23 maart 1783.
3. Johan Georg Jasper, ged. Leiden 9 mei 1784.23
4. Anthonia Henrietta Jasper, geb. Leiden 12 nov. 1786, † Rotterdam 14 sept. 1853.
5. Anna Catharina Jasper, ged. Leiden 12 nov. 1786,23 † ald. 25 juni 1854.
6. Jan Hendrik Jasper, ged. Leiden 16 nov. 1788.23
7. Pieter Jasper, ged. Leiden 27 okt. 1791.23
8. Jakob Jasper, ged. Leiden 18 nov. 1792,24 † ald. 12 april 1833.
9. Cornelis Jasper, ged. Leiden 14 febr. 1796.25

Notitie bij het huwelijk van Johann Heinrich en Christina: Wonend te Onder ’t Ambacht Van Soeterwoude
Notitie bij Johann Heinrich: Wonend Onder ’t Ambacht Van Soeterwoude
Notitie bij de geboorte van Anthonia Henrietta: Tweeling
Doop Getuige: Elizabeth van Tongeren
Notitie bij Anna Catharina: Dopeling Anna Catharina
Gedoopt 12-11-1786 te Leiden
Moeder Christina de Vlaming
Vader Hendrik Jasper
Getuige(n) Elisabeth van Tongeren, Hendrika de Vlaming
Opmerkingen Toevoeging van de ondezoeker: tweeling met Anthonia Henrietta.
Bron DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk

Bruidegom Willem Fredrik Willemse
Moeder Maria van der Steenweg
Vader Isaac Willemse
Bruid Anna Catharina Jasper
Moeder Christina de Vlaming
Vader Hendrik Jasper
Huwelijk 24-02-1813 te Leiden
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk, BS Leiden, 1813, nummer 23
Notitie bij de geboorte van Anna Catharina: Tweeling
Doop Getuige: Elizabeth van Tongeren
Notitie bij de geboorte van Pieter: DTB Dopen, Leiden, 27 oktober 1791
Collectie Dopen NH Hooglandsche Kerk, Deel: 255, Periode: 1789-1796, Boek Dopen Hooglandsche Kerk 1 oktober 1789 - 30 juni 1796.

VIIIb. Hendrika de Vlaming, ged. Wassenaar 5 april 1756, † Voorburg 6 april 1822, tr. Johannes van Hees, geb. Voorburg 1756, † ald. 25 aug. 1821.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van Hees, geb. Voorburg 8 maart 1789.
2. Maria Jacoba van Hees, geb. Voorburg 9 dec. 1790, † na 29 jan. 1841.

Notitie bij het overlijden van Hendrika: Partner Johannes Dirkse de Ruijter
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hendrika: Vader Jan van Hees
Moeder Angenies Seveld
Notitie bij het overlijden van Johannes: Vader Jan van Hees
Moeder Angenies Seveld
Notitie bij Johannes: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Burgerlijke stand - Huwelijk

Gemeente: Voorburg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 01-06-1821
Bruidegom: Johannes van Hees
Geboortedatum bruidegom: 08-03-1789
Leeftijd bruidegom: 32
Geboorteplaats bruidegom: Voorburg
Bruid: Anna Juliana Wijs
Geboortedatum bruid: 22-07-1798
Leeftijd bruid: 22
Geboorteplaats bruid: Zwolle
Vader bruidegom: Johannes van Hees
Moeder bruidegom: Hendrica de Vlaming
Vader bruid: Jurriaan Wijs
Moeder bruid: Dorothea Nijdig
Notitie bij Maria Jacoba: Gemeente: Voorburg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 29-01-1841
Bruidegom: Floor van der Linden
Geboortedatum bruidegom: 21-12-1789
Leeftijd bruidegom: 51
Geboorteplaats bruidegom: ’s-Gravenhage
Bruid: Maria Jacoba van Hees
Geboortedatum bruid: 09-12-1790
Leeftijd bruid: 50
Geboorteplaats bruid: Voorburg
Vader bruidegom: Floor van der Linden
Moeder bruidegom: Petronella de Vet
Vader bruid: Johannes van Hees
Moeder bruid: Hendrica de Vlaming

VIIIc. Elisabeth de Vlaming, geb. Wassenaar, ged. 3 juni 1764, † Stompwijk 13 maart 1851, tr. Wouter van Hees, geb. 1759, † Stompwijk 16 sept. 1828.
Uit dit huwelijk:
1. Agnita Jacoba van Hees, geb. Leidschendam omstr. 1792, † Stompwijk 29 sept. 1854.
2. Maria van Hees, geb. Stompwijk omstr. 1796.
3. Jacob van Hees, geb. Stompwijk 18 febr. 1798, † na 1829.
4. Elisabeth van Hees, geb. 1800, † ald. 5 okt. 1837.
5. Christina Petronella van Hees, geb. Stompwijk 26 maart 1804, † Vlissingen 16 febr. 1866.
6. Johanna Hendrica van Hees, geb. 1805, † Stompwijk 8 nov. 1842.
7. Cornelia van Hees, geb. Leidschendam 1810.
8. Hendrika van Hees, geb. Leidschendam 20 maart 1813, † Stompwijk 7 juni 1898, tr. Stompwijk 13 nov. 184026 Johannes Dirkse de Ruijter, geb. Stompwijk 1813, † ald. 10 nov. 1898.

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: 3 junij 1764 Een kind van Crijn de Vlaming en Maria van Tongeren en is genaamd Elisabeth de getuigen Elizabeth van Tongeren
Notitie bij het overlijden van Wouter: Vader: Johannes van Hees
Moeder: Angenita Leveldt
Notitie bij Agnita Jacoba: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Den Haag
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 27
Datum: 01-02-1826
Bruidegom Dirk Moerkerken
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Wassenaar
Bruid Angenieta Jacoba van Hees
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Leidschendam
Vader bruidegom Joseph Moerkerken
Moeder bruidegom Elisabeth Burger
Vader bruid Wouter van Hees
Moeder bruid Elisabeth de Vlaming
Notitie bij het overlijden van Agnita Jacoba: Gemeente: Stompwijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 55
Aangiftedatum: 30-09-1854
Overledene: Agnita Jacoba van hees
Geslacht overledene: V
Overlijdensdatum overledene: 29-09-1854
Leeftijd overledene: 62
Overlijdensplaats overledene: Stompwijk
Vader: Wouter van Hees
Moeder: Elizabeth de Vlaming
Partner: Dirk Moerkerken
Relatie partner: Echtgenoot
Notitie bij het overlijden van Maria: Gemeente: Stompwijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-04-1828
Bruidegom: Hendrik de Ruijter
Leeftijd bruidegom: 37
Geboorteplaats bruidegom: Voorschoten
Bruid: Maria van Hees
Leeftijd bruid: 32
Geboorteplaats bruid: Stompwijk
Vader bruidegom: Willem de Ruijter
Moeder bruidegom: Aaltje van Leeuwen
Vader bruid: Wouter van Hees
Moeder bruid: Elisabeth de Vlaming
Nadere informatie: Weduwnaar van Cornelia te Boekhorst
Notitie bij Jacob: Bruidegom Jacob van Hees
Moeder Elizabeth de Vlaming
Vader Wouter van Hees
Bruid Alida Zirkzee
Moeder Alida Privé
Vader Jan Zirkzee
Huwelijk 27-05-1829 te Leiden
Opmerkingen Bruidegom weduwnaar van: Antje Bering.
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk, BS Leiden, 1829, nummer 87
Notitie bij de geboorte van Jacob: Gemeente: Veur
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 15-08-1823
Bruidegom: Jacob van Mees
Geboortedatum bruidegom: 18-02-1798
Geboorteplaats bruidegom: Stompwijk
Bruid: Antje Beerling
Geboortedatum bruid: 25-12-1798
Geboorteplaats bruid: Stompwijk
Vader bruidegom: Wouter van Hees
Moeder bruidegom: Elizabeth de Vlaming
Vader bruid: Johannes Beerling
Moeder bruid: Maria Kwant
Notitie bij het overlijden van Jacob: Gemeente: Veur
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 15-08-1823
Bruidegom: Jacob van Mees
Geboortedatum bruidegom: 18-02-1798
Geboorteplaats bruidegom: Stompwijk
Bruid: Antje Beerling
Geboortedatum bruid: 25-12-1798
Geboorteplaats bruid: Stompwijk
Vader bruidegom: Wouter van Hees
Moeder bruidegom: Elizabeth de Vlaming
Vader bruid: Johannes Beerling
Moeder bruid: Maria Kwant
Notitie bij het overlijden van Elisabeth: Gemeente: Stompwijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 43
Aangiftedatum: 05-10-1837
Overledene: Elizabeth van Hees
Geslacht overledene: V
Overlijdensdatum overledene: 05-10-1837
Leeftijd overledene: 37
Overlijdensplaats overledene: Stompwijk
Vader: Wouter van Hees
Moeder: Elizabeth de Vlaming
Partner:
Notitie bij Christina Petronella: Gemeente: Stompwijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 21-05-1825
Bruidegom: Johannes Didrikus Wannee
Leeftijd bruidegom: 22
Geboorteplaats bruidegom: Delft
Bruid: Christina Petronella van Hees
Leeftijd bruid: 22
Geboorteplaats bruid: Stompwijk
Vader bruidegom: Hermanus Wannee
Moeder bruidegom: Christina Geertruijda Schouten
Vader bruid: Wouter van Hees
Moeder bruid: Elizabeth de Vlaming
Notitie bij het overlijden van Johanna Hendrica: Gemeente: Stompwijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 61
Aangiftedatum: 09-11-1842
Overledene: Johanna Hendrica van hees
Geslacht overledene: V
Overlijdensdatum overledene: 08-11-1842
Leeftijd overledene: 37
Overlijdensplaats overledene: Stompwijk
Vader: Wouter van Hees
Moeder: Elizabeth de Vlaming
Partner:
Notitie bij Cornelia: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Den Haag
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 175
Datum: 09-06-1830
Bruidegom Albertus Everhardus Reterink
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Den Haag
Bruid Cornelia van Hees
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Leidschendam
Vader bruidegom Albertus Reterink
Moeder bruidegom Pieternella Kroonenberg
Vader bruid Wouter van Hees
Moeder bruid Elizabeth de Vlaming

VIIId. Jacob Crijnsz de Vlaming, ged. Wassenaar 27 sept. 1772, † Voorburg 8 april 1815, tr. Voorburg 2 dec. 1804 Cornelia Wilhelmina de Gruijter, geb. Voorburg 17 april 1774, † ald. 20 jan. 1848.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik de Vlaming, geb. 1 april 1806, † Voorburg 10 febr. 1895.
2. Maria, volgt IXa.

Notitie bij het overlijden van Cornelia Wilhelmina: Vader Hendrik de Gruijter
Moeder Maria Bouwman

IXa. Maria de Vlaming, geb. Den Haag 1 mei 1808,27 † Kralingen 8 maart 1885, tr. Huibrecht Boezer, geb. 1802, † Voorburg 10 juli 1844.
Uit dit huwelijk:
1. Eduard Hendrik Boezer, geb. 1836, † Voorburg 28 nov. 1911.
2. Neeltje Boezer, geb. 1839, † Kralingen 7 juli 1886.
3. Cornelis Willem Boezer, geb. Voorburg 10 juli 1840.
4. Baaltje Boezer, geb. Voorburg 3 febr. 1842.
5. Cornelia Klasina Boezer, geb. Voorburg 16 maart 1843.

Notitie bij Maria: Woonde waarschijnlik bij Neeltje Boezer in huis
Notitie bij het overlijden van Huibrecht: Vader Wouter Boezer
Moeder Neeltje Emous
Notitie bij Neeltje: Partner Jacobus Donkelaar

VIIb. Jacob Pietersz. Vlaming, geb. Wassenaar 1729, † Oudshoorn 22 jan. 1765,28 tr. Oudshoorn en Gnephoek 20 mei 175929 Elizabeth van Aarsen, geb. Oudshoorn 24 febr. 1726.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Vlaming, geb. Oudshoorn 24 febr. 1760, † ald. 2 juni 1760.
2. Christina Vlaming, geb. Oudshoorn 15 april 1764.

Notitie bij het overlijden van Jacob Pietersz.: 22 Januari 1765

Jacob de Vlaming
Begraven op het kerkhof
Voor het regt 10
voor het middelkleed 10
voor het luijden 4

Naam wordt aangegeven als Jacobus

VIIc. Arij Pietersz. de Vlaming, geb. Wassenaar 8 april 1731, Schilder 1764-1776, Schepen 1766-,30 † Zwammerdam 29 april 1796, tr. Utrecht 1 aug. 1758 Jannetje Bushof, geb. De Bilt 19 febr. 1730, † Rotterdam 11 okt. 1800, dr. van Jan Arentsz en Anna Catharina Lucas.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrina de Vlaming, geb. Zwammerdam 17 juli 1763, † Rotterdam 16 juni 1822,31 tr. Rotterdam 29 juni 180632 Gerrit van den Bergh, geb. Rotterdam.
2. Jan de Vlaming, geb. Zwammerdam jan. 1772, † Rotterdam 28 maart 1800.
3. Johanna Christina, volgt VIIIe.
4. Jan de Vlaming, ged. Zwammerdam 6 dec. 1761, † ald. 11 jan. 1763.
5. Jan de Vlaming, geb. Zwammerdam 1 nov. 1767, † ald. 22 nov. 1769.
6. Jan de Vlaming, ged. Zwammerdam 4 maart 1770, † ald. 22 febr. 1771.
7. Pieter, volgt VIIIf.
8. Johanna de Vlaming, geb. Zwammerdam sept. 1765, † Den Haag 28 sept. 1814,33 tr. Rotterdam 24 mei 180734 Johannes Lourens Miestel, geb. Heemstede 1784.

Notitie bij Arij Pietersz.: gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1752-1767

inventarisnummer 2
bladzijde 114
datum 09-02-1756
naam Anna Maria van Aken begraven op 09-02-1756
bron gaarder
aangever Arij de Vlaming
bedrag pro deo

Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 30 folio 1, 08-01-1779
--------------------------------------------------------------------------------
08-01-1779
Regest: Martinus Wiltenburg en Richardus Bastiaansze, beide wonend te Gouda als executeurs van de boedel van Ariaantje Bontekoe, in leven weduwe en enig erfgenaam van Arij Wiltenburg volgens testament voor Allard Pierson, notaris te Gouda, d.d. 13-12-1769, verkopen aan Jacobus van Vliet, wagenmaker te Zwammerdam, een huis en erf, strekkend van de Hereweg tot in de Wijk, belend ten oosten Dammis van Leeuwen en ten westen Jan Cockuijt. Dit huis is verhuurd aan Arij de Vlaming tot 30-04-1779. Koopsom 240 gulden.Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 30 folio 82v, 21-09-1785
--------------------------------------------------------------------------------
Wij Cornelis van der Lee Substituut Schout van Swammerdam, Jacob van der Voort en Dirk Zwart schepenen van Zwammerdam voorn: doen cond dat voor ons compareerden Marigje van Wijk Weduwe en testamentaire erfgenaam van Pieter van Vliet wonende alhier, volgens testament op de ?? december voor den Notaris Nicolaas Tijssen en zekere getuigen alhier gepasseerd, ons substituut schout en schepenen geexhibeerd een Domicilie bekende verkocht te hebben en bij deze in volle eigendom te transporteren, aan ende ten behoeve van Arij de Vlaming meede alhier woonagtig

Een Huis en Erve staande ende gelegen in den Dorpe van Zwammerdam, geteekend op ’t Cohier No 6 en doende jaarlijks in de ordinaris verponding f..3 Strekkende van de Heerenweg tot agter in de Wijk belend ten Oosten de Heer Jan Dionijs Virulij ten westen Gijsbert Kop CumSuis (met de zijne)

Voorts vrij en onbelast niets daarop staande dan den heelzijnen regtmakende bouwerken, gevende verponding en andere gemeeenelandslasten, als Buuren boven en beneeden alles ingevolge de oude eigendomsbrieven daar van zijnde, waarna de kooper hem zal moeten Reguleeren en gedraagen voor de waaringen van dien verbond zij Comparante haar persoon en generalijk alle hare goederen zoo roerende als onroerende geene uitgezondert. Stellende dezelve ten bedwang en executie van alle ’s Heeren Regten en Regteren en speciaal den Edele Ho.. van Holland met verhaal van kosten; Ende bekende zij comparanten ter zaake
dezer koop en opdragten al wel voldaan en betaald te zijn door laatste penning met den eerste, en dat met eene somme van Drie honderdt Guldens
Compareerde meede voorn: Arij de Vlaming de welke bekende ’t bovenstaande te accepteeren, onder verbond als na regten ~~~~~Ten Orconde deezes bij mij sustituut Schout voornoemd, met het zegel van den Hoogwelgeboore Heere van Voshol gezeegeld, en benevens de Voorn.: Scheepenen ten Protocolle onderteekend, Actum Swammerdam den 21 September 1785

Cornelis van der Lee
Jacob van der Voort
Dirk ZwartZwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 31 folio 190v, 07-08-1797
--------------------------------------------------------------------------------
07-08-1797
Regest: Staat van goederen van Arie de Vlaming, overleden onder Zwammerdam op 30-04-1797, in gemeenschap van getrouwd geweest met Jannigje Boshoff, nu weduwe, erfgename voor de helft en Johanna Christina de Vlaming, getrouwd met Pieter Winkelenhoff, Hendrijna de Vlaming, Johanna de Vlaming, Jan en Pieter de Vlaming als hun kinderen, samen voor de wederhelft. De roerende goederen zijn onderling verdeeld. Een huis en erf, in het dorp, strekkend van de Herenweg tot in de Wijk, belend ten oosten Hendrik de Grauw en ten westen Bouwe van Wijk, getaxeerd voor 350 gulden, dus voor beide partijen 175 gulden. Vijf kinderen ontvangen hiervan 35 gulden. Nog een huis en erf te Zwammerdam, strekkend van de Herenweg tot in de Wijk, belend ten oosten Hendrik de Grauw en ten westen Bouwe van Wijk. Dit huis, getaxeerd mede voor 350 gulden, valt Pieter de Vlaming ten deel, die hiervoor de mede-erfgenamen financieel schadeloos stelt.
Notitie bij het overlijden van Arij Pietersz.: In 1800 leven nog 4 meerderjarige kinderen
Pieter, Johanna, Hendrina, en Johanna Christina
-----------------------------------------------------------------------------
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Arij Pietersz.: Gebode tot Alphen acte gezien. Catharinakerk, predikant ds J. van IJsseldijk
Notitie bij Jannetje: Hermanus Bushof broer van Jan Bushof in Zwammerdam
ovl 4 -10-1796

Nadere toegang op inventarisnummer 1151 van toegang 110

Testament van Herman Bushof, wonend onder Rockanje in Stuifakker. Universeel erfgenaam is zijn broer Reinier Bushof. Mocht deze voor hem overlijden dan gaat alles naar de (klein)kinderen van zijn broer Jan Bushof, t.w. Jannetje Bushof, huisvrouw van Arie Vlaming te Zwammerdam, Willemijntje Bushof, huisvrouw van Frederik Gerhold te Amsterdam en Willemijntje Bushof, dochter van Christina Jans Bushof. Seclusie weesmeesters. Executeur/voogd is Frederik Bushof te Amsterdam.
Aktedatum:
16/12/1782
Naam notaris:
Adrianus Hubertus Honigh
Aard van de akte:
testament
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:
1151

Jan Arendsz van, en Anna Catarina Lucas (bij het huwelijk wordt hij
J.A. v. Bushof genaamd),
Jannigje 19-2-1730
Notitie bij het overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Bushoff
Wed. van Arij de Vlaming

Datum begraven 15-10-1800
Klasse pro deo

Opmerking overleden 11 Oct. 1800; L. Laan over Kerkhoff; overledene liet na 4 meerderjarige kinderen

(Pieter, Johanna, Hendrina, en Johanna Christina)
Notitie bij het overlijden van Hendrina: Overledene Hendrina de Vlaming , leeftijd 58 jaar, 11 mnd end 3 dgn

Opmerkingen akte nr. 1067
Notitie bij de geboorte van Johanna: De volgende kinderen zijn gedoopt in de vakatuer na het vertrek van Ds. J van Binnevelt
Notitie bij het overlijden van Johanna: Johannes Miestel hertrouwt op 28-12-1814
Notitie bij het huwelijk van Johannes Lourens en Johanna: Bruidegom Johannes Lourens Miestel , Heemstede Bij Haarlem , wonend te Den Haag
Bruid Johanna de Vlaming , Zwammerdam

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 24-05-1807 (Naar ’’s Hage)
Datum ondertrouw 02-05-1807

DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw , index nummer 054
Notitie bij het overlijden van Jan: Wordt genoemd Jan de Flaming
Leewelaan over Bierdragersstal;
overleden 28-03-1800; overledene was jongeman

VIIIe. Johanna Christina de Vlaming, geb. Zwammerdam 21 okt. 1759, † Rotterdam 2 april 1815,35 tr. Kralingen 23 mei 1784 Pieter van Wikkelingshof, geb. Arnhem, Bierwerker en Klapwaker,36 † Rotterdam 24 jan. 1800.
Uit het huwelijk:
1. Hendrika van Wikkelingshof, ged. Kralingen 13 maart 1785.
2. Jannetje van Wikkelingshof, ged. Kralingen 31 dec. 1786, † na 15 nov. 1820.
3. Jan van Wikkelingshof, geb. Rotterdam 7 febr. 1789, tr. Rotterdam 4 juni 182337 Lydia van Balen, geb. Rotterdam 1781.
4. Arij van Wikkelingshof, geb. Rotterdam 27 aug. 1791.
5. Hermanus van Wikkelingshof, geb. Rotterdam 10 dec. 1793, † ald. 20 sept. 1797.
6. Johanna van Wikkelingshof, geb. Rotterdam 1796, † ald. 13 aug. 1796.
7. Hendrina van Wikkelingshof, geb. Rotterdam 11 juli 1796, † ald. 2 aug. 1796.
8. Hermanus van Wikkelingshof, geb. Rotterdam 18 maart 1798.
9. Johan van Wikkelingshof, geb. na 18 jan. 1799, † Rotterdam omstr. 14 aug. 1802.
Haar kinderen:
10. Johannes de Vlaming, geb. Rotterdam 9 maart 1801, † ald. vóór 7 april 1801.
11. Christina, volgt IXb.
12. Hermanus de Vlaming, geb. Rotterdam 23 mei 1805.

Notitie bij het overlijden van Pieter: Overledene Pieter Wikkelenshoff
Man Johanna Christina de Vlamer

Plaats Rotterdam
Datum begraven 28-01-1800

Opmerkingen overleden 24-01-1800; overledene was bierwerker en klapwaker en liet na 5 minderjarige kinderen; Leewelaan bij ’t Kerkhoff

DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
Notitie bij Jannetje: Bruidegom Arij van Es , Rotterdam , 25
Vader Pieter van Es
Moeder Krijna Maria Schoute
Bruid Pieter Wikkelingshof , Kralingen , 33
Vader Pieter Wikkelingshof
Moeder Johanna Christina Vlaming

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 15-11-1820
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Dopeling Jannetje van Willelingshoff
Vader Pieter van Willelingshoff
Moeder Johanna Christina de Vlaming
Getuige Jannetje Bushof

Plaats Kralingen
Datum doop 31-12-1786
Notitie bij de geboorte van Jan: wonend in de Hofstraat
Notitie bij het overlijden van Hermanus: Overledene Hermanus N.n.
Kind Pieter van Wikkelenshof

Plaats Rotterdam
Datum begraven 23-09-1797

Opmerkingen overleden 20-09-1797; overledene was 2¾ jaar; Leeuwelaan bij de Vest
Notitie bij het overlijden van Johanna: Overledene Johanna N.n.
Kraamkind Pieter van Wikkelenshoff

Plaats Rotterdam
Datum begraven 16-08-1796

Opmerkingen overleden 13-08-1796; Leewelaan bij de Vest
Notitie bij het overlijden van Hendrina: Overledene Hendrina N.n.
Kraamkind Pieter van Wikkelingshoff

Plaats Rotterdam
Datum begraven 05-08-1796

Opmerkingen overleden 02-08-1796; L. Laan 227
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Dopeling Hermanus van Wekkelingshof
Vader Pieter van Wekkelingshof
Moeder Johanna Christina de Vlaming
Getuige Johanna de Vlaming

Plaats Rotterdam
Datum doop 25-03-1798
Geboortedatum 18-03-1798

Opmerkingen Zuiderkerk

Wonende Leuwelaan
Notitie bij het overlijden van Johan: Overledene Johan N.n.
Kind Christina de Vlaming

Plaats Rotterdam
Datum begraven 18-08-1802

Opmerkingen overleden 16-08-1802; overledene was 4½ jaar; Wed. Wikkelenshoft aan ’t end Leeuwelaan
Notitie bij de geboorte van Johannes: Oosterkerk; kind: tweeling, onegt
Notitie bij het overlijden van Johannes: Overledene Johannes N.n.
Johanna Christina de Vlammij

Plaats Rotterdam
Datum begraven 07-04-1801

Opmerkingen L. Laan bij Asput

IXb. Christina de Vlaming, geb. Rotterdam 9 maart 1801, † ald. 29 maart 1899, tr. Rotterdam 11 dec. 183338 Cornelius Joannes van den Acker, geb. Rotterdam 1799, † Ommerschans 1 nov. 1854, begr. Rotterdam 30 jan. 1855.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes, volgt Xa.
2. Hendrikus van den Acker, geb. Rotterdam 2 mei 1833, Kapitein bij de koopvaardij, † Delft 2 april 1866.39
3. Johannes Adrianus Antonius van den Acker, geb. Rotterdam 3 juni 1835.
4. Maria Josepfina van den Acker, geb. Rotterdam 4 dec. 1837, † ald. 3 okt. 1849.
5. Johanna Christina, volgt Xb.

Notitie bij de geboorte van Christina: NH gedoopt later RK geworden
gedoopt in de Oosterkerk
Notitie bij het huwelijk van Cornelius Joannes en Christina: In het jaar Eenduizend Achthonderd drieëndertig den Elfden December, des middags, compareerden voor ons wethouder der stad Rotterdam, ambtenaar van den Burgerlijken Stand

N 555 Cornelius Joannes van den Acker oud vier en dertig jaar Pondgaarder wonende binnen dezer stad meerderjarig zoon van wijlen Hendricus Johannes van den Acker en van wijle Adriana van Zon en Christina de Vlaming, oud Tweeëndertig jaren zonder beroep, mede woonachtig binnen deze stad en Meerderjarige dochter van wijlen Johanna Christina de Vlaming
En verzochten de comparanten ons te willen opnemen en maken akte der hieronder vermelde voor ons afgelegde verklaring.
Wij erkennen Ons vader en moeder te zijn van het kind genaamd Hendricus, geboren den tweede Mei achttien honderd drieëndertig en ingeschreven in de registers van den Burgerlijken Stand dezer stad als zoon van Christina de Vlaming.
en verzoeken dezelve comparanten als nu bij ons dat wij wilden overgaan tot voltrekking van hun, met gemeen overleg beraamd huwelijk.
Daar aan voldoende is voorafgegaan voorlezen,
1. Eene akte inhoudende, dat de partij ter eenere den zestiende September zeventien honderd negen en negentig, is gedoopt binnen deze stad
2. Een Certificaat luidens welk dezelve der Wet op de Nationale Militie heeft voldaan.
3. Twee Akten vermeldende het overlijden van derzelfs ouder vaderlijke en moederlijke grootouders
4. Een Akte achtervolgens welke de parij ten anderezijde binnen deze stad, den negende Maart, Achttien honderd één, is geboren
5. Eene Akte ten bewijze van het overlijden harer moeder
6. De akten van afkondiging alhier opgemaakt den eersten en achtste dezer maand.
Laatstelijk het hoofdeel der Burgerlijke wet over de regten en pligten der echtgenooten onderling
En vermids tegen dit huwelijk geen verzet is bet..kend geworden na dat de partijen in deze, ieder afzonderlijk en over en weder over, hadden verklaard elkander te nemen tot man en vrouw, hebben wij in naam der wet, uitspraak gedaan dat
Cornelius Joannes van den Acker en Christina de Vlaming door huwelijk zijn vereenigd in tegenwoordigheid van Stefaan Hendrik Holdgreeve oud zevenenzestig jaar Bode. Willem van Aalst oud drieenzeventig jaar Jacob de Vast
Oud zes en vijftig jaren en Simon van Gelderen oud drie en dertig jaar alle bedienden, en wonende respective binnen deze stad dewelke deze acte na voorlezing, nevens ons en de partijen hebben getekend

C J van den Acker C de Vlaming
S van Gelderen J de Vaste S.H. Holdgreeve W v Aalst
Notitie bij het overlijden van Cornelius Joannes: overleden te Stad Ommen
Notitie bij Hendrikus: akte nr. 856; erkenning door ouders op 11-12-1833, achternaam kind was de Vlaming
zie ook trouwacte ouders
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Wordt erkend in trouwakte van ouders
Notitie bij het overlijden van Hendrikus: Opmerkingen akte nr. 1286, overleden te Delft

Xa. Cornelis Johannes Vlaming, geb. Rotterdam 1827, † 22 juli 1862, tr. Rotterdam 8 aug. 185540 Jannetje van Dijk, geb. Delft 11 okt. 1831, † Rotterdam 5 maart 1907.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus Anthonius, volgt XIa.
2. Gijsbert, volgt XIb.
3. Cornelis Johannes Vlaming, geb. Rotterdam 30 april 1861, † vóór 28 sept. 1862.
4. Hendrikus Vlaming, geb. Rotterdam 28 sept. 1862.
5. Cornelis Johannes Vlaming, geb. Rotterdam 28 sept. 1862.

Notitie bij de geboorte van Jannetje: Kind Jannetje
Vader Gysbert van Dyk
Moeder Maria van Vliet

Plaats Delft
Geboortedatum 11-10-1831

Delft Akte Jaar 1831 Nummer 442

XIa. Johannes Adrianus Anthonius Vlaming, geb. Rotterdam 15 febr. 1856, † ald. 21 okt. 1906, tr. 1e Rotterdam 17 nov. 188041 Sara Sundermeijer, geb. 1856; tr. 2e Rotterdam 6 okt. 189742 Johanna van Schouwen, geb. Geertruidenberg 1867.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Vlaming, geb. Rotterdam 21 febr. 1881, † ald. 4 okt. 1881.
2. Johannes Hermanus Vlaming, geb. Rotterdam 7 mei 1883, tr. Rotterdam 28 nov. 190643 Adriana van Kleef, geb. Rotterdam 1887.
3. Jannetje, volgt XIIa.
4. Willem Vlaming, geb. Rotterdam 3 jan. 1886, tr. Rotterdam 30 okt. 191244 Cornelia van den Hamer.
Uit het tweede huwelijk:
5. Hendrika Vlaming, geb. Rotterdam 19 mei 1896, Winkeljuffrouw, tr. Rotterdam 1 febr. 192245 Theodorus Wilhelmus Ploeg, geb. Enschede 14 dec. 1898, Politie-brigadier, † Driebergen Rsb 12 maart 1961.
6. Snel Vlaming, geb. Rotterdam 17 febr. 1900, † ald. 22 febr. 1980, tr. Rotterdam 1 dec. 1948 Johanna Christina Smit, geb. Rotterdam 11 dec. 1900, † ald. 20 dec. 1974.
7. Hendrik Vlaming, geb. Rotterdam 25 april 1902.

Notitie bij het overlijden van Johannes Adrianus Anthonius: akte nr. 4931; eerder weduwnaar van Sara Sundermeijer
Notitie bij het huwelijk van Sara en Johannes Adrianus Anthonius: Opmerkingen akte nr. 1140
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes Adrianus Anthonius: Bruidegom Johannes Adrianus Antonius Vlaming , Rotterdam , 41
Vader Cornelis Johannes Vlaming
Moeder Jannetje van Dijk
Bruid Johanna van Schouwen , Geertruidenberg , 30
Vader Pieter van Schouwen
Moeder Hendrika Faro

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 06-10-1897

Opmerkingen akte nr. 1792
Notitie bij het overlijden van Johanna: Bruidegom Snel den Ouden , Stolwijk , 54
Vader Jan den Ouden
Moeder Rutta Kreuk
Bruid Johanna van Schouwen , Geertruidenberg , 40
Vader Pieter van Schouwen
Moeder Hendrika Faro

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 20-11-1907

Rotterdam Akte Jaar 1907 Nummer r36
Notitie bij het overlijden van Cornelis Johannes: akte nr. 3075
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Johannes Hermanus: Bruidegom Johannes Hermanus Vlaming , Rotterdam , 23
Vader Johannes Adrianus Antonius Vlaming
Moeder Sara Sundermeijer
Bruid Adriana van Kleef , Rotterdam , 19
Vader Gerrit van Kleef
Moeder Margaretha Cornelia Putter

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 28-11-1906
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Willem: Bruidegom Willem Vlaming , Rotterdam , 26
Vader Johannes Adrianus Antonius Vlaming
Moeder Sara Sundermeijer
Bruid Cornelia van den Hamer , Rotterdam , 27
Vader Cornelis van den Hamer
Moeder Willemina Gerardina van Voorthuizen

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 30-10-1912
Notitie bij de geboorte van Hendrika: erkenning door ouders 06-10-1897, kind voorheen genaamd van Schouwen
Notitie bij het huwelijk van Theodorus Wilhelmus en Hendrika: Bruidegom Theodorus Wilhelmus Ploeg , Enschede , 23
Vader Wilhelmus Theodorus Christiaan Ploeg
Moeder Catharina Vuijk
Bruid Hendrika Vlaming , Rotterdam , 25
Vader Johannes Adrianus Antonius Vlaming
Moeder Johanna van Schouwen

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 01-02-1922

XIIa. Jannetje Vlaming, geb. Rotterdam 27 okt. 1884, tr. Johannes Wilhelmus van der Velde, geb. Leeuwarden 21 nov. 1882.
Uit dit huwelijk:
Maria Louisa van der Velde, geb. Rotterdam 18 maart 1911.

Notitie bij Maria Louisa: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939

XIb. Gijsbert Vlaming, geb. Rotterdam 30 april 1858, † Saltlake City 12 juni 1947, tr. Rotterdam 1 okt. 187946 Alida Jeanetta van der Pol, geb. Rotterdam 16 febr. 1859, † Saltlake City 9 mei 1949.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Gijsbert Vlaming, geb. Rotterdam 3 dec. 1879.47
2. Neeltje Vlaming, geb. Rotterdam 30 mei 1882,48 tr. Rotterdam 31 aug. 190449 Adrianus van der Valk, geb. Rotterdam 1881.
3. Jannetje Vlaming, geb. Rotterdam 4 mei 1884, tr. Rotterdam 26 sept. 190650 Jacob Vroegop, geb. Rotterdam 1881.
4. Gijsbert, volgt XIIb.
5. Antonie August Vlaming, geb. Rotterdam 25 maart 1888,51 tr. Rotterdam 10 dec. 191352 Hermina Hendrika Backer, geb. Kralingen 1892.
6. Wilhelmina Gijsberta Vlaming, geb. Rotterdam 21 juli 1890.53
7. Christina Vlaming, geb. Rotterdam 9 dec. 1892.54
8. Wilhelmus Gijsbertus, volgt XIIc.

Notitie bij het huwelijk van Alida Jeanetta en Gijsbert: Bruidegom Gijsbert Vlaming , Rotterdam , 21
Vader Cornelis Johannes Vlaming
Moeder Jannetje van Dijk
Bruid Alida Jeannetta van der Pol , Rotterdam , 20
Vader Gijsbert van der Pol
Moeder Neeltje van der Smit

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 01-10-1879

Opmerkingen akte nr. 999
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Neeltje: Bruidegom Adrianus van der Valk , Rotterdam , 23
Vader Jakob van der Valk
Moeder Adriana Flippina van Dongen
Bruid Neeltje Vlaming , Rotterdam , 22
Vader Gijsbert Vlaming
Moeder Alida Jeannetta van der Pol

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 31-08-1904
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Jannetje: Bruidegom Jacob Vroegop , Rotterdam , 25
Vader Jacob Vroegop
Moeder Goverina Donker
Bruid Jannetje Vlaming , Rotterdam , 22
Vader Gijsbert Vlaming
Moeder Alida Jeannetta van der Pol

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 26-09-1906
Notitie bij het huwelijk van Hermina Hendrika en Antonie August: Bruidegom Antonie August Vlaming , Rotterdam , 25
Vader Gijsbert Vlaming
Moeder Alida Jeannetta van der Pol
Bruid Hermina Hendrika Backer , Kralingen , 21
Vader Herman Heinrich Philip Backer
Moeder Henderika Habberdina Haasloop

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 10-12-1913

XIIb. Gijsbert Vlaming, geb. Rotterdam 30 maart 1886, † Bell Canyon 28 dec. 1975, tr. Rotterdam 12 jan. 191055 Johanna Elisabeth Piekaar, geb. 13 juni 1886, † Los Angeles 10 maart 1952.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Vlaming, geb. Saltlake City 18 nov. 1910, † Los Angeles 30 mei 1990.
2. John Bert Vlaming, geb. Saltlake City 25 juli 1914, † Riverside 18 febr. 1993.
3. James Vlaming, geb. Saltlake City 17 sept. 1918, † 6 maart 2001.

Notitie bij het overlijden van Gijsbert: Name: Gysbert Vlaming
Social Security #: 528090005
Sex: MALE
Birth Date: 30 Mar 1886
Birthplace: Other Country
Death Date: 28 Dec 1975
Death Place: Los Angeles

Death Residence Localities
ZIP Code: 91307
Localities: Bell Canyon, Los Angeles, California
Canoga Park, Los Angeles, California
West Hills, Los Angeles, California
Name: Gysbert Vlaming Jr.
SSN: 528-09-0005

Last Residence: 91307 West Hills, Los Angeles, California, United States of America
Born: 30 Mar 1886
Died: Dec 1975
State (Year) SSN issued: Utah (Before 1951
Notitie bij Johanna Elisabeth: Name: Johanna Elizabeth Vlaming
Social Security #: 529243883
Sex: FEMALE
Birth Date: 13 Jun 1886
Birthplace: Other Country
Death Date: 10 Mar 1952
Death Place: Los Angeles
Mother’s Maiden Name: Luyters
Father’s Surname: Piekaar
Notitie bij Gijsbert: U.S. World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
about Bert Vlaming Jr
Name: Bert Vlaming Jr
Birth Year: 1910
Race: White, citizen (White)
Nativity State or Country: Michigan
State: Utah
County or City: Davis

Enlistment Date: 2 Sep 1943
Enlistment State: Utah
Enlistment City: Salt Lake City
Branch: No branch assignment
Branch Code: No branch assignment
Grade: Private
Grade Code: Private
Term of Enlistment: Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law
Component: Selectees (Enlisted Men)
Source: Civil Life

Education: 1 year of high school
Civil Occupation: Motorcycle Mechanic or Packer, High Explosives (Munitions worker, ammunition. ) or Toolroom Keeper or Stock Clerk or Stock Control Clerk
Marital Status: Married
Height: 00
Weight: 000
Notitie bij het overlijden van Gijsbert: Name: Bert Vlaming
SSN: 568-07-1151
Last Residence: 91606 North Hollywood, Los Angeles, California, United States of America
Born: 18 Nov 1910
Died: 30 May 1990
State (Year) SSN issued: California (Before 1951 )
Notitie bij John Bert: Name: John Bert Vlaming
Social Security #: 565184015
Sex: MALE
Birth Date: 25 Jul 1914
Birthplace: Utah
Death Date: 18 Feb 1993
Death Place: Riverside
Mother’s Maiden Name: Piekau

Name: John B. Vlaming
SSN: 565-18-4015
Last Residence: 92545 Hemet, Riverside, California, United States of America
Born: 25 Jul 1914
Died: 18 Feb 1993
State (Year) SSN issued: California (Before 1951 )
Notitie bij James: U.S. World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
about James Vlaming
Name: James Vlaming
Birth Year: 1918
Race: White, citizen (White)
Nativity State or Country: Utah
State: California
County or City: Los Angeles

Enlistment Date: 8 Jun 1944
Enlistment State: California
Enlistment City: Fort MacArthur San Pedro
Branch: No branch assignment
Branch Code: No branch assignment
Grade: Private
Grade Code: Private
Term of Enlistment: Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law
Component: Selectees (Enlisted Men)
Source: Civil Life

Education: 4 years of high school
Civil Occupation: Motorcycle Mechanic or Packer, High Explosives (Munitions worker, ammunition. ) or Toolroom Keeper or Stock Clerk or Stock Control Clerk
Marital Status: Married
Height: 00
Weight: 000
Notitie bij het overlijden van James: Name: James Vlaming
SSN: 557-12-0898
Last Residence: 92688 Rancho Santa Margarita, Orange, California, United States of America
Born: 17 Sep 1918
Died: 6 Mar 2001
State (Year) SSN issued: California (Before 1951 )

XIIc. Wilhelmus Gijsbertus Vlaming, geb. Rotterdam 19 sept. 1898, † 3 okt. 1983, tr. Evanston, Uinta, Wyoming 1 maart 1929 Vivienne McFalls, † 11 mei 1976.
Uit dit huwelijk:
Willem Guysbert Vlaming, geb. Utah 13 sept. 1928, † Los Angeles 22 febr. 1995.

Notitie bij Wilhelmus Gijsbertus: Volgens passagierslijst gaat hij naar zijn broer Gijsbert in Saltlake City

William Vlaming
SSN: 529-09-6815
Last Residence: 84111 Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States of America
Born: 21 Sep 1898
Died: Oct 1983
State (Year) SSN issued: Utah (Before 1951 )
Notitie bij het overlijden van Willem Guysbert: Name: William Guysbert Vlaming
Social Security #: 529282829
Sex: MALE
Birth Date: 13 Sep 1928
Birthplace: Utah
Death Date: 22 Feb 1995
Death Place: Los Angeles
Mother’s Maiden Name: McFall

Xb. Johanna Christina van den Acker, geb. Rotterdam 18 aug. 1840, † ald. 29 mei 1915, tr. Rotterdam 31 okt. 186656 Henrich Karel Antoon Maus, geb. IJzendijk 1837, Horlogemaker, † 1876.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Maus, geb. Rotterdam 17 okt. 1872.

Notitie bij het huwelijk van Henrich Karel Antoon en Johanna Christina: Bruidegom Henrich Karel Antoon Maus , IJzendijk , 29
Vader Wilhelm Maus
Moeder Catharina Benier
Bruid Johanna Christina van den Acker , Rotterdam , 26
Vader Cornelis Johannes van den Acker
Moeder Christina de Vlaming

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 31-10-1866

Opmerkingen akte nr. 881

VIIIf. Pieter de Vlaming, geb. Zwammerdam 26 nov. 1774, Huisschilder, † Zwammerdam 25 juli 1831, tr. Amsterdam 3 mei 1795 Woutertje van den Bijlard, geb. Nieuw-Loosdrecht, ged. Nieuw-Loosdrecht 26 nov. 1769, † Zwammerdam 20 dec. 1837, dr. van Daniel en Aletta van Koten.
Uit dit huwelijk:
1. Arij, volgt IXc.
2. Daniel, volgt IXd.
3. Jannetje, volgt IXe.
4. Lijda, volgt IXf.
5. Johannes Hendrikus, volgt IXg.
6. Jan de Vlaming, geb. Zwammerdam 30 jan. 1805.
7. Teunis, volgt IXh.
8. Gerrit de Vlaming, geb. Zwammerdam 13 febr. 1808, † ald. 23 mei 1808.
9. Kaatje, volgt IXi.

Notitie bij Pieter: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 32 folio 22v, 08-09-1798
--------------------------------------------------------------------------------
08-09-1798
Regest: Daniël Vergunst, wonend te Aarlanderveen, Bouwe van Wijk, wonend te Alphen en Cornelis de Grauw, getrouwd met Geertje Rijneveld, weduwe en erfgename van Gijsbert Kop, wonend te Aarlanderveen, verkopen aan Anthonij Sam, wonend te Zwammerdam, een wagenhuis en erf, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de gemene Buurwijk, belend ten westen deels de voorgrond en verder het gevangenhuis en ten oosten Pieter de Vlaming; mede een houtloods, achter het gevangenhuis met een bleekveld. Koopsom 600 gulden.

vervolg a: folio 23v. 08-09-1798. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 600 gulden.

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832
inventarisnummer 2001
aktenummer 14
naam Gijsbert van der Zwaan (zoon)
(82 jaar, arbeider, geboren te Bodegraven, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 19-07-1813
overlijdensdatum 18-07-1813 om 18:30 uur te Zwammerdam
vader van der Zwaan
overlevende echtgeno(o)t(e) Pleuntje Goedhart
aangever Anthonij Sam, 52 jaar, wagenmaker, Zwammerdam, schoonzoon
2e aangever Pieter de Vlaming, 39 jaar, schilder, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 6
naam Cornelia van der Ven (dochter)
(wonende te Ridderkerk)
aktedatum 31-01-1814
overlijdensdatum 29-01-1814 om 17:00 uur te Zwammerdam
vader van der Ven
aangever Cornelis Meerburg, 37 jaar, grossier, Zwammerdam, armmeester
2e aangever Pieter de Vlaming, 39 jaar, schilder, Zwammerdam


Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 13
naam Pleuntje Goethart (dochter)
(85 jaar, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 04-04-1814
overlijdensdatum 02-04-1814 om 14:00 uur te Zwammerdam
vader Goethart
vooroverleden partner Gijsbert van der Zwaan
aangever Antonie Sam, wagenmaker, Zwammerdam nr. 1, aanbehuwd zoon
2e aangever Simon Plessius, tuinman, Zwammerdam
3e aangever Pieter de Vlaming, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 25
naam Hillegond Sam (dochter)
(28 jaar, zonder beroep, geboren te Zwammerdam, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 14-11-1820
overlijdensdatum 13-11-1820 om 08:00 uur te Zwammerdam
vader Antonie Sam (Zwammerdam)
moeder Haasje van der Zwaan (Zwammerdam)
aangever Antonie Sam, 56 jaar, wagenmaker, Zwammerdam, vader
2e aangever Pieter de Vlaming, 45 jaar, verver, Zwammerdam
Notitie bij het overlijden van Pieter: No 21 Acte van Overlijden van Pieter de Vlaming
In het jaar achttien honderd een en dertig, den vijfentwintigsten
der maand Julij des middags ten twaalf ure
is voor ons Leendert Proos Hoogendijk Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zwammerdam, verschenen
Arie de Vlaming Huisschilder oud zes en dertig jaren
en Hendrik van Baarzel Zadelmaker oud zevenendertig jaren
wonende binnen dezelfde Gemeente
Welke ons heeft verklaard, dat , op heden Maandag den vijf en twintig
sten der maand July des morgens ten zeven ure
in het huis Wijk A no 2 binnen de Gemeente Zwammerdam,
is overleden
Pieter de Vlaming Echtgenoot van Woutertje van
den Bijlard oud zes envijftig jaren, geboren te
Zwammerdam, zoon van Ary de Vlaming en van
Jannetje Bushof, beide overleden
En hebben de Comparanten Zoon en getuige
van de overledene, deze acte van overlijden, na gedane voorlezing, met ons onderteekend.
A de Vlaming
HvBaarzel L Proos Hoogendijk
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notitie bij het huwelijk van Woutertje en Pieter: Den 17 April 1795 499

Compareerden als vooren Pieter de Vlaming van Zwammerdam gezegd oud 21 jaren wn. Handboogstr:
Gead: met zijn vader Ary de Vlaming wn. te Zwammerdam
Woutertje van den Bijlart wn te Loosdrecht gezegd oud 26 jaren op ’t Rockin. ouders dood gead:
met haar Suster Catharina **van den Billart**. op de Haringstr

Versoekende hare drie Sondaagse uitroepingen, omme, naar deselve, de voorstrouwe te solemeniseren,
en in alles te voltrekken, so verre daar anders geen wettige verhinderinge voor en valle.
En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.


Pieter de Vlaming
Woutertien van den Bijlard

**zie verschrijving doopakte woutertje**
Notitie bij de geboorte van Woutertje: Als doopgetuige staat Christientje van der Beek vermeld
Notitie bij het overlijden van Woutertje: No 43 Acte van Overlijden van
Woutertje van den Bijlard
In het jaar achttien honderd een en dertig, den vijfentwintigsten
der maand December des voor middags, ten elf ure,
zijn voor ons Leendert Proos Hoogendijk Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zwammerdam, verschenen
Arie de Vlaming verwer en glazenmaker oud twee en veertig
jaren en Willem Roest wagenmaker oud twee en veertig jaren
wonende binnen dezelfde Gemeente
Welke ons hebben verklaard, dat , op heden Woensdag den twintigsten
sten dezer maand December des morgens ten zeven uren
in het huis Wijk A no 2 binnen de Gemeente Zwammerdam,
is overleden
Woutertje van den Bijlard weduwe van Pieter
de Vlaming oud acht en zestig jaren, geboren te Loosdrecht
dochter van Daniel van den Bijlard en van Aletta
van Koten beiden overleden
En hebben de Comparanten Zoon van de overledene en getuige
deze acte van overlijden, na gedane voorlezing, met ons onderteekend.
A de Vlaming
W Roest L Proos Hoogendijk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IXc. Arij de Vlaming, geb. Amsterdam 4 mei 1795, Verver, Schilder 1850-,57 Verver 1862-,58 † Alphen 19 febr. 1875,59 tr. Zwammerdam 17 maart 1832 Antje Meerburg, geb. Alphen 16 mei 1809, † ald. 24 nov. 1887,60 dr. van Cornelis en Antje Roest.
Uit dit huwelijk:
1. Antje de Vlaming, geb. Zwammerdam 22 juli 1832, † ald. 4 sept. 1832.
2. Pieter de Vlaming, geb. Zwammerdam 2 aug. 1833, † ald. 29 mei 1837.
3. Cornelis, volgt Xc.
4. Antje de Vlaming, geb. Zwammerdam 6 dec. 1835, † ald. 5 okt. 1836.
5. Daniel de Vlaming, geb. Zwammerdam 3 april 1837, Metselaar, † Alphen 15 febr. 1901.61
6. Antje de Vlaming, geb. Zwammerdam 10 nov. 1840, † ald. 18 febr. 1843.
7. Pieter de Vlaming, geb. Zwammerdam 27 jan. 1844, † ald. 28 juni 1845.
8. Antje de Vlaming, geb. Zwammerdam 21 aug. 1849, † ald. 30 juni 1850.
9. Pieter de Vlaming, geb. Zwammerdam 25 nov. 1852,62 † Alphen 5 april 1854.

Notitie bij Arij: Alphen, Huwelijksakte 25-05-1828 nr. 11
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Johannes van den Bos
(25 jaar, rietdekker, geboren te Alphen 19-06-1802, gedoopt 27-06-1802 te Alphen, wonende te Alphen)
vader bruidegom: Joris van den Bos (rietdekker, Alphen)
moeder bruidegom: Grietje van Leeuwen (overleden 26-02-1812 te Alphen)
Bruid: Immigje Vonk
(20 jaar, zonder beroep, geboren te Reeuwijk gedoopt 01-11-1807 te Reeuwijk, wonende te Aarlanderveen, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Arij Vonk (baggerman, Sluipwijk)
moeder bruid: Cornelia de Veerman (Sluipwijk)

Getuigen:
getuige 1: Sijmen Vermeul, 62 jaar, timmerman, Alphen
getuige 2: Jan Butterman, 27 jaar, boerenknecht, Alphen
getuige 3: Arie de Vlaming, 33 jaar, verver, Zwammerdam
getuige 4: Teunis van Son, 28 jaar, zonder beroep, Alphen

afkondigingen 11-05-1828 en 18-05-1828 te Alphen en Aarlanderveen

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 10
naam Antje Snel (dochter)
(3 dagen, geboren te Zwammerdam, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 13-03-1826
overlijdensdatum 12-03-1826 om 05:00 uur te Zwammerdam
vader Willem Snel
moeder Willemijntje Boland (Zwammerdam)
aangever Willem Snel, 38 jaar, tuinman, Zwammerdam, vader
2e aangever Arie de Vlaming, 30 jaar, verver, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1833-1849

inventarisnummer 2002
aktenummer 6
naam Marrigje Zaal (dochter)
(34 jaar, geboren te Aarlanderveen, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 03-03-1843
overlijdensdatum 02-03-1843 om 16:00 uur te Zwammerdam
vader Cornelis Zaal (watermolenaar, Aarlanderveen)
moeder Rijna Blom (Aarlanderveen)
overlevende echtgeno(o)t(e) Jan Arnout
aangever Jan Arnout, 41 jaar, kleermaker, Zwammerdam, echtgenoot
2e aangever Arie de Vlaming, 47 jaar, verver en glazenmaker, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1833-1849

inventarisnummer 2002
aktenummer 2
naam Elsje Arnout (dochter)
(6 jaar 6 maanden, geboren te Aarlanderveen, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 12-02-1844
overlijdensdatum 11-02-1844 om 11:00 uur te Zwammerdam
vader Jan Arnout
moeder Marrigje Zaal (overleden)
aangever Jan Arnout, 41 jaar, kleermaker, Zwammerdam, vader
2e aangever Arie de Vlaming, 48 jaar, verver en glazenmaker, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1833-1849

inventarisnummer 2002
aktenummer 9
naam Melchior Arnout (zoon)
(7 weken, geboren te Zwammerdam, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 03-03-1845
overlijdensdatum 02-03-1845 om 21:00 uur te Zwammerdam
vader Jan Arnout
moeder Lijsje Kruif (Zwammerdam)
aangever Jan Arnout, 43 jaar, kleermaker, Zwammerdam, vader
2e aangever Arie de Vlaming, 49 jaar, verver en glazenmaker, Zwammerdam
Notitie bij de geboorte van Pieter: getuige Arie van Veen, 60 jaar, schoenmaker, Zwammerdam
2e getuige Willem Roest, 37 jaar, wagenmaker, Zwammerdam
Notitie bij het overlijden van Pieter: 2e aangever Hendrik van Baarzel, 39 jaar, zadelmaker, Zwammerdam
Notitie bij de geboorte van Daniel: getuige Willem Roest, 41 jaar, wagenmaker, Zwammerdam
2e getuige Hendrik van Baarzel, 40 jaar, zadelmaker, Zwammerdam
Notitie bij het overlijden van Antje: 2e aangever Willem Roest, 47 jaar, wagenmaker, Zwammerdam
Notitie bij de geboorte van Pieter: getuige Jan Arnout, 41 jaar, kleermaker, Zwammerdam
2e getuige Maarten Molenaar, 28 jaar, kantoorbediende, Bodegraven
Notitie bij het overlijden van Pieter: aangever Arie de Vlaming, 50 jaar, verver en glazenmaker, Zwammerdam, vader
2e aangever Maarten Molenaar, 30 jaar, klerk, Bodegraven
Notitie bij het overlijden van Antje: 2e aangever Klaas de Jong, 31 jaar, metselaarsknecht, Zwammerdam
Notitie bij de geboorte van Pieter: getuige Willem Roest, 57 jaar, wagenmaker, Zwammerdam
2e getuige Bernardus Deters, 45 jaar, timmermansknecht, Zwammerdam

Xc. Cornelis de Vlaming, geb. Zwammerdam 8 sept. 1834, Schilder,57 † Berkel en Rodenrijs 1 okt. 1887,63 tr. Berkel en Rodenrijs 1 nov. 1867 Elisabeth de Wit, geb. Zegwaart 28 aug. 1843, † Rotterdam 8 jan. 1912,64 dr. van Simon en Antonia Bijl.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Berkel en Rodenrijs 27 maart 1868.65
2. Arie de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 28 febr. 1869, † ald. 21 juni 1869.66
3. Arie, volgt XIc.
4. Levenloze zoon, geb. Berkel en Rodenrijs 11 mei 1872.67
5. Levenloze dochter, geb..68
6. Levenloze zoon, geb..69
7. Apollonia de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 26 dec. 1876, † ald. 6 maart 1878.
8. Apollonia, volgt XId.
9. Antje de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 30 mei 1884, † ald. 27 nov. 1885.70

Notitie bij de geboorte van Cornelis: getuige Willem Roest, 39 jaar, wagenmaker, Zwammerdam
2e getuige Hendrik van Baarzel, 40 jaar, zadelmaker, Zwammerdam
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Cornelis: De eerste November achtien honderd zeven en zestig
zijn voor ons Gillis Johannis le Févre de Montigny
ambtenaar van de burgelijke stand der gemeente Berkel en Rodenrijs,
in de raadkamer aldaar, in het openbaar verschenen Cornelis de Vlaming
oud drieendertig jaren verwersknecht, geboren te Zwammerdam
en wonende alhier, zoon van Arie de Vlaming, verwersknecht,
en van Antje Meerburg, zonder beroep en wonende te Alphen
en Elizabeth de Wit oud vieren twintig jaren zonder beroep,
geboren te Zegwaart, wonende te Hillegersberg
dochter van Simon de Wit, arbeider wonende te Hillegersberg,
en van J. Antonia Bijl overleden, zijnde de vader der bruid
tegenwoordig zijner toestemming tot het huwelijk zijner dochter gevonden
Zijnde bruidegom en bruid meerderjarig Welke voornoemde bruidegom en bruid,
na alvorens ons te hebben ter hand gesteld;
1e Geboorteacten van bruidegom en bruid
2e Overlijdensacte van de moeder van de bruid
3e Bewijs van voldoening aan de nationale militie door de bruidegom
4e Bewijs van gedane huwelijksafkondigingen te Hillegersberg
ons verzocht hebben tot voltrekking van hun onderling voorgenomen
huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zoo te Hillegersberg
als in deze gemeente op zondagen den twintigsten en zevenentwintigste
October des jaars achttienhonderd zevenenzestig, overeenkomstig de Wet geschied,
en zonder sluiting afgeloopen zijn. Dien ten gevolge hebben wij, Ambtenaar van den
Burgelijken Stand voornoemd, aan de comparanten,Bruidegom en Bruid en of zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen,
welke door de Wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, waarop door hen toestemmende
zijnde geantwoord, zoo hebben wij, Ambtenaar voornoemd, in naam der Wet veklaard, dat
Cornelis de Vlaming en Elizabeth de Wit
hiervoior genoemd, door de echt aan elkander verbonden zijn
waarvan acte in tegenwoordigheid van Pleun van Batenburg, oud negen en zestig jaren, broodbakker, Leendert van der Eel..
oud vier en twintig jaren .....maker, Leendert Pentier, oud zeven en dertig jaren kleermaker(?)
en Reinier van Eijk oud vijf en dertig jaren,veldwachter allen wonende te Berkel,
de.. een garant... blad(?)...maatschap bestaande
En is hier vandaag acte van opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend
verklarende de vader der bruid niet te kunnen schrijven.
Notitie bij het overlijden van Elisabeth: Eudokiaziekenhuis
Bergweg 323
Rotterdam

XIc. Arie de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 12 febr. 1870, Molenaar, † Nieuwerkerk aan de IJssel 20 juni 1943, begr. Zevenhuizen (ZH) 24 juni 1943, tr. Berkel en Rodenrijs 23 nov. 189471 Johanna van der Kraan, geb. Berkel en Rodenrijs 2 dec. 1872,72 † Gouda 6 febr. 1943, begr. Zevenhuizen (ZH) 10 febr. 1943, dr. van Arie en Cornelia van Meel.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIId.
2. Arie, volgt XIIe.
3. Albertus, volgt XIIf.
4. Johannes, volgt XIIg.
5. Willem, volgt XIIh.
6. Marinus de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 4 dec. 1902, † Zevenhuizen (ZH) 27 juli 1970.
7. Elizabeth Cornelia, volgt XIIi.
8. Cornelia Elisabeth, volgt XIIj.
9. Simon, volgt XIIk.
10. Apolonia, volgt XII-l.
11. Teunis, volgt XIIm.

Notitie bij Arie: Aktesoort overeenkomst
Datum 11/04/1912
Archief CAP Capelle aan den IJssel
Inventarisnummer 3347
Aktenummer/Blz. 18/24
Notaris Hendrikus Marius de Vos

Arie van den Berg, gemeentewerkman,
Arie de Vlaming, molenaar,
Hendrik Kegel, werkman,
Arie Sterk, werkman,
Arend Petrusma, seinhuiswachter,
Nicolaas Hendrikus Vrijenhoek, glasblazer,
Albert Dekker, warmoezier,
Pieter Luijtjes, koffiehuishouder, allen te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Verklaren op te richten een coöperatieve vereniging met de naam "Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Belang", te Nieuwerkerk aan den IJssel, voor een periode van 30 jaar.
De statuten bestaan uit 45 artikelen. Het bestuur bestaat uit 7 leden en 3 commissarissen.
De vereniging drijft voor eigen rekening een broodbakkerij en winkel en werkplaatsen.


Richtten Engelse arbeiders in 1844 al de eerste verbruikscoöperatie op: pas tegen 1900 kwamen ze in Nederland van de grond. Ze verenigden zich in 1905 in een bond. In Nieuwerkerk ging een stel eenvoudige mensen op 11 april 1912 naar de Capelse notaris H.M. de Vos. Voor een testament kwamen ze daar niet! Als niet-kapitalisten zagen ze hun werk als een onderdeel van de klassenstrijd, die de socialisering van de productiemiddelen dichterbij moest brengen. Ze startten de rode verbruikscoöperatie van thans Kerklaan 60 (en nu bewoond door Frans Slappendel). Het waren:
Arie van den Berg, gemeentewerkman,
Arie de Vlaming, molenaar,
Hendrik Kegel, werkman,
Arie Sterk, werkman,
Arend Petrusma, seinhuiswachter,
Nicolaas Hendrikus Vrijenhoek, glasblazer,
Albert Dekker, warmoezier,
Pieter Luijtjes, koffiehuishouder, allen te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Zij verklaarden op te richten een vereniging met de naam "Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Belang", te Nieuwerkerk aan den IJssel, voor een periode van 30 jaar. De statuten bestaan uit 45 artikelen en kunnen nog worden nagelezen op het Gemeentearchief Rotterdam, dat spullen van ook de Capelse notarissen bewaart. Het bestuur bestond uit zeven leden en drie commissarissen. De vereniging dreef voor eigen rekening een broodbakkerij, winkel en werkplaatsen. Kranten meldden begin juli 1912 de aanbesteding van de bakkerij. Bijgaande foto toont dat ze minstens ook koffie en thee verkochten. Dit Nieuwerkerkse plaatje werd trouwens in 2007 opgenomen in de paragraaf ’Verfoeide coöperaties’ in het Holland-brede boekje ’Op zoek naar de verdwenen middenstand’ van Thimo de Nijs. De Nieuwerkerkse coöperatie concurreerde tegen onder andere… bakker Wim Bos van de hoek Kerklaan/Dorpsstraat, sinds 1919 kruidenier. Zij bleef een vereniging uit de rode familie. Bij het overlijden van (nog steeds) penningmeester Petrusma in 1936 kwam in de krant dat hij ook bestuurslid was van de arbeiderswoningbouwvereniging Ons Huis. Johannes Tom sprak namens dat verband en oud-voorzitter Chris Ames namens de coöperatie. Die plaatste ook een rouwadvertentie: ’Zijn werk voor de Coöperatie was altijd zeer accuraat, vandaar dat zijn arbeid ons altijd tot voorbeeld zal blijven.’ Deze coöperatie werd uiteindelijk na de 2e wereldoorlog geprivatiseerd en overgenomen door bakker Van Halm. In 2012 zou de oorspronkelijke Nieuwerkerkse coöperatie dus pas honderd jaar hebben bestaan. Waar die landelijke 120 jaar precies vandaan komt is zelfs niet te vinden op de dito websites van de Coop en aan hun ondernemers evenmin meegedeeld voordat ze op 7 mei klanten verrasten met petit fours. ’Coop Supermarkten bestaat 120 jaar’ is de enige historische informatie. (Terzijde: Dirk van den Broek startte in 1953 in Amsterdam de eerste supermarkt.) Een website met wel veel algemene informatie over dit onderwerp is cooperatie-museum.nl. Die vermeldt echter weer niets over het jubileumfeit, terwijl men wel linkt naar coop.nl…. Dat Nationaal Coöperatie Museum in Schiedam (met winkeltje) is wel net zo goed een bezoek waard als de Nieuwerkerkse Coop van Wim Bos. In beide gevallen zijn er ook aardige cassières en moet men niet dènken aan zelfscannende klanten.

Verschenen in de rubriek Toen & Nu in: Het Kanaal, 25-5-2011
Notitie bij het overlijden van Arie: Nadere informatie Zie uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Ouders beiden overleden
Notitie bij Marinus: Was vrijgezel woonde bij zus Apolonia in

XIId. Cornelis de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 6 febr. 1895, † Waddinxveen 22 dec. 1968, tr. Ouderkerk aan de IJssel 6 juni 191973 Maria Weggeman, geb. Gouderak 19 mei 1895, † Waddinxveen 4 febr. 1995, dr. van Arnoldus en Maria Vis.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 19 mei 1920, † Lelystad 3 jan. 2001.
2. Johanna, volgt XIIIa.
3. Arie, volgt XIIIb.
4. Adrianus, volgt XIIIc.
5. Albertus de Vlaming, geb. Willeskop 8 sept. 1931, tr. omstr. 1987 Ria Rademaker.

Notitie bij het overlijden van Arnoldus: ZerkinformatieZerk id-nummer 64701
Begraafplaatsnr. 153
(Plaats)aanduiding 26-054

XIIIa. Johanna de Vlaming, geb. Renswoude 19 mei 1923, † omstr. 15 aug. 2013.
Haar dochter:

XIVa. Cornelia Maria de Vlaming, geb. Leiden 12 jan. 1950, tr. Waddinxveen 29 dec. 1969 Gijsbert Sekeris, geb. 21 aug. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Reinier Leonard Jonathan Sekeris, geb. Deventer 11 jan. 1971.
2. Klazina Maria Sekeris, geb. Deventer 5 juni 1972.
3. Johanna Heleen Sekeris, geb. Sliedrecht 2 sept. 1977.
4. Helena Johanna Sekeris, geb. Sliedrecht 24 dec. 1981.
5. Geertrude Maria Sekeris, geb. Sliedrecht 14 jan. 1982.

XIIIb. Arie de Vlaming, geb. Hoenkoop 26 febr. 1926, † 29 febr. 2000, tr. Johanna Geertuida van ’t Hul, geb. 16 april 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis, volgt XIVb.
2. Ria de Vlaming, geb. Gouda 18 juli 1957, † Nieuwerkerk Zld 14 juni 2012, tr. Brouwershaven 4 jan. 1990 Jeroen Machiel Kesteloo, geb. Zierikzee 4 jan. 1962.
3. Cornelia de Vlaming, geb. 1 aug. 1958.
4. Arno de Vlaming, geb. 17 nov. 1966.

XIVb. Jan Cornelis de Vlaming, geb. Gouda 11 jan. 1956.
Zijn kinderen:
1. Marije de Vlaming, geb. Gouda 31 maart 1985.
2. Claudia de Vlaming, geb. Gouda 11 juni 1987.

XIIIc. Adrianus de Vlaming, geb. Hoenkoop 6 sept. 1928, † Waddinxveen 10 april 1994, begr. Waddinxsveen 15 april 1994, tr. Marrie Poel, geb. 17 aug. 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Sandra de Vlaming, geb. Gouda 14 april 1963.
2. Antoinette de Vlaming, geb. Waddinxsveen 14 april 1963.

Notitie bij het huwelijk van Marrie en Adrianus: lengel

XIIe. Arie de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 16 nov. 1896,74 † Nieuwerkerk aan de IJssel 18 jan. 1981, tr. 1e omstr. 1924 Cornelia van Winden, geb. Heinenoord 23 mei 1901, † Nieuwerkerk aan de IJssel 10 nov. 1946; tr. 2e Nieuwerkerk aan de IJssel 23 febr. 1950 Maria Stougie, geb. 9 dec. 1905, † Nieuwerkerk aan de IJssel 6 aug. 1981.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arie, volgt XIIId.
2. Cornelis, volgt XIIIe.
Uit het tweede huwelijk:
3. Johannes André, volgt XIIIf.

Notitie bij Cornelia: Moeder heette Maria Stougie - Echtgenoot na overlijden hertrouwd met Maria Stougie (familierelatie ?)
Notitie bij het overlijden van Cornelia: Vader Cornelis van Winden
Moeder Maria Stougie

XIIId. Arie de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 17 febr. 1927, † ald. 20 maart 2016, tr. 1e Nieuwerkerk aan de IJssel 21 aug. 1947 Dirkje Oosterom, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 26 dec. 1927, † 28 april 1999, dr. van Cornelis en Maria Klazina Versluis; tr. 2e na 1999 Maria van den Adel, geb. Capelle aan de ijssel 6 juni 1930.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Claartje Maria, volgt XIVc.
2. Maria Klazina, volgt XIVd.
3. Teunis Cornelis de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 30 nov. 1956.
4. Arie Cornelis, volgt XIVe.
5. Mirjam Esther de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 2 nov. 1959.
6. Cornelis Albertus, volgt XIVf.

Notitie bij Arie: Nieuwerkerk had de laatste 150 jaar maar één Nutsdepartement en één ijsclub, maar wel vele koren met vele namen. Archieven van het Nut en van de ijsclub bleven bewaard en zijn hier behandeld, maar dat bewaren gold maar voor weinig archief van die koren. Ze komen natuurlijk wel voor in oude kranten, al bleven die ook maar deels bewaard…. De vier dit voorjaar aangetroffen zangprogramma’s zijn als aanhangsel bij het Hervormd kerkelijk archief gevoegd. Ze betreffen het christelijk gemengd koor ’Deo Cantemus’ (Laten wij God zingen), het meisjeskoor ’Cantemus’ (Laten wij zingen) en het kinderkoor ’’t Rozenknopje’. De trouwe eigen organist was Arie de Vlaming. Het Kerstconcert van 1955 kende een opening door de godsdienstonderwijzer D. Stolk en een sluiting door dominee Borgers. Het staat er niet bij op het programma, maar de eerste was hervormd en de tweede gereformeerd. Het slotlied was dan ook ’Komt allen tezamen’.

Verschenen in de rubriek Toen & Nu in: Het Kanaal 28-12-2011
Notitie bij de geboorte van Teunis Cornelis: Gedoopt door Ds. D.J. van Dijk

XIVc. Cornelia Claartje Maria de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 2 febr. 1951, tr. Nieuwerkerk aan de IJssel (kerkelijk Gouda) 17 maart 197175 Abram Geurts, geb. Schoonhoven 19 juli 1949, Buschauffreur.
Uit dit huwelijk:
1. Ferry Geurts, geb. Schioonhoven 5 febr. 1972, † 11 okt. 1993, begr. Schoonhoven 15 okt. 1993.
2. Yvonne Geurts, geb. Schoonhoven 14 mei 1974, Politieagente.
3. David Geurts, geb. Gouda 16 okt. 1979, Kraanmachinist, tr. Cristi Hoogeboom, geb. Willeskop 23 okt. 1979, Bankmedewerkster.
4. Susanne Geurts, geb. Gouda 15 okt. 1990.

Notitie bij de geboorte van Cornelia Claartje Maria: Gedoopt door Ds. J.J. Timmer

XIVd. Maria Klazina de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 28 april 1953, tr. Piet Vis.
Haar zoon:
Marcel Boerop, geb. 7 maart 1971, † Nieuwerkerk aan de IJssel 28 jan. 2008.

XIVe. Arie Cornelis de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 7 maart 1958, Machinebank/plaatwerker, tr. Moordrecht 12 okt. 1983 Laura Buijtendijk, geb. Hendrik Ido Ambacht 7 april 1960, Praktijk verpleegkundige.
Uit dit huwelijk:
1. Sebastiaan de Vlaming, geb. Rotterdam 3 mei 1985, Koeltechnicus, Uitvoerder installatiebedrijf, tr. 7 juli 2011 Christine Jaqueline Bunschoten, geb. Huizen (NH) 7 juni 1984.
2. Oscar de Vlaming, geb. Rotterdam 6 aug. 1986, Kok.
3. Reinout de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 5 febr. 1990.

XIVf. Cornelis Albertus de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 16 dec. 1961, tr. (echtsch. uitgespr.) Albertha Gerarda Johanna Leeflang, geb. Gouda 19 aug. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Hugo Christiaan, volgt XVa.
2. Casper Manuel de Vlaming, geb. Gouda 23 april 1987.
3. Leander Mattheus de Vlaming, geb. Gouda 23 april 1987.

XVa. Hugo Christiaan de Vlaming, geb. Gouda 3 dec. 1985, ged. Moordrecht 23 maart 2003, tr. Nieuwerkerk aan de IJssel (kerkelijk Capelle aan de ijssel)76 14 sept. 200776 Véronique Natasja Sax, geb. Den Bosch 3 nov. 1986.
Uit dit huwelijk:
1. Sennah Elisa de Vlaming, geb. Capelle aan de ijssel 6 maart 2011.
2. Sophia Naomi de Vlaming, geb. Harderwijk 6 sept. 2013.

Notitie bij het huwelijk van Véronique Natasja en Hugo Christiaan: Hoeksteenkerk

XIIIe. Cornelis de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 16 maart 1929, tr. Moordrecht 14 jan. 1953 Bertha Goverdina Verhoef, geb. Moordrecht 4 jan. 1928, dr. van Lambertus en Goverdina de Gruijl.
Uit dit huwelijk:
1. Arie de Vlaming, geb. Moordrecht 16 mei 1955.
2. Cornelia Maria Goverdina de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 3 aug. 1957.
3. Goverdina de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 12 april 1959, tr. Johannes Monster, geb. Gouda 7 jan. 1958.
4. Maria, volgt XIVg.
5. Debora, volgt XIVh.
6. Lambertus, volgt XIVi.

XIVg. Maria de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 7 nov. 1960.
Uit haar relatie met Willem in ’t Hout:
Danitsja in ’t Hout, geb. 14 sept. 1983.

XIVh. Debora de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 11 febr. 1965, tr. Arie Breukhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Breukhoven, geb. Gouda 29 dec. 1988.
2. Sven Breukhoven, geb. Capelle aan de ijssel 21 nov. 1996.
3. Mark Breukhoven, geb. Capelle aan de ijssel 26 sept. 2001.

Notitie bij de geboorte van Roelof: Bleuland ziekenhuis
Notitie bij de geboorte van Sven: IJsselland ziekenhuis
Notitie bij de geboorte van Mark: IJsselland ziekenhuis

XIVi. Lambertus de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 17 sept. 1966, tr. Rotterdam 8 febr. 1991 Arlette Tervoert, geb. Heemskerk 25 febr. 1966.
Uit dit huwelijk:
1. Renee de Vlaming, geb. Rotterdam 1 april 1996.
2. Rutger de Vlaming, geb. Rotterdam 23 maart 1999.

Notitie bij de geboorte van Renee: Sint Franciscus Gasthuis
Notitie bij de geboorte van Rutger: Sint Franciscus Gasthuis

XIIIf. Johannes André de Vlaming, geb. Gouda 21 dec. 1953, tr. Wilhelmina Pieternella Hilgerom, geb. Zoetermeer 7 mei 1956.
Uit dit huwelijk:
1. Marijke de Vlaming, geb. Gouda 29 okt. 1982.
2. Ronald de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 4 aug. 1987.

XIIf. Albertus de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 12 nov. 1897,77 † Nieuwerkerk aan de IJssel 2 aug. 1959, tr. Margje Jongeneel, geb. 15 april 1901, † Nieuwerkerk aan de IJssel 31 jan. 1974.
Uit dit huwelijk:
Johanna de Vlaming, geb. 22 okt. 1926.

XIIg. Johannes de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 3 okt. 1900,78 † Rotterdam 31 okt. 1982, begr. Nieuwerkerk aan de IJssel 4 nov. 1982, tr. 4 sept. 1930 Willemijntje Ment, geb. Capelle aan de ijssel 26 april 1907, † Lekkerkerk 12 sept. 1998, begr. Krimpen aan de Lek 16 sept. 1998.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 7 jan. 1931, † Krimpen aan de Lek 10 sept. 2011, tr. Hillegersberg 13 febr. 1952 Johann Antonius van Leeuwen, geb. Rotterdam 15 maart 1930, † ald. 12 maart 1980, begr. Krimpen aan de Lek.
2. Pieter de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 31 juli 1932, † Rotterdam 13 aug. 1968, begr. Capelle aan de ijssel 16 aug. 1968.
3. Levenloze dochter, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 18 maart 1937.
4. Levenloze dochter, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 5 jan. 1942.
5. Arina, volgt XIIIg.
6. Maria, volgt XIIIh.

Notitie bij het overlijden van Pieter: Oude begraafplaats
Nijverheidstraat 2901AP
Capelle aan den IJssel
Notitie bij het overlijden van N.N.: Dood geboren
Notitie bij het overlijden van N.N.: Dood geboren

XIIIg. Arina de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 2 febr. 1944, † Spijkenisse 19 dec. 2006, begr. Abbenbroek 22 dec. 2006, tr. 3 juni 1963 Jacob Simons, geb. Rotterdam 16 dec. 1939, † Geervliet 26 juli 2002, gecrem. Spijkenisse 31 juli 2002.
Uit dit huwelijk:
1. Rosalinde Yvonne Simons, geb. Rotterdam 24 nov. 1963.
2. John Simons, geb. Rotterdam 23 dec. 1968, † Abbenbroek 11 jan. 1979.

XIIIh. Maria de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 2 febr. 1944, tr. 1963 W.J. Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Wim Ros, geb. Rotterdam 15 febr. 1964.
2. Marcel Ros, geb. Rotterdam 22 okt. 1965, † Spijkenise 30 okt. 2009.

XIIh. Willem de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 15 nov. 1901, † Gouda 14 april 1970, begr. Nieuwerkerk aan de IJssel 17 april 1970, tr. Nieuwerkerk aan de IJssel 19 mei 1927 Janna Fluit, geb. Weesperkarspel 15 jan. 1909, † Gouda 26 april 1985, begr. Nieuwerkerk aan de IJssel 1 mei 1985, dr. van Aart en Antje Schreurs.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIIi.
2. Aart, volgt XIIIj.
3. Cornelus, volgt XIIIk.
4. Willem, volgt XIII-l.
5. Antje Johanna, volgt XIIIm.
6. Albertus, volgt XIIIn.

Notitie bij het overlijden van Janna: 2317A294
aktenr. 310

XIIIi. Arie de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 31 aug. 1927, tr. Noordwijk (ZH) 18 dec. 1952 Adriana Marie van Duijn, geb. Noordwijk (ZH) 12 maart 1932, † Houten 5 juni 2013,79 dr. van Cornelis Jacobus en Maria Adriana Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt XIVj.
2. Cornelis Jacobus, volgt XIVk.
3. Robert, volgt XIV-l.
4. Paula, volgt XIVm.

XIVj. Willem de Vlaming, geb. Leiden 27 sept. 1953, tr. De Bilt 16 april 1981 Marrette Schoneveld, geb. De Bilt 13 jan. 1957, dr. van Aalbertus en Everdina Johanna Willemse.
Uit dit huwelijk:
1. Marloes de Vlaming, geb. Wijk bij Duurstede 6 jan. 1982, tr. Woods Harbour Canada Nova Scotia (kerkelijk Calvary United Baptist Church 3 sept. 2004) Bram Boshuis, geb. Utrecht 29 juni 1981, zn. van Rudolf Willem en Maria de Pijper.
2. Werner de Vlaming, geb. Houten 11 okt. 1984.
3. Janneke de Vlaming, geb. Utrecht 26 febr. 1987.

XIVk. Cornelis Jacobus de Vlaming, geb. Noordwijk (ZH) 18 maart 1957, tr. Utrecht 4 sept. 1982 Anita Michel, geb. Frankenberg Eder (D) 9 juni 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Eva-Maria de Vlaming, geb. Utrecht 18 nov. 1987, lerares duits, † London (Chiswick) 3 nov. 2014,80 begr. Wijchen 15 nov. 2014.
2. Matthias de Vlaming, geb. Wijchen 16 okt. 1992.

Notitie bij Cornelis Jacobus: Samensteller van deze Genealogie
Notitie bij de geboorte van Eva-Maria: Actenummer 1BA1858

XIV-l. Robert de Vlaming, geb. Noordwijk (ZH) 1 febr. 1959, tr. Woubrugge 27 mei 1982 Annie Verzaal, geb. Woubrugge 11 maart 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Esther de Vlaming, geb. Leiderdorp 8 dec. 1986.
2. Mark de Vlaming, geb. Leiderdorp 15 dec. 1990.

XIVm. Paula de Vlaming, geb. Delft 16 jan. 1963, tr. Utrecht 9 juni 1983 (echtsch. uitgespr. 1 okt. 2001) Johannes Lühoff, geb. 4 april 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Marie Lühoff, geb. Bolsward 12 nov. 1984.
2. Ariën Lühoff, geb. Bolsward 23 nov. 1986.
3. Roelien Lühoff, geb. Houten 5 mei 1990.
4. Renske Hielkje Lühoff, geb. Nieuwegein 15 juni 1994.

XIIIj. Aart de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 6 april 1929, † ald. 11 sept. 2012, tr. 1e Marrie Bruineberg, geb. 6 april 1928; tr. 2e Gre Brauns.
Uit het tweede huwelijk:

XIVn. Sjanneke de Vlaming, geb. Gouda 19 jan. 1951, tr. Vught 24 okt. 1975 Sjef Rijkers, geb. 24 sept. 1953.
Uit dit huwelijk:
1. Vincent Rijkers, geb. Den Bosch 12 mei 1980.
2. Peter Rijkers, geb. Den Bosch 17 febr. 1982.

XIIIk. Cornelus de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 14 mei 1931, tr. 1e Jose Geerts, geb. Schoten (BE) 26 juli 1946; tr. 2e (echtsch. uitgespr.) Christina Margaretha de Bruin, geb. Boskoop 15 febr. 1931, † Gouda 27 sept. 2011, begr. Boskoop 3 okt. 2011.
Uit het tweede huwelijk:
1. Willem de Vlaming, geb. Boskoop 14 febr. 1953.
2. Yvonne, volgt XIVo.

XIVo. Yvonne de Vlaming, geb. Gouda 20 april 1962.
Haar zoon:
Yamin de Vlaming, geb. Gouda 31 dec. 1996.

Notitie bij Yvonne: Ongehuwde moeder

XIII-l. Willem de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 23 maart 1933, tr. Nieuwerkerk aan de IJssel 15 aug. 1956 Adriana van der Vegt, geb. Rotterdam 1 april 1937.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Adrianus de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 19 okt. 1957, tr. Nieuwerkerk aan de IJssel 19 mei 1978 Joke Blom, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 10 dec. 1952.
2. Janna, volgt XIVp.
3. Rene, volgt XIVq.

XIVp. Janna de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 9 febr. 1959, tr. 28 aug. 1981 Coert Roomenburg, geb. Utrecht 18 maart 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Samantha Roomenburg, geb. Gouda 1 nov. 1983.
2. Melvin Roomenburg, geb. Gouda 7 nov. 1987.

XIVq. Rene de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 21 sept. 1961, tr. Maria Adriana Wooning, geb. 3 mei 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Marène de Vlaming, geb. Bleiswijk 28 juli 1989.
2. Larissa Adriana de Vlaming, geb. Bleiswijk 23 juni 1993.

XIIIm. Antje Johanna de Vlaming, geb. 24 juli 1936, tr. juni 1953 Petrus Woordmeyer, geb. 28 maart 1930, † Moordrecht 4 juli 2004.
Uit dit huwelijk:
1. Sjanie Woordmeyer, geb. 1 sept. 1953.
2. Jan Bastiaan Woordmeyer, geb. 9 mei 1957.
3. Peter Woordmeyer, geb. 11 febr. 1959.
4. Lenny Johanna Jacoba Woordmeyer, geb. 25 maart 1960.
5. Anja Woordmeyer, geb. 12 juni 1961.

XIIIn. Albertus de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 10 aug. 1940, tr. Adriana Maria Scholten, geb. 9 febr. 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Hilda Petronella, volgt XIVr.
2. Sylvia Adriana, volgt XIVs.
3. Ewald Antonius de Vlaming, geb. 29 mei 1974.

XIVr. Hilda Petronella de Vlaming, geb. 7 okt. 1967, tr. juni 2003 Henk van Dooyewaard, geb. 6 okt. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Ilona van Dooyewaard, geb. 26 aug. 1991.
2. Nathalie van Dooyewaard, geb. 29 dec. 1993.

XIVs. Sylvia Adriana de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 22 juli 1970, tr. R. de Boer, geb. 28 mei 1974.
Uit dit huwelijk:
Kayleigh de Boer, geb. Dirksland 8 aug. 1999.

XIIi. Elizabeth Cornelia de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 30 juli 1905, † Leidschendam 23 nov. 1991, tr. Nieuwerkerk aan de IJssel 14 juni 1928 Arie Cornelis Honkoop, geb. Hekendorp 20 april 1906, † Leidschendam 15 mei 1993.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Honkoop, geb. Hekendorp 8 mei 1930.
2. Arie Honkoop, geb. Voorburg 16 aug. 1935, † ald. 20 aug. 1935.
3. Arie Honkoop, geb. Voorburg 9 okt. 1936, † Leidschendam 16 jan. 2003.
4. Ariegje Honkoop, geb. Voorburg 9 dec. 1938.
5. Johannes Honkoop, geb. Voorburg 20 febr. 1940.
6. Jan Honkoop, geb. Voorburg 9 juli 1942.
7. Albertus Honkoop, geb. Voorburg 23 juni 1944.
8. Teunis Honkoop, geb. Voorburg 2 juli 1946, † ald. 29 nov. 1948.

XIIj. Cornelia Elisabeth de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 15 febr. 1908, † Zevenhuizen (ZH) 2 nov. 1991, tr. Nieuwerkerk aan de IJssel 6 sept. 1935 Willem Johannes van der Haak, geb. Rotterdam 12 jan. 1904, loodgieter, landarbeider, † Gouda 27 febr. 1975, begr. Zevenhuizen (ZH) 3 maart 1975.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Tona van der Haak, geb. Zevenhuizen (ZH) 11 juni 1936.
2. Arie van der Haak, geb. Zevenhuizen (ZH) 11 juni 1939.

Notitie bij het overlijden van Willem Johannes: Zelfde graf als tante Cor

XIIk. Simon de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 26 juli 1911, † Zevenhuizen (ZH) 2 dec. 1989, tr. Gerritje Koppenaal, geb. Zevenhuizen (ZH) 13 april 1915, † ald. 22 maart 1993.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria de Vlaming, geb. Capelle aan de ijssel 27 juli 1938, tr. 21 okt. 1958 Marinus Otterspeer.
2. Nicolaas Arie, volgt XIIIo.
3. Maria Dyna de Vlaming, geb. Zevenhuizen (ZH) 4 jan. 1953, tr. Gouda 25 aug. 1976 Fred van Keulen.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Simon: Zelfde graf als Simon

XIIIo. Nicolaas Arie de Vlaming, geb. Zevenhuizen (ZH) 27 april 1949, tr. Hazerswoude 25 april 1975 Klazina Loomans, geb. Hazerswoude 17 nov. 1956.
Uit dit huwelijk:
1. Simone, volgt XIVt.
2. Maurice de Vlaming, geb. Gouda 10 nov. 1982.

XIVt. Simone de Vlaming, geb. Gouda 3 mei 1979, tr. 25 okt. 2002 Hugo Qualm, geb. Benthuizen 25 dec. 1980.
Uit dit huwelijk:
Bryan Qualm, geb. Gouda 17 febr. 2005.

XII-l. Apolonia de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 24 juli 1914, † Gouda 4 sept. 1997, tr. Gerrit van Vliet, geb. Zevenhuizen (ZH) 25 nov. 1910, † ald. 29 april 1993.
Uit dit huwelijk:
1. Niesje Johanna van Vliet, geb. Zevenhuizen (ZH) 28 maart 1938.
2. Johanna Niesje van Vliet, geb. Zevenhuizen (ZH) 15 maart 1944.

XIIm. Teunis de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 28 nov. 1916, † Gouda 25 dec. 1944, tr. Gouda 2 febr. 1944 Margje van der Ree, geb. Assen 23 maart 1923, † Gouda 1 maart 2001, gecrem. Crematorium IJselhof Gouda 6 maart 2001, dr. van Bartholomeus Johannes en Henderika Aurina Zwaanstra.
Uit dit huwelijk:
Arie, volgt XIIIp.

Notitie bij het overlijden van Teunis: Om het leven gebracht door schietincident
Notitie bij het huwelijk van Margje en Teunis: Verloofd op 21-08-1943

XIIIp. Arie de Vlaming, geb. Gouda 18 okt. 1944, tr. 1e Gouda 15 maart 1967 (echtsch. ingeschr. ald. juni 1980)81 Rixia Maria de Bruijn, geb. Gouda 29 okt. 1948; tr. 2e Oudewater 1 okt. 1980 Greetje Zwanenburg, geb. Gouda 25 jan. 1954.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petra Margaretha Maria de Vlaming, geb. Gouda 12 maart 1969.
2. Richard Antonius, volgt XIVu.

XIVu. Richard Antonius de Vlaming, geb. Gouda 18 febr. 1971.
Uit zijn relatie met Karin Rabouw, geb. Gouda 23 okt. 1969:
1. Emily de Vlaming, geb. Gouda 22 juli 1995.
2. Anissa de Vlaming, geb. Gouda 6 nov. 1997.

XId. Apollonia de Vlaming, geb. Berkel en Rodenrijs 13 juni 1880, † Rotterdam 27 dec. 1947,82 begr. Bleiswijk 31 dec. 1947, tr. Bleiswijk 20 okt. 190483 Jan Teunis van Mourik, geb. Ouderkerk aan de IJssel 1880.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Bleiswijk 2 dec. 1916, † ald. 2 dec. 1916.
2. Dochter, geb. Bleiswijk 7 nov. 1910, † ald. 7 nov. 1910.
3. E van Mourik.
4. W van Mourik.
5. Janna Cornelia van Mourik, geb. Bleiswijk 3 maart 1912.
6. C. A. van Mourik.
7. Chr. van Mourik.
8. NN van Mourik, levenloze zoon, geb. Rotterdam 26 sept. 1924.

Notitie bij het huwelijk van Jan Teunis en Apollonia: Moeder Wilhelmina Beukers
Vader Jan van Mourik

IXd. Daniel de Vlaming, geb. Zwammerdam 22 nov. 1796, Timmerman 1840-,84 † Leiderdorp 31 juli 1861,85 tr. 25 okt. 1818 Jannigje Zwaan, geb. Oudshoorn 10 mei 1794, † Leiderdorp 11 mei 1864, dr. van Jacob en Johanna Lammerink.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt Xd.
2. Jacob, volgt Xe.
3. Wouter de Vlaming, geb. Aarlanderveen 10 dec. 1822, † ald. 3 maart 1823.
4. Wouter de Vlaming, geb. Aarlanderveen 8 jan. 1823, † ald. 3 maart 1823.
5. Johannes de Vlaming, geb. Aarlanderveen 13 maart 1826, Verver,85 † Leiderdorp 28 mei 1861.85
6. Lijda de Vlaming, geb. Aarlanderveen 2 april 1828, † Leiderdorp 17 nov. 1845.85
7. Jan de Vlaming, geb. Aarlanderveen 4 okt. 1829, † ald. 14 jan. 1830.
8. Jannetje de Vlaming, geb. Zoeterwoude 30 maart 1832,86 † ald. 19 aug. 1833.87
9. Jan, volgt Xf.
10. Leendert de Vlaming, geb. Zoeterwoude 21 mei 1835, † ald. 14 okt. 1835.88

Notitie bij de geboorte van Wouter: getuige Leendert van Leeuwen Dzn, 23 jaar, bouwman, Aarlanderveen
2e getuige Jan van Leeuwen Jzn, 35 jaar, schipper, Aarlanderveen
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboorteakte Aarlanderveen 1823-1827

aktenummer 30
naam Johannis de Vlaming (zoon)
aktedatum
geboortedatum 13-03-1826 om 11:00 uur te Aarlanderveen Dorp nr. 107
vader Daniel de Vlaming (29 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannigje Zwaan (31 jaar)
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Gerrit van der Meij, 39 jaar, bouwman, Aarlanderveen
2e getuige Dirk Oliemans, 32 jaar, koopman, Aarlanderveen
Notitie bij de geboorte van Lijda: Geboorteakte Aarlanderveen 1828-1832

aktenummer 28
naam Lijda de Vlaming (dochter)
aktedatum 03-04-1828
geboortedatum 02-04-1828 om 17:00 uur te Aarlanderveen
vader Daniel de Vlaming (49 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannetje Zwaan
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Gerrit van der Meij, 38 jaar, bouwman, Aarlanderveen
2e getuige Pieter van Klaveren, 31 jaar, veldwachter, Aarlanderveen
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteakte Aarlanderveen 1828-1832

aktenummer 77
naam Jan de Vlaming (zoon)
aktedatum 05-10-1829
geboortedatum 04-10-1829 om 07:00 uur te Aarlanderveen
vader Daniel de Vlaming (32 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannigje Zwaan
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Pieter Goor, 49 jaar, zonder beroep, Aarlanderveen
2e getuige Jan Kaptijn, 30 jaar, vleeshouwer, Aarlanderveen
Notitie bij het overlijden van Leendert: 146 dagen oud. Leeftijd bij overlijden 5 maanden

Xd. Pieter de Vlaming, geb. Alphen en Rietveld 11 juni 1819,89 † Krimpen aan de Lek 14 sept. 1882, tr. Krimpen aan de Lek 8 febr. 184590 Cornelia de Haas, geb. Krimpen aan de Lek 18 nov. 1821, † ald. 14 maart 1889.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Wouterina de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 15 april 1845, † ald. 27 aug. 1867.
2. Pieter Daniel Cornelis, volgt XIe.
3. Hendrika Aleida, volgt XIf.
4. Marrigje Cornelia Aletta, volgt XIg.
5. Wouter Jacobus, volgt XIh.
6. Hendrik Jan, volgt XIi.
7. Teunis Albertus de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 19 febr. 1855, † ald. 22 juni 1855.
8. Aletta Cornelia de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 28 dec. 1856, † ald. 21 jan. 1888.
9. Teunis Albertus, volgt XIj.
10. Cornelia Pieternella de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 26 mei 1861, † ald. 31 juli 1861.
11. Pieter Cornelis de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 23 febr. 1862, Schilder, † Rotterdam 27 okt. 1926.91
12. Daniel Jacobus Adrianus de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 26 dec. 1864, Onderwijzer, † Hendrik Ido Ambacht 24 jan. 1929, tr. Hendrik Ido Ambacht 4 okt. 190092 Lijntje Wildeman, geb. Ridderkerk 1874.
13. Jacob Johannes de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 23 nov. 1865, † ald. 4 april 1866.

Notitie bij het overlijden van Cornelia: Vader Cornelis de Haas
Moeder Aletta Klein
Notitie bij Jannigje Wouterina: volkstelling 1839-1849 Krimpen aan de Lek

bladzijde 53
naam Jannegje Wouterina de Vlaming
geboren 1845 te KL
Notitie bij het overlijden van Aletta Cornelia: -
Notitie bij Daniel Jacobus Adrianus: Aktesoort diverse akten
Datum 14/02/1913
Archief ONR Ridderkerk
Inventarisnummer 182
Aktenummer/Blz. 526/82
Notaris W. de Wijn

rekening en verantwoording.
nalatenschap van Willem Molendijk, overleden 25 oktober 1912, te Ridderkerk, in leven arbeider, gehuwd geweest met wijlen Geertrui Penning, overleden te Ridderkerk op 29 augustus 1881, in 2e echt met wijlen Maria van der Giessen, overleden te H.I.A. 21 januari 1890 en in 3e echt met Maria den Hartog, de beide laaste huwelijken zijn kinderloos gebleven.
Verschenen:
Cornelis Groendijk, candidaat-notaris wonende te Ridderkerk, als lasthebber van:
1 Gerrit van de Ruit, arbeider wonende te Hendrik Ido Ambacht, als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Willem van de Ruit.
2 Pieter Molendijk, koster, wonende te Ridderkerk, als toeziend voogd over voornoemde minderjarige.
3 Arie van de Ruit, arbeider wonende te H.I.A..
4 Jan Nouwen,arbeider wonende te H.I.A, gehuwd met Geertrui van de Ruit.
5 Daniël Jacobus Adrianus de Vlaming, onderwijzer, wonende te H.I.A., als voogd over de minderjarigen Sijgje Geertrui Molendijk en Geertrui Molendijk, kinderen van Cornelis Molendijk en Aagje Wildeman, beiden overleden te H.I.A..
6 Aart Wildeman, koopman wonende te H.I.A., als toeziend voogd over evengenoemde minderjarigen.
7 Pieter Molendijk, magazijnmeester wonende te H.I.A..
erfgenamen:
1 de lastgever Arie van der Ruit
2 Geertrui van de Ruit
3 de minderjarige Willem van de Ruit
4 de minderjarige Sijgje Geertrui Molendijk
5 de minderjarige Geertrui Molendijk
6 de lastgever Pieter Molendijk.
Er wordt overgegaan tot het afleggen van rekening en verantwoording, lijst is bijgevoegd.

XIe. Pieter Daniel Cornelis de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 1847,,93 † Lekkerkerk 30 juni 1922, tr. 1e Krimpen aan de Lek 2 april 187994 Wilhelmina Hoogendijk, geb. Capelle aan den IJssel 21 jan. 1854, † Ridderkerk 16 jan. 1880, dr. van Otto en Geertruida Ouweleen; tr. 2e Lekkerkerk 27 sept. 1900 Bastiaantje van der Velden, geb. Lekkerkerk 14 mei 1853, † Rotterdam 10 aug. 1950, wed. van Cornelis Broere.
Uit het eerste huwelijk:
Geertruida Cornelia de Vlaming, geb. Ridderkerk 21 sept. 1879, † ald. 23 nov. 1879.

Notitie bij Pieter Daniel Cornelis: volkstelling 1839-1849 Krimpen aan de Lek

bladzijde 53
naam Pieter Daniel Cornelis de Vlaming
geboren 1847 te KL
Notitie bij het overlijden van Pieter Daniel Cornelis: Nadere informatie Eerder weduwnaar van Willemina Hoogendijk
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Pieter Daniel Cornelis: Vader bruid Otto Hoogendijk
Moeder bruid Geertruida Ouweleen
Notitie bij de geboorte van Bastiaantje: Vader Jan van der Velden
Moeder Johanna Maria Neven
Notitie bij het overlijden van Bastiaantje: Vader Jan van der Velden
Moeder Johanna Maria Neven

Plaats Rotterdam
Datum overlijden 13-08-1950
Aktenummer 1516
Opmerkingen eerder weduwe van Cornelis Broere, wonende te Lekkerkerk
Geboorteplaats Lekkerkerk
Bron Rotterdam 1950 b2-074v
Notitie bij de geboorte van Geertruida Cornelia: Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Ridderkerk
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 254
Aangiftedatum: 22-09-1879
Kind Geertruida Cornelia de Vlaming
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-09-1879
Geboorteplaats: Ridderkerk
Vader Pieter Daniel Cornelis de Vlaming
Moeder Willemina Hoogendijk

XIf. Hendrika Aleida de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 28 nov. 1848, † Rotterdam 9 febr. 1939, begr. Crooswijk 13 febr. 1939, tr. 25 juli 187795 Adrianus Cornelis Hekking, geb. Rotterdam 20 okt. 1851,96 † Ridderkerk 17 maart 1897.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Hekking, geb. Delfshaven 9 okt. 1877, † Saltlake City 10 febr. 1957.
2. Pieter Hekking, geb. Delfshaven 7 sept. 1878, † ald. 15 dec. 1878.
3. Jannigje Wouterina Hekking, geb. Delfshaven 30 nov. 1879, † ald. 29 febr. 1880.
4. Pieter Hekking, geb. Krimpen aan de Lek 1881, † ald. 2 nov. 1881.
5. Jannigje Wouterina Hekking, geb. Krimpen aan de Lek aug. 1882, † Ridderkerk 3 juli 1884.
6. Pieter Hekking, geb. Krimpen aan de Lek 1884, † Rotterdam 1 jan. 1956.
7. Wouterinus Hekking, geb. Ridderkerk 13 juli 1885.
8. Arianus Cornelis Hekking, geb. Ridderkerk 15 nov. 1887.
9. Cornelia Teuntje Aletta Hekking, geb. Ridderkerk 6 okt. 1889.

Notitie bij Hendrika Aleida: volkstelling 1839-1849 Krimpen aan de Lek

bladzijde 53
naam Hendrica Alijda de Vlaming
geboren 1848 te KL
Notitie bij de geboorte van Hendrika Aleida: Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Ridderkerk
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 254
Aangiftedatum: 22-09-1879
Kind Geertruida Cornelia de Vlaming
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-09-1879
Geboorteplaats: Ridderkerk
Vader Pieter Daniel Cornelis de Vlaming
Moeder Willemina Hoogendijk
Notitie bij het huwelijk van Adrianus Cornelis en Hendrika Aleida: Vader bruidegom Adrianus Hekking
Moeder bruidegom Neeltje Bom
Notitie bij de geboorte van Adrianus Cornelis: Kind Adrianus Cornelis Hekking
Vader Adrianus Hekking
Moeder Neeltje Bom
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 20-10-1851
Opmerkingen akte nr. 2913
Rotterdam Akte Jaar 1851 Nummer c242
Notitie bij Adrianus: Bruidegom Adrianus Hekking , Delfshaven , 22
Vader Adrianus Cornelis Hekking
Moeder Hendrika Alijdia de Vlaming
Bruid Geeltje Zondervan , Berlikum , 23
Vader Pieter Roelofs Zondervan
Moeder Grietje Pieters Slot

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 21-03-1900
Rotterdam Akte Jaar 1900 Nummer c21v
Notitie bij het overlijden van Pieter: leeftijd 0
Notitie bij Pieter: Bruidegom Pieter Hekking , Krimpen op de Lek , 27
Vader Adrianus Cornelis Hekking
Moeder Hendrika Aleida de Vlaming
Bruid Catharina Elizabeth Stal , Rotterdam , 24
Vader Adrianus Stal
Moeder Wilhelmina Antonetta de Klerk

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 19-04-1911

XIg. Marrigje Cornelia Aletta de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 24 febr. 1851, † Vlaardingen 1 nov. 1921, tr. Krimpen aan de Lek 25 april 187897 Reijer van ’t Woud, geb. Vlaardingen 1849.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Wilhelmina van ’t Woud, geb. Vlaardingen 1883, † Loosduinen 24 aug. 1915.
2. Pieter van ’t Woud, geb. Vlaardingen 10 jan. 1890.

Notitie bij het huwelijk van Reijer en Marrigje Cornelia Aletta: Vader bruidegom Willem van ’t Woud
Moeder bruidegom Jacoba Liseet
Notitie bij het overlijden van Jacoba Wilhelmina: Nadere informatie geb. Vlaardingen, oud 32 jaar

XIh. Wouter Jacobus de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 22 aug. 1852, Huisschilder,98 † Den Haag 7 mei 1928, tr. Lekkerkerk 15 juni 188299 Gerritje Bus, geb. Capelle aan de ijssel 6 juli 1860, † Den Haag 9 nov. 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana, volgt XIIn.
2. Aaltje Adriana, volgt XIIo.
3. Wouterina Gerritje, volgt XIIp.
4. Gerritje Pieternella, volgt XIIq.
5. Alleta Pietronella, volgt XIIr.
6. Pieter Cornelis, volgt XIIs.
7. Willem Goris de Vlaming, geb. Lekkerkerk 14 okt. 1890, tr. Den Haag 23 nov. 1921100 Adriana Maria van Beek, geb. Rotterdam 28 maart 1891.
8. Aaltje Hendrika, volgt XIIt.
9. Hendrik Jan, volgt XIIu.
10. Maria Marrigje, volgt XIIv.
11. Hendrika Alijda, volgt XIIw.
12. Wouter Jacobus, volgt XIIx.
13. Wilhelmina Helena, volgt XIIy.
14. Helena Jannigje, volgt XIIz.
15. Cornelis Albertus de Vlaming, geb. 1903, † Lekkerkerk 31 jan. 1903.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Wouter Jacobus: Moeder bruid Gerritje Bus
Notitie bij Gerritje: Vader onbekend
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Vader onbekend
Notitie bij Willem Goris: Veroordeelde kaart Amsterdam NL-SAA-1950659
Notitie bij het overlijden van Cornelis Albertus: -

XIIn. Cornelia Adriana de Vlaming, geb. Lekkerkerk 11 maart 1883, † Den Haag 29 okt. 1955,101 tr. Den Haag 14 aug. 1912102 Pieter Bijersbergen, geb. Den Haag 13 april 1887, † ald. 22 maart 1939.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Bijersbergen, geb. Den Haag 23 april 1913.
2. Wouter Jacobus Bijersbergen, geb. Den Haag 24 jan. 1915, † ald. 31 aug. 1944.

Notitie bij het overlijden van Pieter: Vermelding dagblad het Vaderland 24-03-1939

XIIo. Aaltje Adriana de Vlaming, geb. Lekkerkerk 24 febr. 1884, † Ede 5 dec. 1958, tr. Den Haag 29 april 1914 Hendrik Mulder, geb. Nijkerk 4 maart 1891, † Ede 19 sept. 1960.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Mulder, geb. Ede 20 dec. 1915, † Harderwijk 3 okt. 1989, tr. Ede 5 jan. 1943 Jan Koppelaar, geb. Sliedrecht 30 sept. 1916, † Nunspeet 4 sept. 2000.

XIIp. Wouterina Gerritje de Vlaming, geb. Lekkerkerk 9 juni 1885, tr. Den Haag 21 mei 1913103 (echtsch. uitgespr. ald. 28 juni 1934)103 Karel Christiaan Koenen, geb. Den Haag 15 juli 1889, Meubelmaker.
Uit het huwelijk:
1. Rina Gerardina Koenen, geb. Buenos Aires 13 aug. 1908.104
2. Helena Elselina Koenen, geb. Den Haag 5 sept. 1914.
Haar dochter:
3. Gerritje de Vlaming, geb. Alphen 15 sept. 1910, † 15 nov. 1993, begr. Paaslo.

Notitie bij Rina Gerardina: Geregistreerd
Gemeentearchief Ede: Oud archief Ede 1647-1948, Ede, archief 1, inventaris­num­mer 1997.
Notitie bij de geboorte van Rina Gerardina: Erkenning op 17-12-1919
Notitie bij Gerritje: Tietema
Notitie bij het overlijden van Gerritje: Geslachtsnaam veranderd in Stechwei

XIIq. Gerritje Pieternella de Vlaming, geb. Lekkerkerk 25 okt. 1886, tr. Den Haag 24 juli 1918105 Willem van Velzen, geb. Werkendam 27 okt. 1889.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis van Velzen, geb. Den Haag 12 aug. 1919.
2. Wouter Jacobus van Velzen, geb. Den Haag 10 febr. 1921.

Notitie bij Jan Cornelis: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939
Notitie bij Wouter Jacobus: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939

XIIr. Alleta Pietronella de Vlaming, geb. Lekkerkerk 13 dec. 1887, † Den Haag 14 aug. 1950, tr. Den Haag 3 okt. 1917106 Willem Vriens, geb. Den Haag 6 aug. 1893, Departementsschrijver, † Wassenaar 15 juni 1947.
Uit dit huwelijk:
Aletta Wilhelmina Vriens, geb. Leiden 1 jan. 1923.

Notitie bij Alleta Pietronella: Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie Gemeentearchief Wassenaar

Algemeen Gemeente: Wassenaar
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 149
Aangiftedatum: 17-06-1947
Overledene Willem Vriens
Overlijdensdatum: 15-06-1947
Leeftijd: 53
Vader Herbert Vriens
Moeder Dientje Ketel
Partner Aletta Pieternella de Vlaming
Notitie bij het overlijden van Willem: Vader: Herbert Vriens
Moeder: Dientje Ketel

XIIs. Pieter Cornelis de Vlaming, geb. Lekkerkerk 26 juli 1889, Schilder, † Den Haag 16 maart 1957, tr. Den Haag 17 juli 1912107 Reinira Hendrina Verbeeck, geb. Arnhem 10 mei 1890.108
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Carolus de Vlaming, geb. Den Haag jan. 1913, † ald. 22 febr. 1913.
2. Wouter Jacobus de Vlaming, geb. Den Haag 14 juli 1917, Schilder.
3. Pieter Cornelis, volgt XIIIq.

XIIIq. Pieter Cornelis de Vlaming, geb. Den Haag 23 aug. 1922, † Playa del Ingles 21 sept. 1999.
Uit zijn relatie met Fiena Anna van Megen, geb. 1 okt. 1925, † 14 jan. 1988:
1. Reina Maria de Vlaming, geb. 18 juli 1947.
2. Peter Johannes Wouter, volgt XIVv.
3. Eduard Jacobus de Vlaming, geb. 7 okt. 1951, † 29 okt. 1970.

XIVv. Peter Johannes Wouter de Vlaming, geb. Den Haag 30 dec. 1948, Schilder, tr. Oegstgeest 14 febr. 1975 C.C.C van Tol, geb. Den Haag 21 juni 1953.
Uit dit huwelijk:
1. Peter Eduard de Vlaming, geb. Leiderdorp 9 aug. 1978.
2. Paulien Cornelia de Vlaming, geb. Leiderdorp 15 aug. 1980.

XIIt. Aaltje Hendrika de Vlaming, geb. Lekkerkerk 7 april 1892, † Amsterdam 22 mei 1975, tr. Den Haag 3 sept. 1913109 Jacob Kant.
Uit dit huwelijk:
Jan Kant.

Notitie bij Aaltje Hendrika: Vertrokken naar Amsterdam 24-09-1913
Notitie bij het overlijden van Aaltje Hendrika: Noorder bergraafplaats graf geruimd
Graf id-nummer:771071
Begraafplaatsnr.:1317(Plaats)aanduiding:10-C-217 B oud

XIIu. Hendrik Jan de Vlaming, geb. Lekkerkerk 24 juli 1893, † Den Haag 22 dec. 1968, tr. Den Haag 13 okt. 1920110 Maria Hamelink, geb. Hoek 23 aug. 1895.102
Uit dit huwelijk:

XIIIr. Hendrik Jan de Vlaming, geb. Den Haag 22 april 1923, † Oegstgeest 31 aug. 2011, gecrem. Leiden 7 sept. 2011, tr. Neeltje Visser, geb. Maasdijk 25 maart 1928.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Dirk de Vlaming, geb. Bennekom 24 okt. 1964. [Kamperland]

XIIv. Maria Marrigje de Vlaming, geb. Lekkerkerk 19 jan. 1895, † Nijmegen 20 okt. 1974, tr. 10 april 1917 Félicien Charles Lecarme, geb. Hamoir (B) 2 febr. 1889, † Nijmegen 2 nov. 1966.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Lecarme, geb. Den Haag 10 sept. 1917, † Nijmegen 24 okt. 1944, tr. 1942 Jan W. Emmerik, † 2003.
2. Félicien Lecarme, geb. Den Haag 16 nov. 1921, † Nijmegen 19 juni 2013, tr. 10 okt. 1955 Frederiek A. M. Felet, geb. Weurt 12 dec. 1929, † Nijmegen 17 dec. 1994.

Notitie bij het overlijden van Maria Marrigje: vak 9 , graf 308 , kl. B

Begraafplaats Jonkerbos
Notitie bij het overlijden van Félicien Charles: vak 9 , graf 308 , kl. B

Begraafplaats Jonkerbos
Notitie bij de geboorte van Maria: Erkend 02-10-1917
Notitie bij het overlijden van Maria: Algemeen Toegangnr: 0207

Nadere informatie let op!!! akte datum is fout let op!!! akte datum is fout; geboortepl: ’s-Gravenhage; oud 27 jaar
Notitie bij het overlijden van Frederiek A. M.: Radboud Oncologie

XIIw. Hendrika Alijda de Vlaming, geb. Lekkerkerk 30 jan. 1896, tr. Den Haag 7 mei 1919111 Nicolaas Jacobus van Putten, geb. Den Haag 15 juli 1892.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Jacobus van Putten, geb. Den Haag 23 maart 1924, † Velp 11 febr. 2002.
2. Adriaan van Putten, geb. Den Haag 28 maart 1927.
3. Elisabeth van Putten, geb. Den Haag 27 mei 1932.

XIIx. Wouter Jacobus de Vlaming, geb. Lekkerkerk 20 okt. 1898,112 tr. Amsterdam 26 april 1923113 Jannetje Ingenhof, geb. Amsterdam 1900.
Uit dit huwelijk:
1. Nel de Vlaming.
2. Wouter de Vlaming.
3. Hans de Vlaming, geb. na 1920.
4. Gerda de Vlaming, geb. 1 nov. 1923, † 5 juli 2010, tr. C.B. Helminck, geb. 20 maart 1922, † 24 febr. 2002.

Notitie bij Hans: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Gerda: Naam:RK Begraafplaats Sint JozefAdres:Vergierdeweg 456 2026 BJ Haarlem
Graf id-nummer:658516Begraafplaatsnr.:2499
Notitie bij Nel: echtgenoot LIMMEN

RAADHUISSTRAAT 39
HEEMSKERK
1961 GN

XIIy. Wilhelmina Helena de Vlaming, geb. Lekkerkerk 5 april 1900, † na 13 nov. 1934, tr. Den Haag 14 juni 1922114 Pieter Heijgen, geb. Gouda 9 mei 1887, Taxichauffeur.
Uit dit huwelijk:
1. Alexander Pieter Heijgen, geb. Den Haag 27 okt. 1927.
2. Pieter Heijgen, geb. Den Haag 11 juli 1930.
3. Hendrik Heijgen, geb. Den Haag 13 nov. 1934.

XIIz. Helena Jannigje de Vlaming, geb. Lekkerkerk 25 mei 1901, † Amsterdam, tr. Amsterdam 12 sept. 1928115 Adriaan Rietveld, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel.
Uit dit huwelijk:
1. Ina Rietveld, † okt. 2003.
2. Sonja Rietveld.
3. Gerda Rietveld.

XIi. Hendrik Jan de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 22 aug. 1852, † Zoetermeer 5 febr. 1927, tr. Krimpen aan de Lek 8 april 188595 Jacoba Adriana Wilhelmina de Graaff, geb. Dalem 23 okt. 1860, † Zoetermeer 5 april 1941.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Wouterina, volgt XIIaa.
2. Jacoba Cornelia, volgt XIIab.
3. Cornelia Aletta de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek na 23 april 1895, † ald. 23 april 1896.
4. Cornelia Aletta de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek na 31 okt. 1896, † ald. 31 okt. 1897.
5. Dirk Gerardus de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 1899, † ald. 11 juni 1902.

Notitie bij Hendrik Jan: krant
Notitie bij de geboorte van Jacoba Adriana Wilhelmina: Vader Dirk Gerardus de Graaff
Moeder Jacoba de Wit
Notitie bij het overlijden van Jacoba Adriana Wilhelmina: Vader Dirk Gerardus de Graaff
Moeder Jacoba de Wit
Notitie bij het overlijden van Cornelia Aletta: leeftijd 0
Notitie bij het overlijden van Dirk Gerardus: Leeftijd: 3

XIIaa. Pieternella Wouterina de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 25 okt. 1885, † Zoetermeer 6 mei 1952, tr. Krimpen aan de Lek 18 dec. 1907116 Jacob van der Vooren, geb. Ouderkerk aan de IJssel 28 dec. 1884, broodbakker, † Zoetermeer 1 juli 1968.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Jacoba van der Vooren, geb. Zegwaart 1909.
2. Hendrik Jan van der Vooren, geb. 28 juni 1912, † Zoetermeer 21 dec. 1992.

Notitie bij het overlijden van Pieternella Wouterina: Kerkhof bij Herv. oude kerk
Dorpsstraat 59
2712AM Zoetermeer
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Pieternella Wouterina: Vader bruidegom Willem van der Vooren
Moeder bruidegom Helena Uittenbogaart
Notitie bij het overlijden van Jacob: Oude Begraafplaats
Binnenweg Zoetermeer
Notitie bij Helena Jacoba: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Zegwaart
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 27-09-1928
Bruidegom Arie Groenheijde
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Zoetermeer
Bruid Helena Jacoba van der Vooren
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Zegwaart
Vader bruidegom Pieter Hendrik Groenheijde
Moeder bruidegom Maria Pol
Vader bruid Jacob van der Vooren
Moeder bruid Pieternella Wouterina de Vlaming

XIIab. Jacoba Cornelia de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 1894, † Zoetermeer 11 april 1977, tr. Krimpen aan de Lek 10 juni 1914117 Jacobus Sentel, geb. Zoetermeer 1892.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Sentel, geb. Zegwaart omstr. 14 juli 1922.
2. Willem Sentel, geb. Zegwaart 24 maart 1925, † ald. 27 maart 1925.
3. Willem Sentel, geb. Zegwaart 25 sept. 1926, † ald. 27 sept. 1926.
4. Petronella Sentel, geb. Zegwaart omstr. 25 juli 1929.
5. Willem Sentel, geb. Zegwaart 12 jan. 1932, † ald. 14 jan. 1932.
6. Jacob Sentel, geb. 5 juni 1933, † Zegwaart 15 juni 1933.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Jacoba Cornelia: Vader bruidegom Jacobus Sentel
Moeder bruidegom Trijntje Maan
Notitie bij het overlijden van Willem: -
Notitie bij het overlijden van Willem: -
Notitie bij het overlijden van Jacob: -

XIj. Teunis Albertus de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 29 mei 1859, † Rotterdam 11 nov. 1935, begr. Krimpen aan de Lek,118 tr. Lekkerkerk 1 juni 188899 Pietertje van der Heul, geb. Lekkerkerk 2 nov. 1863, † Krimpen aan de Lek 15 juni 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Wouterina Aletta de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 21 maart 1889, † Delft 4 jan. 1958, begr. Krimpen aan de Lek.118
2. Maria Geertje de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 24 dec. 1890, † 16 febr. 1958, begr. ald.,118 tr. Krimpen aan de Lek 3 mei 1917119 Jan Verhoeff, geb. Krimpen aan de Lek 8 okt. 1891, † ald. 18 okt. 1972.
3. Pieter Cornelis, volgt XIIac.
4. Wouterinus Albertus de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek na 31 okt. 1892, † ald. 12 maart 1893.
5. Wouterina Alberta, volgt XIIad.

Notitie bij Teunis Albertus: Bouwvergunning Krimpen aan de Lek 1926
inventarisnummer 187
datum 21-6-1926
inhoud Het bouwen van 2 woningen, 21-6-1926.
straat ADRES ONBEKEND
kadastrale aanduiding 4716
opdrachtgever J. de Blonk en T.A Vlaming
bron ac890
Notitie bij het overlijden van Teunis Albertus: inhoud graf: L-51
naam Vlaming de, Teunis Albertus gb. 29-5-1859, ov. 11-11-1935, tr. P.v.d.Heul
Algemene Begraafplaats Molenweg Krimpen aan de Lek

Plaats Rotterdam
Datum overlijden 11-11-1935
Aktenummer 4312
Opmerkingen wonende te Krimpen aan de Lek
Bron Rotterdam 1935 f001v
Notitie bij het huwelijk van Pietertje en Teunis Albertus: Vader bruid Pieter van der Heul
Moeder bruid Maria Geertje de Jong
Notitie bij het overlijden van Pietertje: begraafplaats Krimpen aan de Lek 1889-2006

inhoud graf: L-51
naam Heul v.der, Pietertje gb. 2-11-1863, ov. 15-6-1938, tr. T.A.de Vlaming

Vader Pieter van der Heul
Moeder Maria Geertje de Jong
Notitie bij het overlijden van Cornelia Wouterina Aletta: inhoud graf: T-35
naam Vlaming de, Cornelia Wouterina Aletta gb. 21-3-1889, ov. 4-1-1958
Notitie bij Maria Geertje: B
Notitie bij het overlijden van Maria Geertje: inhoud graf: M- 6
naam Vlaming de, Maria Geertje gb. 24-12-1890, ov. 16-2-1958, tr. J.Verhoeff
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria Geertje: Vader bruidegom Jan Verhoeff
Moeder bruidegom Jacoba van Brandwijk
Notitie bij het overlijden van Jan: inhoud graf: M- 6
naam Verhoeff, Jan gb. 8-10-1891, ov. 18-10-1972, tr. M.G.de Vlaming
Notitie bij Wouterinus Albertus: ca 4 maanden

XIIac. Pieter Cornelis de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 31 jan. 1892, † Den Haag 16 maart 1957, begr. Lekkerkerk,120 tr. Lekkerkerk 5 okt. 1922121 Aaltje Eerland, geb. Lekkerkerk 18 maart 1900, † 31 okt. 1972, begr. ald..120
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje de Vlaming, geb. Lekkerkerk 8 juli 1923.
2. Pieter Cornelis, volgt XIIIs.

Notitie bij het overlijden van Pieter Cornelis: inhoud graf: 2A- 52
naam Vlaming de, Pieter Cornelis gb. 31-1-1892, ov. 16-3-1957, tr. A.Eerland
Begraafplaats: Tiendweg Oost 1A Lekkerkerk
Notitie bij Aaltje: Vader Willem Daniël Eerland
Moeder Aafje Jacoba Ouweneel
Notitie bij het overlijden van Aaltje: inhoud graf: 2A- 52
naam Eerland, Aaltje gb. 18-3-1900, ov. 31-10-1972, tr. P.C. de Vlaming

XIIIs. Pieter Cornelis de Vlaming, geb. Vlaardingen 26 juni 1928, † Soesterberg 23 april 1991, tr. 17 nov. 1966 Elisabeth B. de Paddenburg, geb. Leiden 4 jan. 1934.
Uit dit huwelijk:
1. Ronald de Vlaming, geb. Soesterberg 19 mei 1970.
2. Jaqueline de Vlaming, geb. Soesterberg 16 juni 1972.

XIIad. Wouterina Alberta de Vlaming, geb. Krimpen aan de Lek 13 aug. 1900, † 25 juli 1968, tr. Arie Nijs Schmitz, geb. Nieuw Lekkerland 10 april 1897, † 19 febr. 1969.
Uit dit huwelijk:
1. Bertha Maria Schmitz, geb. Krimpen aan de Lek 13 nov. 1930.
2. Arina Schmitz, geb. Gouda 14 okt. 1932.
3. Tonnie Alberta Schmitz, geb. Rotterdam 4 jan. 1938.

Xe. Jacob de Vlaming, geb. Aarlanderveen 12 juni 1820, Tuinman, † Arnhem 9 mei 1856,122 tr. Didam 27 sept. 1851123 Eesje Heitink, geb. Angerlo 5 maart 1829, † vóór 1875, dr. van Hendriena Heitink.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik de Vlaming, geb. Arnhem 7 dec. 1851,124 † ald. 23 juli 1852.
2. Jannetje, volgt XIk.

Notitie bij de geboorte van Jacob: Geboorteakte Aarlanderveen 1817-1822

bladzijde fol. 13
naam Jacob de Vlaming (zoon)
aktedatum 13-06-1820
geboortedatum 12-06-1820 om 23:00 uur te Aarlanderveen
vader Daniel de Vlaming (23 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannigje Zwaan
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Jacobus Hermanus Lucas, 48 jaar, veldwachter, Aarlanderveen
2e getuige Jan Jz van Leeuwen, 32 jaar, schipper, Aarlanderveen
Notitie bij het overlijden van Jacob: Ovenlijdensakte no. 274 - Gemeente Archief Arnhem.
Op heden den negenden Mei des jaars achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons,
Jan WiIlem Schiff,Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, verschenen:
Arend Vleeming oud negen en twintig jaren, van beroep huisschilder en Karel Willem Jansen oud acht en twintig jaren, van beroep metselaar, beiden alhier wonende, welke ons hebben verklaard, dat op Vrijdag, den negenden dezer maand, des morgens vroeg ten een ure,

JACOB DE VLAMING

geboren te Ade, gemeente Alkemade, wonende alhier, arbeider, echtgenoot van Eesje Heijting (Heitink), kunnende door de aangevers verder niets worden opgegeven.In den ouderdom van vijf en dertxg jaren en elf maanden, ten zijnen huize aan de Rietebeek, binnen deze gemeente is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die, na voorlezing door den eersten Comparant benevens ons is geteekend, hebben de tweede Comparant verklaard niet te kunnen schrijven.
w.g. A.Vleeming J .W.Schiff
Notitie bij Eesje: Waarschijnlijk van ongehuwde moeder

XIk. Jannetje de Vlaming, geb. Arnhem 22 mei 1853, † Rotterdam 9 april 1892,125 tr. Delfshaven 20 juli 1876 Daniel de Vlaming (XI-l).
Uit dit huwelijk:
1. Christina Jannette, volgt XIIae.
2. Jacob Cornelis de Vlaming, geb. Rotterdam 17 april 1877, Kelner, † Den Haag 27 mei 1937.
3. Hidderina, volgt XIIaf.
4. Eesje, volgt XIIag.
5. Cornelis, volgt XIIah.
6. Eilderdina Margaretha, volgt XIIai.
7. Daniel, volgt XIIaj.
8. Jan de Vlaming, geb. Rotterdam 16 juni 1889, † ald. 17 sept. 1889.

Notitie bij Jannetje: Jannetje trekt in bij haar tante als Jacob haar vader en Eesje haar moeder zijn overleden
Neef en nicht zijn hier getrouwd
Daniel en Jacob wederzijdse vaders zijn broers
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Jannetje: HUWELIJKSAKTE VAN DANIEL DE VLAMING EN JANNETJE DE VLAMING
Op heden, den twintigsten Juli achttien honderd zes en zeventig zijn voor ons Ondergeteekende,
Gerardus Bastianus van Buijl
Ambtenaar- van den Burgelijken Stand te Delfshaven verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan:
Daniel de Vlaming
oud twintig jaren, meubelmaker, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Jan de Vlaming, overleden, en van Christina Siegers, zonder beroep, wonende alhier en hierbij tegenwoordig, hare toestemming gevende.
en
Jannetje de Vlaming.
oud drie en twintig jaren -(volgens geboortedatum 22 jaren)- zonder beroep, geboren te Arnhem en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacob de Vlaming en Eesje Heijting, beiden overleden.
De afkondigingen van dit huwelijk hebben alhier op den negenden en zestienden dezer maand zonder stuiting plaats gehad.
En hebben zij aan ons overgelegd: hunne geboorte acten, afschrift der acte van overlijden van den vader des bruidegoms, acten van overlijden van de ouders der bruid, en bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
Wijders verklaren de comparanten bij deze te erkennen een kind genaamd Christina Jannette , alhier uit de tweede comparante geboren den achtsten april dezes jaars, blijkens hierbij overgelegd geboorte extract.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door den Echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van
Cornelis Siegers, oud een en zeventig jaren, waker en grootvader van den bruidegom, Gerrit van der Zudal oud vieren zestig Jaren, Gemeente bode, Adolph, Henri, Antine Algie oud vijf en twintig jaren, en Cornelis Martinus van Heijzelendoorn oud drie en dertig jaren, omstanderen ter secretarie, allen wonende alhier, de drie laatste geen bloed of aanverwanten van de comparanten.
En is hiervan deze acte opgemaakt, welke na gedane voorlezing, door de comparanten, de moeder van den
bruidegom, de getuigen, en ons is onderteekend.

w.g. D. de Vlaming J. de Vlaming

C. Siegers C. Siegers

G.v.d.Zudal
Algie
G.M. van Heijzelendoorn

G.B. van Buijl.
Notitie bij de geboorte van Jan: Opmerkingen akte nr. 3194
Bron Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1889, nummer d138

XIIae. Christina Jannette de Vlaming, geb. Delfshaven 8 april 1876, † Den Haag 10 maart 1945, tr. Rotterdam 2 april 1902126 Nicolaas Johannes van der Hurk, geb. Den Haag 4 mei 1875.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Johannes van der Hurk, geb. Den Haag 23 febr. 1904.
2. Daniel van der Hurk, geb. Den Haag 9 maart 1905.
3. Pieternella Sophia van der Hurk, geb. Den Haag 25 mei 1906.
4. Jannetje van der Hurk, geb. Den Haag 27 juli 1908.
5. Antonia Maria van der Hurk, geb. Den Haag 27 april 1910.
6. Johannes Wilhelmus van der Hurk, geb. Den Haag 3 jan. 1912.

XIIaf. Hidderina de Vlaming, geb. Delfshaven 21 febr. 1879, † 26 april 1959, tr. Rotterdam 13 nov. 1901127 Dirk van Waardenberg, geb. Rotterdam omstr. 1874.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van Waardenberg, geb. Rotterdam 13 mei 1902.
2. Daniel van Waardenberg, geb. Rotterdam 6 sept. 1903.128
3. Jannetje van Waardenberg, geb. Rotterdam 26 juli 1905.129
4. Hidderinus van Waardenberg, geb. Rotterdam 24 mei 1907.
5. Gezina Hidderina van Waardenberg, geb. Rotterdam 24 maart 1910.
6. Cornelia Pieternella van Waardenberg, geb. Rotterdam 5 jan. 1912.
7. Catharina van Waardenberg, geb. Rotterdam 8 maart 1914.

Notitie bij de geboorte van Dirk: Rotterdam 1910 c196
Notitie bij de geboorte van Hidderinus: Rotterdam 1907 h097

XIIag. Eesje de Vlaming, geb. Delfshaven 10 okt. 1880, † Rotterdam 24 okt. 1951, tr. Rotterdam 17 sept. 1913130 Jacobus van der Pijl, geb. Hellevoetsluis, † Rotterdam 20 sept. 1939.131
Uit dit huwelijk:
Lukas van der Pijl, geb. omstr. 1915, † 29 jan. 1927.

XIIah. Cornelis de Vlaming, geb. Delfshaven 7 okt. 1882, Metaaldraaier, tr. Rotterdam 15 jan. 1908 Anna Josephina Verhaar, geb. Rotterdam 1889, dr. van Jan en Jacoba Cadee.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Johannes, volgt XIIIt.
2. Jacoba Elisabeth de Vlaming, geb. Rotterdam 8 febr. 1909.
3. Anna Cornelia de Vlaming, geb. Rotterdam 16 juni 1910, † ald. 6 sept. 1911.
4. Jannetje de Vlaming, geb. Rotterdam 1912, † ald. 6 nov. 1913.
5. Anna Cornelia de Vlaming, geb. Rotterdam 10 april 1912, † Amsterdam 20 maart 1927.
6. Daniel de Vlaming, geb. Rotterdam 8 april 1914, † ald. 3 aug. 1925.132
7. Pieternella Sophia de Vlaming, geb. 10 jan. 1916, † Amsterdam 27 jan. 1973.
8. Maria Josefina Elisabeth de Vlaming, geb. 20 mei 1918.
9. Hidderina, volgt XIIIu.
10. Stoffelina Bernarda de Vlaming, geb. 11 juli 1926.

Notitie bij de geboorte van Jacoba Elisabeth: Rotterdam 1909 b181v
Notitie bij de geboorte van Anna Cornelia: Bron Rotterdam 1910 g154
Notitie bij het overlijden van Anna Cornelia: Grafnummer 2462
Notitie bij het overlijden van Pieternella Sophia: Grafnummer Alg. 54-B-372
De nieuwe Ooster
Notitie bij Stoffelina Bernarda: echtgenoot (OVL) Zeijderveld 2007 nog in leven

XIIIt. Jan Johannes de Vlaming, geb. Rotterdam 14 febr. 1908, Taxichauffeur,133 tr. Amsterdam 4 nov. 1931134 Karoline Schäufele, geb. St. Blasien 29 maart 1906, † na 13 aug. 1964.
Uit dit huwelijk:
1. Karel, volgt XIVw.
2. Antoon Adriaan de Vlaming, geb. Amsterdam 26 juli 1936.
3. Anna Josephina de Vlaming, geb. Amsterdam 25 nov. 1938.
4. Frieda Johanna, volgt XIVx.

Notitie bij de geboorte van Jan Johannes: Rotterdam 1908 c031v

XIVw. Karel de Vlaming, geb. Amsterdam 3 maart 1932.
Uit zijn relatie met N.N. Wil Heijnis:
1. Tanja de Vlaming.
2. Mirjam de Vlaming.
3. Karin de Vlaming.

XIVx. Frieda Johanna de Vlaming, geb. Amsterdam 26 febr. 1954,, tr. Weesp 29 sept. 1972 Frans Valk, geb. Amsterdam 7 maart 1950. [Woodbury]
Uit dit huwelijk:
Richard Valk, geb. Utrecht 13 okt. 1984.

Notitie bij de geboorte van Frieda Johanna: Gedoopt in de Evangelisch Lutherse Kerk te Amsterdam
Notitie bij het huwelijk van Frans en Frieda Johanna: Gemeentesecretarie van Amsterdam te Weesp

XIIIu. Hidderina de Vlaming, geb. 7 febr. 1922, † Amsterdam 7 nov. 2000, tr. Willem Diergaarde.
Uit dit huwelijk:
H.R. Diergaarde.

Notitie bij het overlijden van Hidderina: Begraafplaats Vredenhof

XIIai. Eilderdina Margaretha de Vlaming, geb. Delfshaven 27 dec. 1884, † De Bilt 11 nov. 1948, tr. (ondertr. 22 mei) 1907135 Cornelis van der Wel, geb. Rotterdam 23 nov. 1880, Sergeant Konstabel, † De Bilt 7 aug. 1949.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Christina van der Wel, geb. Rotterdam 22 okt. 1907.
2. Cornelia van der Wel, geb. Den Helder 26 okt. 1908.
3. Jannetje Eilderina Margaretha van der Wel, geb. Souburg 4 juni 1924.

Notitie bij het overlijden van Eilderdina Margaretha: Toegangnr: 1221
Inventarisnr: 1434
Gemeente: De Bilt
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 161
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Vader Pieter Cornelis van der Wel
Moeder Johanna Christina van den Ende
Notitie bij het overlijden van Cornelis: Toegangnr: 1221
Inventarisnr: 1435
Gemeente: De Bilt
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 111
Notitie bij de geboorte van Johanna Christina: Rotterdam 1907 p002v

XIIaj. Daniel de Vlaming, geb. Rotterdam 15 jan. 1887, Meubelmaker, † Den Haag 1 juni 1953, tr. Den Haag 10 aug. 1921136 Hendrika Johanna van der Spek, geb. Den Haag 8 juli 1892, linnennaaister,137 † Arnhem 10 mei 1981, dr. van Willebrordus Franciscus en Maria Theresia Eckhardt.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Geertruida, volgt XIIIv.
2. Clementine Hendrika, volgt XIIIw.
3. Theresia Petronella de Vlaming, geb. Den Haag 17 dec. 1926.
4. Willibrordus Franciscus de Vlaming, geb. Den Haag 17 dec. 1926, † ald. 12 nov. 1943.

Notitie bij het overlijden van Daniel: R.K. Begraafplaats St. Barbara
Binkhorstlaan Den Haag

XIIIv. Dorothea Geertruida de Vlaming, geb. Den Haag 28 mei 1923, tr. Den Haag 31 aug. 1945 Henri Jean Louis Goofers, geb. Bandoeng (Indonesie) 11 dec. 1919, † Den Haag 5 dec. 2001.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Goofers, geb. Den Haag 27 febr. 1946, † Bandoeng (Indonesie) 29 juli 1946.
2. Louise Goofers, geb. Bandoeng (Indonesie) 29 sept. 1947.
3. Elisabeth Goofers, geb. Bandoeng (Indonesie) 25 aug. 1950.
4. Michiel Goofers, geb. Bandoeng (Indonesie) 29 nov. 1957.

XIIIw. Clementine Hendrika de Vlaming, geb. Den Haag 9 juni 1925, † Arnhem 30 jan. 2008, tr. 24 okt. 1953 Felix Raymundus Maria Otten, geb. Bergh (Gld) 15 febr. 1918, † Arnhem 11 maart 1998.
Uit dit huwelijk:
1. René Alphonsus Otten, geb. Arnhem 1 okt. 1955, † ald. 14 mei 1990.
2. Alexander Willibrordus Otten, geb. Arnhem 3 april 1957.
3. Andreas Johannes Otten, geb. Arnhem 8 juni 1960.
4. Petrus Gerardus Otten, geb. 20 maart 1962.

Notitie bij het overlijden van Clementine Hendrika: Begraafplaats Moscowa Waterbergseweg 18 Arnhem
Notitie bij het overlijden van René Alphonsus: Dood geschoten tengevolge van een geweldadige overval bij Albert Heijn in Arnhem

Xf. Jan de Vlaming, geb. Zoeterwoude 31 juli 1833, Timmerman, † 1859, tr. Delfshaven 6 april 1855138 Christina Siegers, geb. Groningen 7 febr. 1832, † Rotterdam 1 jan. 1901, dr. van Cornelis en Hidderina Havinga.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel, volgt XI-l.
2. Johannes Thomas de Vlaming, geb. Delfshaven 23 aug. 1855.
3. Cornelis de Vlaming, geb. Delfshaven 27 dec. 1856, † ald. 26 dec. 1859.
4. Jan de Vlaming, geb. Delfshaven 18 febr. 1858, † ald. 11 dec. 1859.

Notitie bij het overlijden van Jan: In dit gezin sterven in 1 maand 2 kinderen en de echtgenoot
De echtgenoot is op zee gebleven
geopereerd op schip en waarschijnlijk daaraan overleden
info: Theresia Petronella de Vlaming

XI-l. Daniel de Vlaming, geb. Delfshaven 23 aug. 1855, † Rotterdam 25 okt. 1921, tr. 1e Delfshaven 20 juli 1876 Jannetje de Vlaming (XIk); tr. 2e 5 april 1893139 Pieternella Sophia den Bezemer, geb. Dordrecht 31 aug. 1854, † Rotterdam 17 nov. 1930, dr. van Arie en Sophia Hendrika Pellers.
Uit het tweede huwelijk:
9. Sophia Hendrika de Vlaming, geb. Rotterdam 30 juni 1893,1401989.
10. Pieternella Sophia de Vlaming, geb. Rotterdam 23 sept. 1897, † ald. 7 jan. 1995, tr. Rotterdam 19 sept. 1926141 Frederikus Christianus Petrus Pellers, geb. Rotterdam omstr. 1888.

Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Daniel: HUWELIJKSAKTE VAN DANIEL DE VLAMING EN JANNETJE DE VLAMING
Op heden, den twintigsten Juli achttien honderd zes en zeventig zijn voor ons Ondergeteekende,
Gerardus Bastianus van Buijl
Ambtenaar- van den Burgelijken Stand te Delfshaven verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan:
Daniel de Vlaming
oud twintig jaren, meubelmaker, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Jan de Vlaming, overleden, en van Christina Siegers, zonder beroep, wonende alhier en hierbij tegenwoordig, hare toestemming gevende.
en
Jannetje de Vlaming.
oud drie en twintig jaren -(volgens geboortedatum 22 jaren)- zonder beroep, geboren te Arnhem en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacob de Vlaming en Eesje Heijting, beiden overleden.
De afkondigingen van dit huwelijk hebben alhier op den negenden en zestienden dezer maand zonder stuiting plaats gehad.
En hebben zij aan ons overgelegd: hunne geboorte acten, afschrift der acte van overlijden van den vader des bruidegoms, acten van overlijden van de ouders der bruid, en bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
Wijders verklaren de comparanten bij deze te erkennen een kind genaamd Christina Jannette , alhier uit de tweede comparante geboren den achtsten april dezes jaars, blijkens hierbij overgelegd geboorte extract.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door den Echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van
Cornelis Siegers, oud een en zeventig jaren, waker en grootvader van den bruidegom, Gerrit van der Zudal oud vieren zestig Jaren, Gemeente bode, Adolph, Henri, Antine Algie oud vijf en twintig jaren, en Cornelis Martinus van Heijzelendoorn oud drie en dertig jaren, omstanderen ter secretarie, allen wonende alhier, de drie laatste geen bloed of aanverwanten van de comparanten.
En is hiervan deze acte opgemaakt, welke na gedane voorlezing, door de comparanten, de moeder van den
bruidegom, de getuigen, en ons is onderteekend.

w.g. D. de Vlaming J. de Vlaming

C. Siegers C. Siegers

G.v.d.Zudal
Algie
G.M. van Heijzelendoorn

G.B. van Buijl.
Notitie bij Jannetje: Jannetje trekt in bij haar tante als Jacob haar vader en Eesje haar moeder zijn overleden
Neef en nicht zijn hier getrouwd
Daniel en Jacob wederzijdse vaders zijn broers
Notitie bij het huwelijk van Pieternella Sophia en Daniel: Bruidegom Daniel de Vlaming , Delfshaven , 37
Vader Jan de Vlaming
Moeder Christina Siegers
Bruid Pieternella Sophia den Bezemer , Dordrecht , 38
Vader Arie den Bezemer
Moeder Sophia Hendrika Sellers

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 05-04-1893

Opmerkingen akte nr. 353
Notitie bij de geboorte van Pieternella Sophia: eerder weduwe van Woutherus Johannes Tieman
Notitie bij het overlijden van Pieternella Sophia: Begraafplaats Crooswijk
Krant Voorwaarts uitgever SDAP

Opmerkingen akte nr. 4460; eerder weduwe van Woutherus Johannes Tieman
Notitie bij het huwelijk van Frederikus Christianus Petrus en Pieternella Sophia: Dit zijn achterneef en -nicht

Bruidegom Frederikus Christianus Petrus Pellers , Rotterdam , 38
Vader Hendrik Petrus Pellers
Moeder Cornelia Hartering
Bruid Pieternella Sophia de Vlaming , Rotterdam , 29
Vader Daniel de Vlaming
Moeder Pieternella Sophia den Bezemer

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 29-09-1926

IXe. Jannetje de Vlaming, geb. Zwammerdam 8 aug. 1798, † Nieuwveen 17 aug. 1882, tr. Willem Spijker, geb. Alphen 16 sept. 1798, ged. Zwammerdam 23 sept. 1798, Timmerman,142 Metselaarsknecht,143 † Nieuwveen 24 okt. 1877.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Spijker, geb. Alphen en Rietveld 31 maart 1824, † na 1837.
2. Klaasje Spijker, geb. Boskoop 13 aug. 1825, tr. Jan Pieneman, geb. Bodegraven omstr. 1824, † vóór 1894.
3. Pieter Spijker, geb. Boskoop 12 april 1828.
4. Jan Spijker, geb. Noord-Waddinxveen 9 maart 1833, † Nieuwveen 12 febr. 1908.
5. Johanna Spijker, geb. Waddinxsveen 10 jan. 1836, † Boskoop 9 jan. 1913.
6. Wouterina Spijker, geb. Noord-Waddinxveen 21 okt. 1838, † Boskoop 1 dec. 1921.

Notitie bij Jannetje: wijkregister Noord-W Waddinxveen 1839

inventarisnummer 2100
naam Jannetje de Vlaming
geboren Zwammerdam
adres 3 / 67
kerk nh
bron ac35
annotatie (42 jr)

wijkregister Noord-W Waddinxveen 1841

inventarisnummer 2103
naam Jannetje de Vlaming
geboren Zwammerdam
adres 3 / 67
kerk nh
bron ac35
annotatie (41 jr)

bevolkingsregister 1861-1875 Nieuwveen

deel 1
naam Jannetje de Vlaming
partner Willem Spijker
geboren 12-08-1798 te Zwammerdam
adres 14a
kerk NH
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannetje: bevolkingsregister 1861-1875 Nieuwveen

deel 1
naam Willem Spijker
partner Jannetje de Vlaming
geboren 16-09-1798 te Alphen
adres 14a
kerk Rem
beroep metselaarsknecht

bevolkingsregister 1875-1885 Nieuwveen

deel 3
naam Jannetje de Vlaming
partner weduwe van W. Spijker
geboren 12-08-1798 te Nieuwveen
adres 4
kerk NH

bevolkingsregister 1875-1885 Nieuwveen

deel 3
naam Jannetje de Vlaming
partner Willem Spijker
geboren 12-08-1798 te Zwammerdam
adres 116b
kerk NH
Notitie bij Willem: Bron Waddinxveen; bevolkingsregister 1849 - 1863
Bladzijde 297
Gezin
- hoofdbewoner: Willem Spijker (geh.; geb. 16-09-1798 te Boskoop) (arbeider; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- vrouw: Jannigje de Vlaming (geh.; geb. 12-08-1798 te Zwammerdam) (z.b.; ger) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Pieter Spijker (ongeh.; geb. 12-04-1828 te Boskoop) (metselaar; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Jan Spijker (ongeh.; geb. 09-03-1836 te Noord-Waddinxveen) (timmermansleerling; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Klaasje Spijker (ongeh.; geb. 06-08-1825 te Boskoop) (z.b.; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Johanna Spijker (ongeh.; geb. ..-01-1838 te Noord-Waddinxveen) (dienstbode; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop) 11-04-1853 tijdelijk te Boskoop
- kind: Wouterina Spijker (ongeh.; geb. ..-12-1843 te Noord-Waddinxveen) (dienstbode; rem) (komt uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop) 11-04-1853 tijdelijk te Boskoop
Plaatsnaam Waddinxveen
Notitie bij het overlijden van Willem: Burgerlijke stand - overlijden Nieuwveen 1873-1882

aktenummer 46
naam Willem Spijker (zoon)
(79 jaar, timmerman, geboren te Alphen)
aktedatum 25-10-1877
overlijdensdatum 24-10-1877 om 15:00 uur te Nieuwveen
vader Klaas Spijker (overleden)
moeder Johanna van Staveren (overleden)
overlevende echtgeno(o)t(e) Jannetje de Vlaming
aangever Jan Spijker, 46 jaar, timmerman, Nieuwveen, zoon
2e aangever Leonardus Johannes Rekelhof, 45 jaar, arbeider, Nieuwveen
Notitie bij het huwelijk van Jan en Klaasje: Nieuwveen, Huwelijksakte 26-08-1875 nr. 8
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Jan Pieneman
(51 jaar, arbeider, geboren te Bodegraven, wonende te Nieuwveen, de bruidegom kan niet schrijven)
relatie bruidegom: weduwnaar van Maria Slingerland
vader bruidegom: Ernst Hendrik Pieneman (overleden)
moeder bruidegom: Jannigje de Bruin (overleden)
Bruid: Klaasje Spijker
(50 jaar, zonder beroep, geboren te Boskoop, wonende te Nieuwveen, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Willem Spijker (zonder beroep, Nieuwveen)
moeder bruid: Jannetje de Vlaming (zonder beroep, Nieuwveen)

Getuigen:
getuige 1: Willem Spijker, 77 jaar, zonder beroep, Nieuwveen, vader bruid
getuige 2: Abraham van der Vos, 55 jaar, kleermaker, Nieuwveen
getuige 3: Coenraad Cornelis Johannes van Bommel, 31 jaar, veldwachter, Nieuwveen
getuige 4: Johannes Gerardus Klijboom, 23 jaar, ambtenaar, Ter Aar

afkondigingen 15-08-1875 en 22-08-1875 te Nieuwveen
Notitie bij het overlijden van Jan: naam Jan Spijker (zoon)
(74 jaar 11 maanden, timmerman, geboren te Noord-Waddinxveen, wonende te Nieuwveen)
aktedatum 13-02-1908
overlijdensdatum 12-02-1908 om 02:00 uur te Nieuwveen
vader Willem Spijker (overleden)
moeder Jannetje de Vlaming (overleden)
vooroverleden partner Elisabeth van Cleef
aangever Maarten Spijker, 48 jaar, timmerman, Nieuwveen, zoon
2e aangever Willem Spijker, 50 jaar, timmerman, Hilversum, zoon
plaatsnaam Nieuwveen
Notitie bij de geboorte van Johanna: naam Johanna Spijker (geb. 10-1-1836 nr. 67)
getuige Michiel Verzijden (35 jaar; bouwman)
2e getuige Adrianus Hendrikszoon van der Ben (49 jaar; bode; won. nr. 137)
Notitie bij Wouterina: Burgerlijke stand - huwelijken Nieuwkoop en Noorden 1863-1872

inventarisnummer 1553
aktenummer 18
aktedatum 21-08-1868
bruidegom Pieter Kersbergen
(jongeman,27 jaar, arbeider, geboren te Sluipwijk, wonende te Nieuwkoop)
vader bruidegom Johannes Kersbergen (overleden)
moeder bruidegom Hendrikje Koster (overleden)
bruid Woutrina (Wouterina) Spijker
(jongedochter,29 jaar, zonder beroep, geboren te Noord-Waddinxveen, wonende te Nieuwkoop, onlangs te Nieuwveen, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid Willem Spijker (metselaar, Nieuwveen)
moeder bruid Jannetje de Vlaming (zonder beroep, Nieuwveen)
getuige Thomas den Hertog, 29 jaar, arbeider, Nieuwkoop,zwager bruidegom
2e getuige Steven Koster, 60 jaar, bouwman, Zwammerdam,oom bruidegom
3e getuige Huibert den Hertog, 25 jaar, arbeider, Nieuwkoop
4e getuige Leendert van Leeuwen, 63 jaar, zonder beroep, Nieuwkoop,oom bruidegom
annotatie afkondigingen 09-08-1868 en 16-08-1868 te Nieuwkoop en Nieuwveen
Bruidegom en bruid erkennen een kind, genaamd Willem, geboren te Nieuwveen 04-11-1864, natuurlijke zoon van Wouterina Spijker
Notitie bij de geboorte van Wouterina: naam Woutrina Spijker (geb. 21-10-1838 nr. 67)

getuige Jan de Jong (50 jaar; klompenmaker; won. nr. 63)
2e getuige Dirk Verwoerd (44 jaar; arbeider; won. nr. 68)

IXf. Lijda de Vlaming, geb. Zwammerdam 8 juni 1801, † na 1868, tr. Boskoop 14 juni 1839 Dirk van Kleef, geb. Boskoop 16 dec. 1796.
Haar dochter:
1. Lijda, volgt Xg.
Uit het huwelijk:
2. Jan van Kleef, geb. Boskoop 18 nov. 1839, † vóór 11 dec. 1840.
3. Jan van Kleef, geb. Boskoop 11 dec. 1840, † ald. 12 juli 1868.
4. Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 4 juni 1843.
5. Wouterina van Kleef, geb. Boskoop 1 maart 1845, † Den Haag 10 aug. 1934.
6. Maarten van Kleef, geb. Boskoop 25 dec. 1847, † ald. 24 febr. 1848.

Notitie bij Lijda: wijkregister Noord-W Waddinxveen 1839

inventarisnummer 2100
naam Lijdia de Vlaming
geboren Zwammerdam
adres 3 / 67
kerk nh
bron ac35
annotatie (37 jr)
Notitie bij Jan: BS Geboorte, Boskoop, 19 november 1839, aktenummer 60

Xg. Lijda de Vlaming, geb. Boskoop 20 sept. 1829, † ald. 31 maart 1916, tr. Boskoop 16 nov. 1855144 Pieter Verkade, geb. 25 jan. 1831, † Boskoop 6 aug. 1909.
Uit dit huwelijk:
1. Lijda Verkade, geb. Boskoop 14 aug. 1856,145 † ald. 27 jan. 1874.146
2. Margaretha Verkade, geb. Boskoop 9 mei 1859, † ald. 26 febr. 1927.
3. Johanna Verkade, geb. Boskoop 18 okt. 1862,147 † ald. 28 juli 1951.148
4. Dirkje Verkade, geb. Boskoop 29 dec. 1864,149 † ald. 12 juli 1871.150

Notitie bij Lijda: wijkregister Noord-W Waddinxveen 1839

inventarisnummer 2100
naam Lijdia de Vlaming
geboren Boskoop
adres 3 / 67
kerk nh
bron ac35
annotatie (9 jr)
Notitie bij het overlijden van Johanna: Graf id-nummer:681566Begraafplaatsnr.:455

IXg. Johannes Hendrikus de Vlaming, geb. Zwammerdam 29 mei 1803, Schilder, † Rotterdam 11 juli 1883, tr. Rotterdam 8 juni 1842151 Arendje van Oosten, geb. Monster 15 april 1815, † Rotterdam 11 sept. 1871, dr. van Abram en Adriana van Spronsen.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Hendrika, volgt Xh.
2. Jannigje de Vlaming, geb. Rotterdam 9 dec. 1843, † ald. 17 juli 1849.
3. Pieter de Vlaming, geb. Rotterdam 23 dec. 1846, † ald. 19 aug. 1848.
4. Johannes Hendrikus de Vlaming, geb. Rotterdam 6 febr. 1853, † ald. 31 mei 1876.
5. Willem de Vlaming, geb. Rotterdam 15 aug. 1856, † ald. 19 april 1857.

Notitie bij het huwelijk van Arendje en Johannes Hendrikus: Bruidegom Johannes Hendricus de Vlaming , Zwammerdam , 39
Vader Pieter de Vlaming
Moeder Woutertje van den Bijlard
Bruid Arendje van Oosten , Rotterdam , 27
Vader Abram van Oosten
Moeder Adriana van Spronsen

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 08-06-1842
Notitie bij de geboorte van Pieter: Opmerkingen akte nr. 3033

Xh. Adriana Hendrika de Vlaming, geb. Rotterdam 25 juni 1842, † ald. 25 febr. 1929, tr. 1e Rotterdam 17 okt. 1866152 Arie van Halteren, geb. ’s Gravendeel omstr. 1836, † Leiden 20 dec. 1877; tr. 2e Rotterdam 11 maart 1885153 Jacob Wit, geb. Den Haag 29 jan. 1851, † Rotterdam 3 juni 1885.154
Haar zoon:
1. Arie Jacobus de Vlaming, geb. Rotterdam 29 jan. 1865, † ald. 5 sept. 1865.
Uit het eerste huwelijk:
2. Arendje van Halteren, geb. Rotterdam 30 juni 1867, † ald. 14 jan. 1938.
3. Trijntje van Halteren, geb. Rotterdam 31 maart 1870, † ald. 3 nov. 1926.
4. Johannes Hendrikus van Halteren, geb. Rotterdam 21 maart 1872.
5. Arie van Halteren, geb. Rotterdam 25 dec. 1874.
Uit het tweede huwelijk:
6. Jacob Wit, geb. Rotterdam 25 juli 1879.
7. Adriana Hendrika Wit, geb. Rotterdam 19 jan. 1882, † ald. 24 dec. 1935.

Notitie bij het overlijden van Adriana Hendrika: Overledene Adriana Hendrika de Vlaming , leeftijd 86 jaar
Notitie bij het huwelijk van Arie en Adriana Hendrika: Bruidegom Arie van Halteren , ’s Gravendeel , 30
Vader Jacobus van Halteren
Moeder Trijntje Pruijt
Bruid Adriana Hendrika de Vlaming , Rotterdam , 24
Vader Johannes Hendrikus de Vlaming
Moeder Arentje van Oosten

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 17-10-1866

Opmerkingen akte nr. 827
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Adriana Hendrika: Bruidegom Jacob Wit , geb. Schagen 34 jaar
Vader Jan Wit
Moeder Trijntje Moras
Notitie bij Arendje: Bruidegom Anthonius Josephus Schellart , Utrecht , 24
Vader Anthonius Josephus Schellart
Moeder Johanna Atteveld
Bruid Arendje van Halteren , Rotterdam , 21
Vader Arie van Halteren
Moeder Adriana Hendrika de Vlaming

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 03-10-1888

Opmerkingen akte nr. 1082
Rotterdam Akte Jaar 1888 Nummer f057v

-----------------------------------------------------------------------------

Bruidegom Klaas van der Wulp , Heinenoord , 49
Vader Leendert Cornelis van der Wulp
Moeder Maria Luijendijk
Bruid Arendje van Halteren , Rotterdam , 46
Vader Arie van Halteren
Moeder Adriana Hendrika de Vlaming

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 05-11-1913

Rotterdam Akte Jaar 1913 Nummer t50v
Notitie bij Trijntje: Bruidegom Pieter Lindeboom , Opmeer , 27
Vader Jacob Lindeboom
Moeder Steintje Voerman
Bruid Trijntje van Halteren , Rotterdam , 17
Vader Arie van Halteren
Moeder Adriana Hendrika de Vlaming

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 01-02-1888

Opmerkingen akte nr. 70
Notitie bij het overlijden van Trijntje: Bruidegom Pieter Lindeboom , geb. Opmeer 27 jaar
Vader Jacob Lindeboom
Moeder Steintje Voerman
Bruid Trijntje van Halteren , geb. Rotterdam 17 jaar
Vader Arie van Halteren
Moeder Adriana Hendrika de Vlaming

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 01-02-1888

Opmerkingen akte nr. 70
Bron Rotterdam 1888 a037
Notitie bij de geboorte van Jacob: erkenning door ouders 11-03-1885
Notitie bij de geboorte van Adriana Hendrika: erkenning door de ouders op 11-03-1885; geslachtsnaam kind was de Vlaming

IXh. Teunis de Vlaming, geb. Zwammerdam 2 febr. 1807, Tuinman,155 Vormersknecht, Verver en Glazenmaker,156 Winkelier,157 † Koudekerk 13 jan. 1888,158 tr. Koudekerk 31 jan. 1830159 Aaltje Hoedeman, geb. Jutphaas 11 nov. 1804, † Koudekerk 5 okt. 1883,160 dr. van Helmert en Alleta van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Helmert, volgt Xi.
2. Pietje Aletta de Vlaming, geb. Koudekerk 19 jan. 1833, † ald. 29 sept. 1833.
3. Petronella de Vlaming, geb. Koudekerk 25 jan. 1834, † ald. 31 juli 1834.156
4. Pieter, volgt Xj.
5. Arij, volgt Xk.
6. Jan de Vlaming, geb. Koudekerk 6 jan. 1838, † vóór 1846.
7. Aletta, volgt X-l.
8. Jan de Vlaming, geb. Koudekerk 18 maart 1846.

Notitie bij Teunis: Koudekerk, Huwelijksakte 19-07-1840 nr. 7
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Hendrik Klaarenbeek
(56 jaar, schipper, geboren te Utrecht, wonende op zijn schip, thans verblijfhoudende te Koudekerk, de bruidegom kan niet schrijven)
relatie bruidegom: weduwnaar van Cornelia de Koster
vader bruidegom: Gerrit Klaarenbeek (overleden)
moeder bruidegom: Maria Klaarenbeek (overleden)
Bruid: Celia Eberlij
(52 jaar, dienstbaar, geboren te Leiden, wonende te Koudekerk)
relatie bruid: weduwe van Leendert den Broeder
vader bruid: Andreas Eberlij (overleden)
moeder bruid: Johanna van Dijk (overleden)

Getuigen:
getuige 1: Jan Kluis, 66 jaar, timmermansknecht, Koudekerk
getuige 2: Willem van Egmond, 48 jaar, logementhouder, Koudekerk
getuige 3: Reijer Vuik, 34 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 4: Teunis de Vlaming, 33 jaar, verver, Koudekerk

afkondigingen 05-07-1840 en 12-07-1840 te Koudekerk
Opmerking: in overlijdensakte van Leendert den Broeder staat Celia Eberlij abusievelijk vermeld als Celia Ebarlé


Bruidegom: Jan de Jong
(34 jaar, arbeider, geboren te Hazerswoude, wonende te Koudekerk)
relatie bruidegom: weduwnaar van Antje de Leen
vader bruidegom: Arij de Jong (arbeider, Hazerswoude)
moeder bruidegom: Trijntje Broer (zonder beroep, Hazerswoude)
Bruid: Neeltje Ravensbergen
(26 jaar, dienstbode, geboren te Alphen, wonende te Leiderdorp, onlangs te Hazerswoude, de bruid kan niet schrijven)
relatie bruid: weduwe van Willem van Bergen
vader bruid: Dirk Ravensbergen (arbeider, Alphen)
moeder bruid: Neeltje de Graaf (zonder beroep, Alphen)

Getuigen:
getuige 1: Pieter Petri, 58 jaar, kuiper, Koudekerk
getuige 2: Reijer Vuik, 44 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 3: Teunis de Vlaming, 43 jaar, verver, Koudekerk
getuige 4: Jan van Heijningen, 27 jaar, smid, Koudekerk

afkondigingen 03-11-1850 en 10-11-1850 te Koudekerk, Leiderdorp en Hazerswoude

Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1853-1862

aktenummer 9
aktedatum 16-10-1853
bruidegom Hendrikus Ammerlaan
(25 jaar, koopman, geboren te Hazerswoude, wonende te Hazerswoude)
vader bruidegom Cornelis Ammerlaan (watermolenaar, Hazerswoude)
moeder bruidegom Joanna Clemens (zonder beroep, Hazerswoude)
bruid Johanna Verwoert
(26 jaar, naaister, geboren te Broek, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid Gerrit Verwoert (zonder beroep, Koudekerk)
moeder bruid Lena Vergunst (zonder beroep, Koudekerk)
getuige Evert Verwoerd, 24 jaar, koetsier, Koudekerk, broer bruid
2e getuige Reijer Vuik, 48 jaar, veldwachter, Koudekerk
3e getuige Teunis de Vlaming, 46 jaar, verversknecht, Koudekerk
4e getuige Teunis Roos, 45 jaar, arbeider, Koudekerk
annotatie afkondigingen 02-10-1853 en 09-10-1853 te Koudekerk en Hazerswoude


Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1853-1862

aktenummer 14
aktedatum 01-07-1855
bruidegom Antonie van der Laken
(29 jaar, timmermansknecht, geboren te Koudekerk, wonende te Koudekerk)
moeder bruidegom Christina van der Laken (zonder beroep, Koudekerk)
bruid Cornelia Groen
(21 jaar, zonder beroep, geboren te Woubrugge, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid Kornelis Groen (vleeshouwer, Koudekerk)
moeder bruid Jacoba van Vliet (zonder beroep, Koudekerk)
getuige Jacobus van Vliet, 28 jaar, tuinman, Woubrugge, oom bruid
2e getuige Teunis de Vlaming, 48 jaar, verversknecht, Koudekerk
3e getuige Filippus la Pair, 47 jaar, klompenmaker, Koudekerk
4e getuige Hendrik Meiijer, 38 jaar, arbeider, Koudekerk
annotatie afkondigingen 17-06-1855 en 24-06-1855 te Koudekerk
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Teunis: Koudekerk, Huwelijksakte 31-01-1830 nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Teunis de Vlaming
(23 jaar, huisschilder, geboren te Zwammerdam 02-02-1807, wonende te Zwammerdam, onlangs te Hazerswoude)
vader bruidegom: Pieter de Vlaming (huisschilder en glazenmaker, Zwammerdam)
moeder bruidegom: Woutertje van den Bijlard (Zwammerdam)
Bruid: Aaltje Hoedeman
(25 jaar, zonder beroep, geboren te Jutphaas gedoopt 11-11-1804, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Helmert Hoedeman (overleden 28-12-1814 te Jutphaas)
moeder bruid: Aletta van Dijk (werkster, Jutphaas)

Getuigen:
getuige 1: Johannes Kornelis Zwanenburg, 62 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 2: Willem van Egmond, 37 jaar, herbergier, Koudekerk
getuige 3: Jan van Klaveren, 37 jaar, vleeshouwer, Koudekerk
getuige 4: Jan Arijzee, 28 jaar, zonder beroep, Koudekerk

afkondigingen 17-01-1830 en 24-01-1830 te Koudekerk, Zwammerdam en Hazerswoude
Notitie bij het overlijden van Pietje Aletta: 2e aangever Gerrit van Bemmel
Notitie bij het overlijden van Petronella: 2e aangever Arnoldus Coomans
Notitie bij de geboorte van Jan: getuige Dirk Heemskerk, 43 jaar, schoemaker, Koudekerk
2e getuige Gerrit van Bemmel, 43 jaar, smidsknecht, Koudekerk

Xi. Helmert de Vlaming, geb. Koudekerk 14 aug. 1830, brandersknecht,155 Timmermansknecht, † Schiedam 13 april 1881, tr. Koudekerk 24 nov. 1861161 Joanna Catharina Schleiffer, geb. Medemblik 24 okt. 1833, Dienstbode, † Schiedam 28 aug. 1911, dr. van Heinrich Gottlieb en Catharina Bijlefeld.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt XIm.
2. Catharina, volgt XIn.
3. Aaltje de Vlaming, geb. Koudekerk 6 juni 1865, † ald. 18 juni 1865.162
4. Aaltje, volgt XIo.
5. Pietje de Vlaming, geb. Koudekerk 16 sept. 1868, † Schiedam 8 sept. 1899.
6. Antje de Vlaming, geb. Koudekerk 25 okt. 1870, † ald. 3 mei 1871.
7. Antje de Vlaming, geb. Schiedam 23 april 1872, † ald. 17 aug. 1925.
8. Adrianus de Vlaming, geb. Schiedam 15 aug. 1874, † ald. 14 sept. 1897.
9. Johanna Catharina, volgt XIp.

Notitie bij Helmert: Koudekerk, Huwelijksakte 10-05-1868 nr. 6
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Lambertus de Jong
(24 jaar, schipper, geboren te Koudekerk, wonende te Koudekerk)
vader bruidegom: Willem de Jong (schipper, Koudekerk)
moeder bruidegom: Adriana Hogeveen (zonder beroep, Koudekerk)
Bruid: Dirkje van Dam
(28 jaar, dienstbode, geboren te Katwijk aan den Rijn, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Cornelis van Dam (kalkbrandersknecht, Koudekerk)
moeder bruid: Aaltje (Alida) van der Bent (overleden)

Getuigen:
getuige 1: Klaas de Jong, 32 jaar, schipper, Koudekerk, broer bruidegom
getuige 2: Hendrik Esveld, 25 jaar, arbeider, Koudekerk, zwager bruidegom
getuige 3: Hubertus Wilhelmus Optenberg, 44 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 4: Helmert de Vlaming, 38 jaar, arbeider, Koudekerk

afkondigingen 26-04-1868 en 03-05-1868 te Koudekerk
Notitie bij het huwelijk van Joanna Catharina en Helmert: Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1853-1862

aktenummer 16
aktedatum 24-11-1861
bruidegom Helmert de Vlaming
(31 jaar, arbeider, geboren te Koudekerk, wonende te Koudekerk)
vader bruidegom Teunis de Vlaming (verversknecht, Koudekerk)
moeder bruidegom Aaltje Hoedeman (zonder beroep, Koudekerk)
bruid Joanna Catharina Schleiffer
(28 jaar, zonder beroep, geboren te Medemblik, wonende te Koudekerk, onlangs te Zoeterwoude)
vader bruid Heinrich Godlieb Schleiffer (overleden)
moeder bruid Catharina Bijleveld (baakster, Leiderdorp)
getuige Teunis de Vlaming, 54 jaar, verversknecht, Koudekerk, vader bruidegom
2e getuige Jacob Visser, 40 jaar, vleeshouwersknecht, Koudekerk
3e getuige Willem Martinus van Leeuwen, 35 jaar, veldwachter, Koudekerk
4e getuige Arie van Grieken, 28 jaar, vleeshouwersknecht, Koudekerk
annotatie afkondigingen 10-11-1861 en 17-11-1861 te Koudekerk en Zoeterwoude
Notitie bij de geboorte van Aaltje: getuige Dirk van der Neut, 31 jaar, kleermaker, Koudekerk
2e getuige Cornelis Disseldorp, 25 jaar, ijzersmid, Koudekerk

XIm. Teunis de Vlaming, geb. Koudekerk 16 april 1862,163 Schoenmaker,155 † Schiedam 5 april 1911, tr. Schiedam 31 aug. 1887 Johanna Maria Scheurkogel, geb. Schiedam 28 sept. 1863, † ald. 13 sept. 1943, dr. van Jan en Elisabeth Wilhelmina van Ameiden.
Uit dit huwelijk:
1. Helmert de Vlaming, geb. Schiedam 7 juni 1888, † ald. 9 dec. 1888.
2. Jan, volgt XIIak.
3. Joanna Catharina de Vlaming, geb. Schiedam 19 maart 1891, † ald. 31 mei 1891.
4. Helmert de Vlaming, geb. Schiedam 26 okt. 1892, † ald. 8 dec. 1917.
5. Elisabeth Wilhelmina de Vlaming, geb. Schiedam 1 sept. 1894, † ald. 8 dec. 1917.
6. Johanna Catharina de Vlaming, geb. Schiedam 10 aug. 1896, † ald. 6 juli 1978.
7. Johanna Maria de Vlaming, geb. Schiedam 19 nov. 1897, † ald. 28 okt. 1943.
8. Adrianus de Vlaming, geb. Schiedam 1 mei 1899, † ald. 30 maart 1900.
9. Catharina de Vlaming, geb. Schiedam 11 jan. 1901, † Zutphen 27 febr. 1985, tr. Schiedam 20 april 1922 Hendrik Gotink, geb. Warnsveld 2 nov. 1892, † Zutphen 1 maart 1985.
10. Alida de Vlaming, geb. Schiedam 2 febr. 1902, † ald. 18 jan. 1903.
11. Alida de Vlaming, geb. Schiedam 19 jan. 1904, † ald. 28 nov. 1911.

Notitie bij het overlijden van Alida: Foto kopie akte van overlijden

XIIak. Jan de Vlaming, geb. Schiedam 29 juni 1889, Smid, Chauffeur bij de Brandweer in Schiedam, Bediener van gemaal te Schiedam, † Schiedam 30 mei 1975, tr. Schiedam 17 aug. 1921 Adriana Huiberdina Bosman, geb. Schiedam 2 juli 1892, Verkoopster, † Schiedam 24 sept. 1983, dr. van Jan en Frederika van Spijk.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt XIIIx.
2. Jan, volgt XIIIy.
3. Helmert, volgt XIIIz.
4. Maria Johanna, volgt XIIIaa.

Notitie bij Adriana Huiberdina: Adressen:
tot 1975 Buys Ballotsingel 51 bis, Schiedam
Archimedesstraat 32 of 52, Schiedam
Willem de Zwijgerlaan, Schiedam
vanaf 1921 Broersvest 94 A, Schiedam
vanaf 1925 Broersvest 76, Schiedam
vanaf 1975 tot 24-09-1983 Bejaardenhuis De Harg Hargplein 100 Kamer 710, Schiedam

XIIIx. Teunis de Vlaming (Lid in de orde van Oranje Nassau 2003-), geb. Schiedam 14 nov. 1922, Onderwijzer, † Rotterdam 19 febr. 2012, tr. Den Haag 26 juli 1950 Hendrina Johanna Kaptein, geb. Den Haag 6 nov. 1928, † Rotterdam 27 sept. 1992.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Henk Johan, volgt XIVy.
2. Teunis Helmert Edgar Otto, volgt XIVz.
3. Hendrina Johanna, volgt XIVaa.
4. Julie Adriana, volgt XIVab.
5. Johannes, volgt XIVac.
6. Adriaan Huibert, volgt XIVad.

Notitie bij het overlijden van Teunis: Begraafplaats Crooswijk

Grafnummer: U/-/195/-

XIVy. Jan Henk Johan de Vlaming, geb. Scharendijke 24 juli 1951, tr. Rotterdam 9 okt. 1973 Catharina Mathilde Dane, geb. 10 maart 1953.
Uit dit huwelijk:
Yvonne Bianca de Vlaming, geb. 7 jan. 1984.

Notitie bij het huwelijk van Catharina Mathilde en Jan Henk Johan: verloofd 14 mei 1971
Raadhuis Hillegersberg

XIVz. Teunis Helmert Edgar Otto de Vlaming, geb. Scharendijke 22 nov. 1952, tr. Rotterdam 28 dec. 1979 Karin Seele, geb. Rotterdam 6 dec. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Rianne de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 9 april 1984.
2. Annemiek de Vlaming, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 15 sept. 1986.

XIVaa. Hendrina Johanna de Vlaming, geb. Scharendijke 5 nov. 1954, tr. Rotterdam 23 sept. 1977 (door echtsch. ontbonden okt. 1990) Leendert Jonker, geb. Apeldoorn 24 juni 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Tim Jonker, geb. Ermelo 27 mei 1983.
2. Margriet Jonker, geb. Ermelo 16 maart 1985.
3. Jolien Jonker, geb. Ermelo 14 april 1988.

XIVab. Julie Adriana de Vlaming, geb. Rotterdam 17 okt. 1958, Docente Dramatische Expressie, † Frankrijk 24 april 1996, begr. Rotterdam 3 mei 1996.
Uit haar relatie met Cornelis Franciscus van der Walle, geb. Rotterdam 2 nov. 1957:
1. Saray Juanita Cartsjai van der Walle, geb. Rotterdam 10 april 1990.
2. Layla Rosita van der Walle, geb. vóór 27 sept. 1992.

XIVac. Johannes de Vlaming, geb. Rotterdam 22 aug. 1961.
Uit zijn relatie met Sandra Fredriks, geb. Rotterdam 30 jan. 1966:
Nick de Vlaming, geb. Rotterdam 24 febr. 2000.

XIVad. Adriaan Huibert de Vlaming, geb. Rotterdam 14 dec. 1964, tr. Rotterdam Hillegersberg 21 sept. 1990 Anne Maartinette van Bekkum, geb. 21 sept. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Johannes de Vlaming, geb. Rotterdam 4 juni 1992.
2. Bobbie Willem de Vlaming, geb. Rotterdam 12 okt. 1994.
3. Manon de Vlaming, geb. 1996.
4. Dennis Adriaan de Vlaming, geb. Rotterdam 26 okt. 1997.

XIIIy. Jan de Vlaming (Verzetsherdenkingskruis), geb. Schiedam 6 juni 1925, † Amersfoort 14 juli 1996, begr. Leusden 18 juli 1996, tr. Soest 13 sept. 1950 (door echtsch. ontbonden ald. 22 febr. 1982) Ankje de Jager, geb. Kollummerland - Nieuw Kruisland 10 april 1926, † Zeist 25 nov. 2001, dr. van Harke Jans en Atje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Rennie de Vlaming, levenloze dochter, geb. Amersfoort 18 april 1951.
2. Atje Adriana, volgt XIVae.
3. Ank, volgt XIVaf.
4. Jan, volgt XIVag.
5. Harko, volgt XIVah.
6. Gerhardus Bernardus, volgt XIVai.

Notitie bij het overlijden van Jan: Ouderdomsdiabetis
Notitie bij het overlijden van Ankje: Hartfalen
Notitie bij het overlijden van Rennie: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 1221-1

XIVae. Atje Adriana de Vlaming, geb. Amersfoort 18 april 1951, tr. Zeist 18 mei 1972 Reyer van Woudenbergh, geb. 22 juli 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Reyer van Woudenbergh, geb. Woerden 17 okt. 1973.
2. Larissa Gezina Catharina van Woudenbergh, geb. Linschoten 28 maart 1976, tr. Naarden-Vesting 12 juni 2002 Michiel Pieter Bol.

XIVaf. Ank de Vlaming, geb. Soest 18 juni 1952, tr. 1e Zeist 6 dec. 1972 (door echtsch. ontbonden 5 dec. 1991) Jacob Mastenbroek, geb. Den Dolder 28 nov. 1949, zn. van Evert en Janna Adriana van Dijk; tr. 2e 4 febr. 2008 Willem de Buck, geb. Vrouwenpolder 11 aug. 1952.
Uit het eerste huwelijk:
1. Mark Jacob Gijsbert Mastenbroek, geb. 24 april 1975.
2. Marjanna Adriana Mastenbroek, geb. 13 sept. 1977.

XIVag. Jan de Vlaming, geb. Soest 18 juli 1953.
Uit zijn relatie met Suze M Kruidenier, geb. 7 sept. 1954:
1. Femke Arianne, volgt XVb.
2. Boudewijn Jan de Vlaming, geb. Ridderkerk 26 aug. 1982.
3. Christine de Vlaming, geb. Rotterdam 8 febr. 1988.

Notitie bij Jan: Partner
Vladimira Tatáková 19-02-1963
Notitie bij Suze M: Gescheiden van Jan de Vlaming 18-07-1953

XVb. Femke Arianne de Vlaming, geb. Rotterdam 21 sept. 1980, tr. Ridderkerk 16 jan. 2003 Leendert Verwijs.
Uit dit huwelijk:
1. Sem Leendert Verwijs, geb. Rotterdam 14 okt. 2003.
2. Daan Arie Verwijs, geb. 30 nov. 2004.

XIVah. Harko de Vlaming, geb. Zeist 12 sept. 1955, tr. 1e Driebergen Rsb 10 aug. 1984 (echtsch. ingeschr. 2 dec. 1997) Monique Blom, geb. Zeist 8 okt. 1960; tr. 2e 10 nov. 2012 Anne Elisabeth Voskamp, geb. 20 dec. 1958.
Uit het eerste huwelijk:
Kasper Maurits de Vlaming, geb. Zeist 4 okt. 1988.

Notitie bij Harko: 1e Partner
Veronica Quirina Verdoold 08-08-1957
Gescheiden 01-02-1982

XIVai. Gerhardus Bernardus de Vlaming, geb. Zeist 22 jan. 1959, tr. 1e Zeist 7 april 1987 (door echtsch. ontbonden dec. 1992) Marion Barbara Wilhelmina Barrink; tr. 2e ’s-Graveland 7 juli 1999 Johanna Schriek, geb. Hilversum 20 jan. 1972.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sebastiaan Bernardus de Vlaming, geb. Soest 24 juli 1987.
Uit het tweede huwelijk:
2. Stephan Nicolaas Fabian Schriek, geb. Baarn 4 dec. 1999.
3. Dian Leonie Fabianne Schriek, geb. Hilversum 2 jan. 2002.

XIIIz. Helmert de Vlaming, geb. Schiedam 17 juni 1927, tr. 1e 9 juli 1952 Jannetje van Dijk, geb. Koudum (Fr) 30 okt. 1927, † Zeist 3 juni 1983; tr. 2e Bilthoven 28 sept. 1990 Jobkien Hekman; tr. 3e Maria Neeltje Filius, geb. 1946, † 27 april 2015.164
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Huiberdina, volgt XIVaj.
2. Jelle de Vlaming, geb. Schiedam 20 juli 1958, Groepsleerkracht, † 21 okt. 2008, gecrem. Amersfoort 25 okt. 2008,165 tr. Hendrina Wilhelmina Drost, geb. Zeist 13 juni 1959, Directiesecretaresse.
3. Helma Suzanna, volgt XIVak.
4. Jan Helmert de Vlaming, geb. Schiedam 24 maart 1964, tr. Driebergen Rsb 23 okt. 1987 (echtsch. uitgespr. omstr. 1993) W.L.C. Zuidema, geb. Zeist 21 nov. 1965.

Notitie bij Maria Neeltje: 69 jaar
Notitie bij het overlijden van Jelle: Overlijden
Afgelopen dinsdag bereikte ons het bericht, dat geheel onverwacht, Jelle de Vlaming is overleden. Jelle heeft van 1992 tot 2002 op De Zonnewijzer gewerkt en is 50 jaar geworden. Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn vrouw Wilma. Jelle was een betrokken, enthousiaste, muzikale leerkracht en collega. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 25 oktober om 14.00 uur in crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden. Correspondentieadres: Bachlaan 11, 3706 BA Zeist

XIVaj. Adriana Huiberdina de Vlaming, geb. Schiedam 18 nov. 1953, Verpleegkundige, tr. Weesp 13 (kerkelijk Westbroek 15) okt. 1995 Gerben van Santbrink.
Uit haar relatie met Harry Slager, geb. Witmarsum 2 maart 1951, † Tsjechië 9 aug. 1993, begr. Weesp 21 aug. 1993:
1. Robbert Jan Slager, geb. Harderwijk 10 dec. 1977.
2. Mariëlle Slager, geb. Harderwijk 21 aug. 1979.
3. Martijn Slager, geb. Weesp 20 sept. 1983.

XIVak. Helma Suzanna de Vlaming, geb. Schiedam 21 maart 1962, Ziekenverzorgende.
Uit haar relatie met Alexander Peter van Heemskerk, geb. Oudewater 3 febr. 1966:
Mariska Alexandra van Heemskerk, geb. Snelrewaard 19 mei 1992.

XIIIaa. Maria Johanna de Vlaming, geb. Schiedam 10 april 1930, † ’s-Hertogenbosch 29 okt. 1971, begr. Schiedam 3 nov. 1971, tr. 22 nov. 1956 Adrianus Abraham Maasdam, geb. Capelle aan de ijssel 10 juli 1928.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Huiberdina Maasdam, geb. Schiedam 8 dec. 1957.
2. Johan Maasdam, geb. Schiedam 1 nov. 1959.

XIn. Catharina de Vlaming, geb. Koudekerk 2 okt. 1863, † Schiedam 18 juni 1935, tr. Schiedam 4 sept. 1890166 Hermanus van Ravens, geb. Schiedam 7 juli 1863, Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth van Ravens, geb. Schiedam 25 nov. 1891.
2. Helmert van Ravens, geb. Schiedam 10 juli 1893.
3. Maartje van Ravens, geb. Schiedam 2 aug. 1895.
4. Catharina van Ravens, geb. 1900.

Notitie bij de geboorte van Catharina: inventarisnummer D8
aktenummer 51
naam Catharina de Vlaming (dochter)
aktedatum 02-10-1863
geboortedatum 02-10-1863 om 11:00 uur te Koudekerk nr. 5
vader Helmert de Vlaming (33 jaar, arbeider, Koudekerk)
moeder Joanna Catharina Schleiffer
aangever Helmert de Vlaming, vader
getuige Pieter Vellekoop, 26 jaar, smidsknecht, Koudekerk
2e getuige Arie de Vogel, 25 jaar, arbeider, Koudekerk
plaatsnaam Koudekerk aan den Rijn

XIo. Aaltje de Vlaming, geb. Koudekerk 16 juni 1866, † Schiedam 23 okt. 1933, tr. 1e Schiedam 11 sept. 1889167 Gerrit Stolk, geb. 20 april 1864, Mouter, † Schiedam 18 april 1908, zn. van Willem en Adriana Johanna Hoeven; tr. 2e Schiedam 21 sept. 1910155 (echtsch. ingeschr. ald. 20 aug. 1920)168 Maarten van Wieringen, geb. Schiedam 1869.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna Catharina Stolk, geb. 28 okt. 1891.
2. Pieter Stolk, geb. Schiedam 22 aug. 1893, † na 5 april 1923.
3. Helmert Stolk, geb. Schiedam 2 nov. 1894.
4. Gerrit Stolk, geb. Schiedam 1897.
5. Adriana Johanna Stolk, geb. Schiedam 1899.
6. Alida Stolk, geb. Schiedam 1899.
7. Petronella Stolk, geb. Schiedam 1903.

Notitie bij de geboorte van Aaltje: getuige Jan van Heiningen, 42 jaar, ijzersmid, Koudekerk
2e getuige Dirk van der Neut, 32 jaar, kleermaker, Koudekerk

XIp. Johanna Catharina de Vlaming, geb. Schiedam 24 okt. 1876, tr. Schiedam 19 maart 1902169 Jan Franse Ververs, geb. Schiedam 26 sept. 1876, zn. van Johan Frans en Cornelia Gordina Schriek.
Uit dit huwelijk:
1. Helmert Ververs.
2. Johanna Catharina Ververs, geb. 3 jan. 1910, † vóór 3 nov. 1911 v. Chr..
3. Johanna Catharina Ververs, geb. 3 nov. 1911.

Xj. Pieter de Vlaming, geb. Koudekerk 11 maart 1835, Timmerman,170 Scheepmaker,171 † Delft 29 april 1928,172 tr. Oudshoorn 1 sept. 1861173 Dirkje Hoogendijk, geb. Oudshoorn 1 mei 1834, † na 21 juli 1902.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Johanna de Vlaming, geb. Oudshoorn 6 nov. 1861,174 † ald. 16 dec. 1861.175
2. Teunis, volgt XIq.
3. Sophia Johanna de Vlaming, geb. Koudekerk 18 okt. 1865, † ald. 8 febr. 1866.
4. Wouter Willem de Vlaming, geb. Koudekerk 28 aug. 1867, † ald. 28 april 1868.
5. Aaltje de Vlaming, geb. Koudekerk 30 okt. 1869,176 † Hazerswoude 29 jan. 1873.177
6. Wouter Willem de Vlaming, geb. Koudekerk 4 okt. 1871, † Hazerswoude 12 febr. 1872.

Notitie bij Pieter: Oudshoorn, geboorteakte 13-03-1891 nr. 25
--------------------------------------------------------------------------------

Aris de Kwant (zoon)
geboren: 12-03-1891 om 19:00 uur
geboorteadres: wijk 3 nr. 14
vader: Teunis de Kwant (27 jaar, timmerman, Oudshoorn)
moeder: Lijntje van der Weiden (zonder beroep)

aangever: Teunis de Kwant, vader

getuige 1: Pieter de Vlaming, 56 jaar, timmerman, Oudshoorn
getuige 2: Anthonie Marinus de Bruijn, 29 jaar, smid, Oudshoorn

Oudshoorn, geboorteakte 10-10-1892 nr. 70
--------------------------------------------------------------------------------

Lijsje van Leeuwen (dochter)
geboren: 09-10-1892 om 08:30 uur
geboorteadres: wijk 3 nr. 18
vader: Dirk van Leeuwen (29 jaar, winkelier, Oudshoorn)
moeder: Pleuntje van der Mik (zonder beroep)

aangever: Dirk van Leeuwen, vader

getuige 1: Pieter de Vlaming, 58 jaar, timmerman, Oudshoorn
getuige 2: Jan Belt, 26 jaar, kastelein, Oudshoorn

Oudshoorn, geboorteakte 21-07-1894 nr. 32
--------------------------------------------------------------------------------

Johannes Frederik de Bruin (zoon)
geboren: 20-07-1894 om 23:00 uur
geboorteadres: wijk 3 nr. 91f
vader: Anthonie Marinus de Bruin (32 jaar, smid, Oudshoorn)
moeder: Gerardina Hendrika de Vries (zonder beroep)

aangever: Anthonie Marinus de Bruin, vader

getuige 1: Pieter de Vlaming, 59 jaar, timmerman, Oudshoorn
getuige 2: Jan van Muijen, 33 jaar, timmerman, OudshoornHazerswoude bevolkingsregister 1861-1880, deel 4 blz.294

naam Pieter de Vlaming
partner Dirkje Hoogendijk
geboren 18-04-1835
adres Hazerswoude, Rijndijk 105
kerk NH
beroep timmermansknecht
ingekomen 15-06-1872 Koudekerk
Notitie bij het overlijden van Pieter: Opmerkingen won. Schiedam
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Pieter: BS Oudshoorn aktenr 17
Notitie bij de geboorte van Sophia Johanna: getuige 1: Wouter Willem Hoogendijk, 38 jaar, houtdraaier, Oudshoorn
getuige 2: Gerrit Alblas, 35 jaar, schoenmaker, Oudshoorn
Notitie bij het overlijden van Sophia Johanna: Wijk A nr.90
Notitie bij de geboorte van Wouter Willem: Geboorteakte Koudekerk aan den Rijn 1863-1872

inventarisnummer D8
aktenummer 42
naam Wouter Willem de Vlaming (zoon)
aktedatum 28-08-1867
geboortedatum 28-08-1867 om 04:00 uur te Koudekerk wijk B nr. 108
vader Pieter de Vlaming (32 jaar, timmermansknecht, Koudekerk)
moeder Dirkje Hoogendijk
aangever Pieter de Vlaming, vader
getuige Jan Munnik, 44 jaar, schoenmaker, Koudekerk
2e getuige Arie Wies, 30 jaar, timmermansknecht, Koudekerk
plaatsnaam Koudekerk aan den Rijn
Notitie bij de geboorte van Aaltje: getuige Pieter Mooij, 60 jaar, aanspreker, Koudekerk
2e getuige Hendrik Schreuder, 31 jaar, arbeider, Koudekerk
Notitie bij het overlijden van Aaltje: Hazerswoude bevolkingsregister 1861-1880, deel 4 blz.294

naam Aaltje de Vlaming
geboren 30-10-1869
adres Hazerswoude, Rijndijk 105
kerk NH
ingekomen 15-06-1872 Koudekerk
vertrokken overl. 29-01-1873
Notitie bij Wouter Willem: Hazerswoude bevolkingsregister 1861-1880, deel 4 blz.294

naam Wouter Willem de Vlaming
geboren 11-10-1871
adres Hazerswoude, Rijndijk 105
kerk NH
ingekomen 15-06-1872 Koudekerk
vertrokken overl. 12-02-1872
Notitie bij de geboorte van Wouter Willem: Geboorteakte Koudekerk aan den Rijn 1863-1872

inventarisnummer D8
aktenummer 42
naam Wouter Willem de Vlaming (zoon)
aktedatum 05-10-1871
geboortedatum 04-10-1871 om 20:00 uur te Koudekerk wijk B nr. 143
vader Pieter de Vlaming (36 jaar, timmermansknecht, Koudekerk)
moeder Dirkje Hoogendijk
aangever Pieter de Vlaming, vader
getuige Teunis de Vlaming, 64 jaar, verversknecht, Koudekerk
2e getuige Arie Bekker, 29 jaar, kuiper, Koudekerk
plaatsnaam Koudekerk aan den Rijn

XIq. Teunis de Vlaming, geb. Oudshoorn 11 nov. 1863, timmermansleerling 1883-,178 Timmermansknecht 1890-,179 Houtzager 1918-, † Schiedam 26 dec. 1943, tr. 1e Koudekerk 10 juni 1886180 Jacoba van der Knaap, geb. Hazerswoude 25 okt. 1862, † Koudekerk 25 juni 1888;181 tr. 2e Hazerswoude omstr. 25 nov. 1888 Johanna Maria van der Loo, geb. Hazerswoude 12 mei 1863, † na 21 juli 1918.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter de Vlaming, geb. Koudekerk 4 april 1887, † ald. 17 april 1887.182
2. Jakob de Vlaming, geb. Koudekerk 23 april 1888,183 † ald. 19 jan. 1889.184
Uit het tweede huwelijk:
3. Pieter de Vlaming, geb. Oudshoorn 29 jan. 1894, † ald. 20 febr. 1894.179

Notitie bij Teunis: Oudshoorn, geboorteakte 28-05-1894 nr. 24
--------------------------------------------------------------------------------

Willemina Boef (dochter)
geboren: 28-05-1894 om 07:00 uur
geboorteadres: wijk 2 nr. 138
vader: Pieter Boef (38 jaar, wagenmaker, Oudshoorn)
moeder: Jacoba Duits (zonder beroep)

aangever: Pieter Boef, vader

getuige 1: Teunis de Vlaming, 30 jaar, timmerman, Oudshoorn
getuige 2: Hermanus van Mansom, 26 jaar, smid, Oudshoorn

Oudshoorn, geboorteakte 18-05-1895 nr. 37
--------------------------------------------------------------------------------

Maarten de Jong (zoon)
geboren: 17-05-1895 om 23:30 uur
geboorteadres: wijk 2 nr. 65
vader: Dirk de Jong (47 jaar, arbeider, Oudshoorn)
moeder: Jacoba Rodenburg (zonder beroep)

aangever: Dirk de Jong, vader

getuige 1: Abram Janszen, 33 jaar, schilder, Oudshoorn
getuige 2: Teunis de Vlaming, 31 jaar, timmerman, Oudshoorn


--------------------------------------------------------------------------------

Hazerswoude bevolkingsregister 1861-1880, deel 4 blz.294

naam Teunis de Vlaming
geboren 11-11-1863
adres Hazerswoude, Rijndijk 105
kerk NH
ingekomen 15-06-1872 Koudekerk
Notitie bij de geboorte van Teunis: getuige 1: Wouter Willem Hoogendijk, 39 jaar, houtdraaier, Oudshoorn
getuige 2: Abraham Johannes de Haas, 28 jaar, schoenmaker, Oudshoorn
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Teunis: Bruidegom: Teunis de Vlaming
(22 jaar, timmermansknecht, geboren te Oudshoorn, wonende te Koudekerk)
vader bruidegom: Pieter de Vlaming (timmermansknecht, Koudekerk)
moeder bruidegom: Dirkje Hoogendijk (zonder beroep, Koudekerk)
Bruid: Jacoba van der Knaap
(23 jaar, zonder beroep, geboren te Hazerswoude, wonende te Koudekerk, onlangs te Oudshoorn)
vader bruid: Jacob van der Knaap (overleden)
moeder bruid: Maria van der Loo (overleden) geb 31-03-1833

Getuigen:
getuige 1: Isaak van der Loo, 52 jaar, timmerman, Hazerswoude, oom bruid
getuige 2: Pieter van der Hoeven, 35 jaar, arbeider, Benthuizen, zwager bruid
getuige 3: Pieter Voorwinden, 30 jaar, schipper, Benthuizen, zwager bruid
getuige 4: Nicolaas van Dam, 28 jaar, arbeider, Woubrugge, zwager bruid

afkondigingen 30-05-1886 en 06-06-1886 te Koudekerk en Oudshoorn
Notitie bij het huwelijk van Johanna Maria en Teunis: Is waarschijnlijk nicht van de moederskant van Teunis zijn eerste vrouw Jacoba van der Knaap
Notitie bij de geboorte van Pieter: getuige 1: Gerrit Schellingerhout, 71 jaar, zonder beroep, Oudshoorn
getuige 2: Willem van Egmond, 28 jaar, gemeenteontvanger, Oudshoorn

Xk. Arij de Vlaming, geb. Koudekerk 28 okt. 1836, Koopman,185 Schipper,186na 12 aug. 1881, tr. 1e Leiderdorp 9 april 1863187 Jannigje de Lange, geb. Rietveld en de Bree 25 juli 1829, † Koudekerk 29 aug. 1866,186 dr. van Jan en Maria van Kampen; tr. 2e Koudekerk 8 dec. 1867 Teuntje Schreuders, geb. Vianen 6 febr. 1836, † Amsterdam 12 maart 1919.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan de Vlaming, geb. Leiderdorp 27 sept. 1863, † Hillegom 3 okt. 1879.
2. Teunis de Vlaming, geb. Zoeterwoude 6 maart 1865, † ald. 13 sept. 1865.188
3. Teunis de Vlaming, geb. Zoeterwoude 27 maart 1866, † Koudekerk 4 sept. 1866.189
4. Alida de Vlaming, geb. 1867, † Oegstgeest 23 april 1945.
Uit het tweede huwelijk:
5. Franciscus de Vlaming, geb. Utrecht 4 maart 1867.190
6. Aaltje de Vlaming, geb. Amsterdam 22 sept. 1868, † vóór 1871.
7. Maria, volgt XIr.
8. Teunis de Vlaming, geb. Amsterdam 1 jan. 1871, † ald. 10 juni 1871.
9. Aaltje de Vlaming, geb. Bennebroek 3 mei 1872,191vóór 1874.
10. Aaltje de Vlaming, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20 nov. 1874, † Amsterdam 19 mei 1876.
11. Teunis de Vlaming, geb. Hillegom 25 jan. 1876, † Amsterdam 16 april 1876.
12. Teunis, volgt XIs.
13. Johanna Alida, volgt XIt.
14. Arij, volgt XIu.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Arij: Koudekerk, Huwelijksakte 08-12-1867 nr. 17
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Arij de Vlaming
(31 jaar, schipper, geboren te Koudekerk, wonende te Koudekerk)
relatie bruidegom: weduwnaar van Jannetje de Lange
vader bruidegom: Teunis de Vlaming (verversknecht, Koudekerk)
moeder bruidegom: Aaltje Hoedeman (zonder beroep, Koudekerk)
Bruid: Teuntje Schreuders
(31 jaar, zonder beroep, geboren te Vianen, wonende te Koudekerk, onlangs te Rijsenburg, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Frank Schreuders (schipper, Vreeswijk)
moeder bruid: Willemina Florie (overleden)

Getuigen:
getuige 1: Teunis de Vlaming, 60 jaar, verversknecht, Koudekerk, vader bruidegom
getuige 2: Pieter de Vlaming, 32 jaar, timmermansknecht, Koudekerk, broer bruidegom
getuige 3: Hubertus Wilhelmus Optenberg, 44 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 4: Lambertus de Jong, 23 jaar, schipper, Koudekerk

afkondigingen 24-11-1867 en 01-12-1867 te Koudekerk en Rijsenburg
Notitie bij de geboorte van Teuntje: geboren in een vaartuig in de Fuikvaart
Notitie bij de geboorte van Teunis: Teunis de VLAMING, geboren op 06-03-1865 om 19.30 uur te Zoeterwoude no. 503a, overleden op 13-09-1865 om 05.00 uur te Zoeterwoude no. 498, 191 dagen oud, zoon van Arie de VLAMING en Jannetje de LANGE
Notitie bij de geboorte van Franciscus: Erkenning BS Amsterdam 31-08-1893 aktenr 9154
Notitie bij de geboorte van Aaltje: geboren aan boord van schip in de Rokelterzandvaart
Notitie bij de geboorte van Aaltje: in een vaartuig in de Fuikvaart

XIr. Maria de Vlaming, geb. Amsterdam 1 jan. 1871, † 16 aug. 1949, begr. ald.,192 tr. Amsterdam 9 mei 1894193 Willem de Jong (XIv).
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus de Jong, geb. Harmelen 4 nov. 1894.
2. Antonia de Jong, geb. Harmelen 1896.
3. Hendrik de Jong, geb. Harmelen 21 febr. 1900, † 1 sept. 1921.
4. Jan Franciscus de Jong, geb. Harmelen 13 okt. 1901.
5. Willem de Jong, geb. 25 mei 1903, † 27 april 1914.
6. Aletta de Jong, geb. Amsterdam 1905.

Notitie bij het overlijden van Maria: Naam: Begraafplaats Huis Te Vraag
Adres: Rijnsburgstraat 51 1059 AT Amsterdam
Zerk id-nummer 521126
Begraafplaatsnr. 1773
(Plaats)aanduiding HTV_0008

Willem de JONG 25-05-1903 27-04-1914 10 herbegraven 12 oktober 1921
Hendrik de JONG 21-02-1900 01-09-1921 21 begraven 5 september 1921 - 21 jaar oud
Maria de VLAMING 01-01-1871 16-08-1949 78 begraven 20 augustus 1949 - 78 jaar oud
Willem de JONG 25-02-1870 09-10-1953 83 begraven 13 oktober 1953 - 83 jaar oud
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Huwelijk met volle neef
Notitie bij Adrianus: Volgens huwelijksakte Amsterdam reg.7;fol 7v (02-09-1920)
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 37
Gemeente: Harmelen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 48
Aangiftedatum: 05-11-1894
Kind Adrianus de Jong
Geslacht: M
Geboortedatum: 04-11-1894
Geboorteplaats: Harmelen
Vader Willem de Jong
Moeder Maria de Vlaming
Notitie bij Antonia: Volgens huwelijksakte Amsterdam reg.31;fol.33v (08-11-1916)
Notitie bij Jan Franciscus: Volgens Huwelijksakte Amsterdam reg.2E;fol.2 (14-08-1924)
Notitie bij het overlijden van Willem: herbegraven 12 oktober 1921
Notitie bij Aletta: Volgens Huwelijksakte Amsterdam reg.7C;fol.37

XIs. Teunis de Vlaming, geb. Amsterdam 23 febr. 1877, † Hoofddorp 14 juni 1957, tr. Amsterdam 18 aug. 1897194 Annagijsa Schreuder, geb. Hillegom 21 maart 1878, † Haarlem 10 nov. 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Arie de Vlaming, geb. Amsterdam 15 mei 1898, Suikerbakker, † 5 okt. 1975, begr. Amsterdam 9 okt. 1975,195 tr. Amsterdam 29 aug. 1928196 Allerdina Engelina Basseleur, geb. Amsterdam 1905, † 6 nov. 1968, begr. ald. 11 nov. 1968.
2. Johanna Anthonia de Vlaming, geb. Amsterdam 26 juli 1901, tr. Amsterdam 9 sept. 1925197 Cornelis Gortzak, geb. Amsterdam 1900.
3. Gijsberta de Vlaming, geb. Amsterdam 8 jan. 1905, tr. Amsterdam 6 april 1927198 Cornelis Hendrik Johannes Keijzer, geb. Amsterdam 1903.
4. Antonia, volgt XIIal.

Notitie bij het overlijden van Arie: grafnummer:Alg. 72-F-52
Notitie bij het overlijden van Allerdina Engelina: grafnummer:3-81-K-7

Begraafregister De Nieuwe Ooster: NL-SAA-794304

XIIal. Antonia de Vlaming, geb. Amsterdam 1910, tr. Amsterdam 2 okt. 1929199 Cornelis Adriaan Flentge, geb. Amsterdam 28 juli 1906, Opticiën, † Amsterdam 27 jan. 1978.
Uit dit huwelijk:
Eduard Flentge, geb. 9 sept. 1943.

XIt. Johanna Alida de Vlaming, geb. Amsterdam 4 april 1880, † ald. 17 (mnd. onb.) 1949, begr. Amsterdam Nieuwe Ooster begraafplaats 20 jan. 1949, tr. 1e Amsterdam 4 jan. 1905200 Cornelis Johannes Klaverstijn, geb. Nieuwer- Amstel 1882, † vóór 1915; tr. 2e Amsterdam 14 juli 1915201 Jeen Zondervan, geb. Nieuwer- Amstel 1885.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Vlaming, geb. 1900, † Harmelen 31 mei 1903.
2. Cornelis Johannes Klaverstijn, geb. Amsterdam 1905.
3. Agatha Josina Maria Klaverstijn, geb. Amsterdam 1906.
4. Antonia Maria Klaverstijn, geb. Amsterdam 1909, † na 1937.

Notitie bij het huwelijk van Jeen en Johanna Alida: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.6D;fol.47v
Datum: 14-07-1915
Bruidegom Jeen Zondervan
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel
Bruid Johanna Alida de Vlaming
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Bauke Zondervan
Moeder bruidegom Rigtje Kaspers
Vader bruid Arij de Vlaming
Moeder bruid Teuntje Schreuders
Nadere informatie Weduwe van Cornelis Johannes Klaverstijn.;beroep Bg.:opperman;beroep vader Bg.:opperman
Notitie bij Cornelis Johannes: Volgens huwelijksakte Amsterdam reg.5D;fol.15v (02-07-1924)
Notitie bij Agatha Josina Maria: Volgens huwelijsakte Amsterdam reg 6E;fol.35v (08-08-1923)
Notitie bij Antonia Maria: Volgens Huwelijksakte Amsterdam reg.3;fol.18v2 (26-01-1927)
echtscheiding van Karel Frederik Tolhuijsen 06-08-1937

XIu. Arij de Vlaming, geb. Amsterdam 12 aug. 1881,202, † Rotterdam 17 sept. 1950, tr. 1e Beets 27 okt. 1907203 (echtsch. uitgespr. ald. 10 nov. 1917)203 Aagje de Wit, geb. Beets 15 april 1875;204 tr. 2e Rotterdam 20 febr. 1918205 Wilhelmina Teuna Roeffen, geb. Rotterdam 16 juni 1891, † ald. 25 febr. 1929.
Uit het tweede huwelijk:
1. Zoon, † Rotterdam 23 nov. 1919.
2. Arie de Vlaming, geb. Rotterdam 19 juni 1918.
3. André, volgt XIIam.

Notitie bij het huwelijk van Aagje en Arij: Toegangnr: 358
Inventarisnr: 15
Gemeente: Beets
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 27-10-1907
Bruidegom: Arij de Vlaming
Leeftijd bruidegom: 26
Geboorteplaats bruidegom: Amsterdam
Bruid: Aagje de Wit
Leeftijd bruid: 32
Geboorteplaats bruid: Beets
Vader bruidegom: Arij de Vlaming
Moeder bruidegom: Teuntje Schreuders
Vader bruid: Maarten de Wit
Moeder bruid: Vrouwtje Liets
Nadere informatie: beroep bg.: machinist; beroep vader bd.: metselaar; echtscheiding 10-11-1917
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina Teuna en Arij: Bruidegom Arij de Vlaming , Amsterdam , 36
Vader Arij de Vlaming
Moeder Teuntje Schreuders
Bruid Wilhelmina Teuna Roeffen , Rotterdam , 26
Vader Willem Johannes Roeffen
Moeder Antje Vos

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 20-02-1918

XIIam. André de Vlaming, geb. Rotterdam 4 febr. 1921, † Oudehaske 17 okt. 1998, tr. (echtsch. ingeschr.) Laurentina Sophia Nellie Lankester.
Uit dit huwelijk:

XIIIab. Barend Rudolf de Vlaming, geb. Amsterdam 14 juli 1957.
Uit zijn relatie met Christine Anne Abernethy:
1. Sjaak Andre, volgt XIVal.
2. Annemarieke de Vlaming, geb. Greenville (SC) 26 april 1988.

XIVal. Sjaak Andre de Vlaming, geb. Richland (SC) 12 febr. 1983, tr. 11 aug. 2012 Lauren Davidson, geb. 6 dec. 1981.
Uit dit huwelijk:
Finn Bastiaan de Vlaming, geb. Langley (AFB) 6 mei 2014.

X-l. Aletta de Vlaming, geb. Koudekerk 9 aug. 1844, † ald. 24 juni 1890,206 tr. Koudekerk 19 april 1868207 Adrianus de Jong, geb. Koudekerk 22 sept. 1846, † Medemblik 24 mei 1885, zn. van Willem en Adriana Hoogeveen.
Uit dit huwelijk:
1. Willem de Jong, geb. Koudekerk 13 jan. 1869, † ald. 17 maart 1869.
2. Willem, volgt XIv.
3. Levenloze dochter, geb..208
4. Levenloze dochter, geb..209
5. Aaltje de Jong, geb. Koudekerk 23 febr. 1878, † Harmelen 29 aug. 1939.

Notitie bij het overlijden van Aletta: Getuige Hendrik Esveldt (Zwager)
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Aletta: Koudekerk, Huwelijksakte 19-04-1868 nr. 4
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Adrianus de Jong
(22 jaar, schipper, geboren te Koudekerk, wonende te Koudekerk)
vader bruidegom: Willem de Jong (schipper, Koudekerk)
moeder bruidegom: Adriana Hoogeveen (zonder beroep, Koudekerk)
Bruid: Aletta de Vlaming
(23 jaar, winkelierster, geboren te Koudekerk, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Teunis de Vlaming (verversknecht, Koudekerk)
moeder bruid: Aaltje Hoedeman (zonder beroep, Koudekerk)

Getuigen:
getuige 1: Lambertus de Jong, 24 jaar, schipper, Koudekerk, broer bruidegom
getuige 2: Helmert de Vlaming, 38 jaar, arbeider, Koudekerk, broer bruid
getuige 3: Pieter de Vlaming, 33 jaar, timmermansknecht, Koudekerk, broer bruid
getuige 4: Teunis Britsemmer, 26 jaar, schippersknecht, Koudekerk

afkondigingen 05-04-1868 en 12-04-1868 te Koudekerk
Notitie bij de geboorte van Willem: Geboorteakte Koudekerk aan den Rijn 1863-1872

inventarisnummer D8
aktenummer 3
naam Willem de Jong (zoon)
aktedatum 14-01-1869
geboortedatum 13-01-1869 om 22:30 uur te Koudekerk wijk B nr. 108
vader Adrianus de Jong (23 jaar, schipper, Koudekerk)
moeder Aletta de Vlaming
aangever Adrianus de Jong, vader
getuige Jan Munnik, 35 jaar, schoenmaker, Koudekerk
2e getuige Willem Vergunst, 28 jaar, ijzersmidsknecht, Koudekerk
Notitie bij Aaltje: Archieflocatie: Utrecht
Toegangnr: 481
Inventarisnr: 223

Gemeente: Harmelen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 09-12-1898
Bruidegom: Hendrik van Rooijen
Leeftijd bruidegom: 20
Geboorteplaats bruidegom: Harmelen
Bruid: Aaltje de Jong
Leeftijd bruid: 20
Geboorteplaats bruid: Koudekerk
Vader bruidegom: Hendrik van Rooijen
Moeder bruidegom: Stijntje van Dijk
Vader bruid: Adrianus de Jong
Moeder bruid: Aletta de Vlaming
Notitie bij de geboorte van Aaltje: getuige Jan van Heiningen, 54 jaar, ijzersmid, Koudekerk
2e getuige Willem van der Sluijs, 39 jaar, melkverkoper, Koudekerk
Notitie bij het overlijden van Aaltje: Toegangnr: 463 Inventarisnr: 613

XIv. Willem de Jong, geb. Koudekerk 25 febr. 1870, Klompenmaker, † Amsterdam 9 okt. 1953,210 tr. Amsterdam 9 mei 1894193 Maria de Vlaming (XIr).

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Huwelijk met volle neef
Notitie bij het overlijden van Maria: Naam: Begraafplaats Huis Te Vraag
Adres: Rijnsburgstraat 51 1059 AT Amsterdam
Zerk id-nummer 521126
Begraafplaatsnr. 1773
(Plaats)aanduiding HTV_0008

Willem de JONG 25-05-1903 27-04-1914 10 herbegraven 12 oktober 1921
Hendrik de JONG 21-02-1900 01-09-1921 21 begraven 5 september 1921 - 21 jaar oud
Maria de VLAMING 01-01-1871 16-08-1949 78 begraven 20 augustus 1949 - 78 jaar oud
Willem de JONG 25-02-1870 09-10-1953 83 begraven 13 oktober 1953 - 83 jaar oud

IXi. Kaatje de Vlaming, geb. Zwammerdam 6 juli 1809, † Rotterdam 6 dec. 1877, tr. Rotterdam 2 mei 1832211 Hendrik Hemelop, geb. Rotterdam 26 sept. 1809, † ald. 13 mei 1856.
Uit dit huwelijk:
1. Ary Hemelop, geb. Rotterdam 11 sept. 1832, † ald. 11 jan. 1833.
2. Maria Hemelop, geb. Rotterdam 19 okt. 1834, Dienstbode, † Kralingen 22 dec. 1891.212
3. Arie Hemelop, geb. Rotterdam 31 juli 1836, Wijnkopersknecht, † Rotterdam 25 okt. 1889.213
4. Pieternella Wouterina Hemelop, geb. Rotterdam 15 aug. 1838, † ald. 4 nov. 1910.213
5. Adrianus Wilhelmus Hemelop, geb. Rotterdam 17 okt. 1840, Smid, † Rotterdam 6 dec. 1901.
6. Franciscus Hemelop, geb. Rotterdam 17 febr. 1843, bootsman bij de marine, † Rotterdam 26 april 1843.
7. Elizabeth Hemelop, geb. Rotterdam 2 nov. 1844, † ald. 1 febr. 1846.
8. Franciscus Hemelop, geb. Rotterdam 19 dec. 1846, † Boskoop 6 okt. 1904.
9. Kaatje Hemelop, geb. Rotterdam 28 okt. 1849, † ald. 29 jan. 1850.
10. Hendrik Hemelop, geb. Rotterdam 28 okt. 1849, † ald. 24 febr. 1850.
11. Hendrik Hemelop, geb. Rotterdam 21 febr. 1852, Kwartiermeester, † Rotterdam 10 febr. 1918.

Notitie bij Arie: Partner Johanna Alberdina de Visser
Notitie bij het overlijden van Franciscus: Partner Johanna Babtista de Vries
Notitie bij de geboorte van Kaatje: Kind Kaatje Hemelop
Vader Hendrik Hemelop
Moeder Kaatje de Vlaming

Plaats Rotterdam
Geboortedatum 28-10-1849

Opmerkingen akte nr. 2796

VIId. Cornelia Pietersdr. Vlaming, geb. Wassenaar mei 1733, † Leiden 30 dec. 1813, tr. (ondertr. Leiden 15 april) 1768214 Jacobus Esman, geb. Leiden, Bakkersknecht, † Leiden 28 okt. 1780.215
Uit dit huwelijk:
1. Hester Esman, geb. Leiden 22 sept. 1768, † Rotterdam 10 maart 1844.
2. Jacobus Esman, ged. Leiden 23 april 1769.23
3. Pieter Esman, ged. Leiden 14 nov. 1769.216
4. Nicolaas Esman, ged. Leiden 23 maart 1771.217
5. Christina Esman, ged. Leiden 30 april 1772.22
6. Johana Christina Esman, ged. Leiden 19 okt. 1775, † Rotterdam 21 maart 1851.

Notitie bij Johana Christina: Overledene Johanna Christina Esman , leeftijd 75 jaar, 4 mnd en 12 dgn
Vader Jacobus Esman
Moeder Cornelia Vlaming
Weduwnaar/weduwe Hermanus van Luijn

Plaats Rotterdam
Datum overlijden 21-03-1851

Opmerkingen akte nr. 741

Geboorteplaats Leijden
Bron Rotterdam 1851 a189

VId. Claes Crijnz. Vlaming, ged. Wassenaar 14 febr. 1707, Soldaat, † Samarang 28 mei 1742, tr. Wassenaar 25 mei 1723218 Johanna van Hoorn, geb. Den Haag, † Wassenaar 6 mei 1739.
Uit dit huwelijk:
Crijn Claesz. de Vlaming, geb. Wassenaar omstr. 1728, † Azie 30 mei 1762.

Notitie bij het overlijden van Claes Crijnz.: VOC

Persoonsgegevens van Claas de Vlaming
Herkomst: Wassenaar
Rang: Soldaat
Datum einde verbintenis: 28/05/1742
Einde verbintenis: Overleden
Plaats einde verbintenis: Azie

Gegevens van de vaart
Schip: Rust en Werk Inventarisnr.: 13970
Kamer: Delft Folio: 175
Uitreis: 13/10/1740 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 3191.4 Aankomst: 08/06/1741
Notitie bij Johanna: DTB Delft inv. 14 , folio 12v

Dopeling Alijda
Vader Johannis van Hoorn
Moeder Johanna Slingervoet
Getuige Nicolaas de Vlaming
Johanna van Hoorn

Plaats Delft
Datum doop 04-12-1735
Notitie bij Crijn Claesz.: Voornaam opvarende Crijn
Patroniem opvarende Claasz
Tussenvoegsel opvarende de
Achternaam opvarende Vlaming
Herkomst opvarende Wassenaar
Datum indiensttreding 03-05-1742
Rol_naam_functie_nl Jongen
Rol_naam_functie_uitleg_nl jonger dan 17 jaar, allerlei karweitjes aan boord
Uitgevaren met het schip Goidschalxoord
Datum uit dienst 1745-00-00
Ove_tekst_lokatie_uitdiensttreding_nl Toevalligheid
Ove_tekst_reden_uitdiensttreding_nl Gerepatrieerd
Ove_tekst_opmerking_uitdiensttreding_nl Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis TOEVALLIGHEID
Kamer terugreis Amsterdam
Informatie terugreis bij ING
Datum terugreis vertrek 1745-03-12
Datum terugreis aankomst 1745-10-11
Ove_tekst_terugreis_opmerkingen As the OPLETTENDHEID (7226) the TOEVALLIGHEID originally was a French ship, called HERCULES; it was captured by the English (05-02-1745), brought to Batavia (13-02), and sold to the Dutch (16-02).
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6144, folionummer: 138

Voornaam opvarende Crijn
Patroniem opvarende Claasz
Tussenvoegsel opvarende de
Achternaam opvarende Vlaming
Herkomst opvarende Wassnaar
Datum indiensttreding 14-11-1745
Rol_naam_functie_nl Matroos
Rol_naam_functie_uitleg_nl waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Wildrijk
Datum uit dienst 1748-00-00
Ove_tekst_lokatie_uitdiensttreding_nl wildrijk
Ove_tekst_reden_uitdiensttreding_nl Gerepatrieerd
Ove_tekst_opmerking_uitdiensttreding_nl Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis WILDRIJK
Kamer terugreis Delft
Informatie terugreis bij ING
Datum terugreis vertrek 1748-02-21
Datum terugreis aankomst kaap 1748-05-20
Datum terugreis vertrek kaap 1748-06-22
Datum terugreis aankomst 1748-09-28
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6186, folionummer: 105

Voornaam opvarende Krijn
Tussenvoegsel opvarende de
Achternaam opvarende Vlaming
Herkomst opvarende S’ hage
Datum indiensttreding 16-11-1759
Rol_naam_functie_nl Bosschieter
Rol_naam_functie_uitleg_nl ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon
Uitgevaren met het schip Lapienenburg
Datum uit dienst 1762-05-30
Ove_tekst_lokatie_uitdiensttreding_nl Azie
Ove_tekst_reden_uitdiensttreding_nl Overleden
Informatie terugreis bij ING
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6380, folionummer: 69

VIe. Joannes Crijnz. Vlaming, geb. maart 1710, ged. Wassenaar 9 maart 1710, † vóór 1753, tr. 12 (kerkelijk Wassenaar 11) maart 1734 Geertruij Ligtenberg, geb. omstr. 1710, † ald. 22 dec. 1779; zij hertr. Wassenaar 28 jan. 1753 Jan Mostert.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt VIIe.
2. Crijna Jansdr., volgt VIIf.
3. Susanna, volgt VIIg.
4. Willem Jansz de Vlaming, geb. Wassenaar sept. 1739, † ald. 8 juni 1741.
5. Jan Jansz., volgt VIIh.

Notitie bij het overlijden van Willem Jansz: aangifte de huijsvrou van Jan Crijne de Vlaming
Dit omdat Jan Crijne zijn vader was verbannen uit Holland

VIIe. Cornelia de Vlaming, geb. april 1735, ged. Wassenaar 3 april 1735, † na 5 aug. 1801, tr. Wassenaar 27 juli 1760 Hermanus van Beveren, † 5 aug. 1801.219
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Beveren, geb. Wassenaar april 1761, † na 1784.
2. Johannes van Beveren, ged. Wassenaar 21 april 1765, † ald. 1 mei 1765.
3. Willem van Beveren, ged. Wassenaar 21 april 1765, † ald. mei 1765.
4. Cornelius van Beveren, ged. Wassenaar 5 maart 1767.
5. Alida van Beveren, ged. Wassenaar 20 nov. 1768, † Den Haag 19 jan. 1848.
6. Susanna Johanna van Beveren, ged. Wassenaar 19 sept. 1773.
7. Wilhelmina van Beveren, ged. 9 juni 1776.

VIIf. Crijna Jansdr. de Vlaming, geb. Wassenaar okt. 1736, † ald. 8 juli 1777, tr. 1e Voorschoten (kerkelijk 13 maart 1762)220 Gijsbert Tijssen, geb. Amsterdam, † Wassenaar 7 aug. 1763;221 tr. 2e Wassenaar 19 febr. 1764 David Cornelisz. van Berkel, geb. Wassenaar mei 1704, † ald. 12 maart 1775,222 zn. van Cornelis en Margaretha Pieterdr. van Berckhout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Tijssen, geb. Wassenaar okt. 1761.
Uit het tweede huwelijk:
2. Grietje van Berkel, geb. Wassenaar maart 1765, † ald. 21 maart 1765.
3. Cornelius van Berkel, geb. Wassenaar april 1766, † vóór 1768.
4. Cornelis van Berkel, geb. 1768, † Alkemade 11 juli 1841.

Notitie bij Crijna Jansdr.: Heeft in Leiden gewoond (lidmatenlijst)
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Crijna Jansdr.: Gijsbert TIJSSEN, geb Amsterdam en Crijna DE VLAMING, jd, geb Wassenaar, recht op het trouwen voldaan, op att van Wassenaar x V 13 3 1762.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Doopregister 7 II 209
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Doopregister 7 II 216
Notitie bij het overlijden van Cornelis: Partner Krijntje Scheenaard

VIIg. Susanna de Vlaming, geb. Wassenaar april 1738, † na 1784, tr. Warmond 4 nov. 1770 Jacobus Zwitser, geb. Sassenheim.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Zwitser, geb. Wassenaar 4 juli 1771.
2. Geertruid Zwitser, ged. Wassenaar 3 okt. 1773, † na 2 sept. 1792.
3. Johanna Maria Zwitser, geb. Wassenaar 11 juni 1775.
4. Gerrit Zwitser, ged. 21 sept. 1777.
5. Jan Zwitser, ged. Wassenaar 26 dec. 1779.
6. Jacob Jacobz Zwitser, ged. Oegstgeest 8 febr. 1784.

Notitie bij Susanna: Vertrekt op 2 -??-1766 naar Warmond
komt terug 3-11-1769 naar Wassenaar (lidmaten boek)
Notitie bij de geboorte van Jacob Jacobz: Getuigen waren oma en oom
Extract op NH Dopen van Oegstgeest, van 1643 t/m 1812
436-1 f:138 d: 8.2.1784 k: Jacobus Jacobusz Zwitser
436-2 v: Jacobus Zwitser; m: Susanna de Vlaming
436-3 g: Jan van Beeveren; en Cornelia de Vlaming

VIIh. Jan Jansz. de Vlaming, geb. jan. 1741, ged. Wassenaar 15 jan. 1741, † ald. 4 nov. 1776,223 tr. Wassenaar 27 dec. 1761 Eva Piek, geb. Bredevoort 1738, † Wassenaar 28 dec. 1810; zij hertr. Wassenaar 24 mei 1777 Claes van Beveren.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruij, volgt VIIIg.
2. Christina, volgt VIIIh.
3. Susanna de Vlaming, geb. okt. 1767, ged. Wassenaar 25 okt. 1767, † ald. 16 okt. 1771.
4. Susanna, volgt VIIIi.

VIIIg. Geertruij de Vlaming, ged. Wassenaar 31 okt. 1762, † Woubrugge 27 jan. 1801,224 tr. Woubrugge 12 maart 1790225 Jacob Buurman, geb. Woubrugge.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Buurman, geb. Woubrugge omstr. 1791, Rietdekkersknecht, † Vinkeveen 10 dec. 1864.
2. Jannetje Buurman, geb. Woubrugge 26 aug. 1792.
3. Antje Buurman, geb. Woubrugge 11 jan. 1797, † na 2 april 1840.

Notitie bij Geertruij: DTB Leiden Dopen NH Marekerk
Dopeling Gerret
Vader Hendrik Nieuwenhuisen
Moeder Crijna Schouten
Getuige Jacob Buurman
Geertruij de Vlaming
Plaats Leiden
Datum doop 29-01-1792
Notitie bij het overlijden van Geertruij: 27 oct heeft Jb Buurman aangegeven ’t lijk van zijn vrouw genaamd Geertrui de Vlaming
gehoorende onder de Classse der onvermogende dus Pro Deo
Notitie bij Klaas: Koudekerk, Huwelijksakte 23-05-1813
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Klaas Buurman
(21 jaar, rietdekkersknecht, geboren te Woubrugge, wonende te Koudekerk)
vader bruidegom: Jacob Buurman (rietdekker, Rijnsaterwoude)
moeder bruidegom: Geertrui de Vlaming (overleden 27-01-1801 te Woubrugge)
Bruid: Jannetje van Eijk
(27 jaar, dienstbaar, geboren te Nieuwkoop, wonende te Oudshoorn)
vader bruid: Henricus van Eik (overleden 18-06-1809 te Nieuwkoop)
moeder bruid: Neeltje Verlaan (overleden 21-12-1812 te Nieuwkoop)

Getuigen:
getuige 1: Johannis Cornelis Zwanenburg, 44 jaar, Koudekerk
getuige 2: Klaas Hogervorst, 26 jaar, Koudekerk
getuige 3: Michiel Meel, 22 jaar, Koudekerk
getuige 4: Leendert van Rooijen, 22 jaar, Koudekerk

afkondigingen 02-05-1813 en 09-05-1813 te Koudekerk en Oudshoorn


Zevenhoven, Huwelijksakte 13-07-1822 nr. 11
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Cornelis Koos
(25 jaar, arbeider, geboren te Nieuwkoop gedoopt 16-10-1796 te Nieuwkoop, wonende te Zevenhoven, de bruidegom kan niet schrijven)
vader bruidegom: Jan Koos (arbeider, Zevenhoven)
moeder bruidegom: Aaltje Stout (overleden 30-10-1817 te Zevenhoven)
Bruid: Aeltje van Wieringen
(27 jaar, dienstbode, geboren te Nieuwkoop gedoopt 30-11-1794 te Nieuwkoop, wonende te Zevenhoven)
vader bruid: Elias Gijsbertse van Wieringen (arbeider, Nieuwkoop)
moeder bruid: Antje Bodegraven (overleden 12-12-1798 te Nieuwkoop)

Getuigen:
getuige 1: Klaas Slingerland, 54 jaar, grofsmid, Zevenhoven
getuige 2: Cornelis Geerekink, 45 jaar, winkelier, Zevenhoven
getuige 3: Klaas Buurman, 31 jaar, rietdekker, Zevenhoven
getuige 4: Antonie Bange, 25 jaar, kleermaker, Zevenhoven

afkondigingen 19-05-1822 en 26-05-1822 te ZevenhovenAlgemeen Gemeente: Nieuwkoop en Noorden
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 03-10-1823
Bruidegom Klaas Buurman
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Woubrugge
Bruid Margie Knijnenburg
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Nieuweveen
Vader bruidegom Jacob Buurman
Moeder bruidegom Geertruij de Vlaming
Vader bruid Gijsbert Knijnenburg
Moeder bruid Ariaantje(Arijaantje) Verheugt
Nadere informatie Bruidegom Weduwnaar van Jannetje van Eijk Bruid Weduwe van Dirk Verloij

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Het Utrechts Archief

Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 975
Gemeente: Vinkeveen en Waverveen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 08-09-1860
Bruidegom Klaas Buurman
Leeftijd: 69
Geboorteplaats: Woubrugge
Bruid Gerritje Gentenaar
Leeftijd: 56
Geboorteplaats: Loenen
Vader bruidegom Jacob Buurman
Moeder bruidegom Geertruy de Vlaming
Vader bruid Cornelis Gentenaar
Moeder bruid Lysbet van Grieken
Notitie bij de geboorte van Klaas: Getuige Sara Buurman
Notitie bij het overlijden van Klaas: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1209
Gemeente: Vinkeveen en Waverveen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 65
Aangiftedatum: 13-12-1864
Notitie bij Jannetje: Burgerlijke stand - huwelijken Leimuiden 1811-1820

aktenummer 8
aktedatum 08-05-1814
bruidegom Albert de Wilden
(28 jaar, werkman, gedoopt 02-02-1786 te Woubrugge, wonende te Leimuiden)
bruid Jannetje Buurman
(21 jaar, gedoopt 02-09-1792 te Woubrugge, wonende te Leimuiden, de bruid kan niet schrijven)
vader bruidegom Cornelis de Wilden (Woubrugge)
moeder bruidegom Neeltje Leliveld (overleden 07-02-1798 te Oudshoorn)
vader bruid Jacob Buurman (Rijnsaterwoude)
moeder bruid Geertruij de Vlaming (overleden 27-01-1801 te Woubrugge)
getuige Jacob Buurman, 46 jaar, rietdekker, Rijnsaterwoude, vader bruid
2e getuige Arie Oudshoorn, 27 jaar, boerenknecht, Woubrugge
3e getuige Jan de Wilden, 35 jaar, schipper, Woubrugge, broer bruidegom
4e getuige Arie de Graauw, 54 jaar, herbergier, Leimuiden
annotatie afkondigingen 24-04-1814 en 01-05-1814 te Leimuiden


Woubrugge, Huwelijksakte 09-09-1827 fol. 7
--------------------------------------------------------------------------------
Bruidegom: Bernardus van Straten
(27 jaar, arbeider, geboren te Oudshoorn, wonende te Woubrugge, de bruidegom kan niet schrijven)
vader bruidegom: Barend van Straten (Woubrugge)
moeder bruidegom: Neeltje Akerboom (Woubrugge)
Bruid: Jannetje Buurman
(35 jaar, zonder beroep, geboren te Woubrugge, wonende te Woubrugge, de bruid kan niet schrijven)
relatie bruid: weduwe van Albert de Wilde (overleden te Woubrugge)
vader bruid: Jacob Buurman
moeder bruid: Geertruda Vlaming (overleden te Woubrugge)

Getuigen:
getuige 1: Barend van Straten, 68 jaar, dagloner, Woubrugge, vader bruidegom
getuige 2: Jan Buurman, 59 jaar, rietdekker, Rijnsaterwoude
getuige 3: Jan van Griethuizen, 56 jaar, bode, Woubrugge
getuige 4: Abraham Mulder, 38 jaar, veldwachter, Woubrugge

afkondigingen 19-08-1827 en 26-08-1827 te Woubrugge
Notitie bij Antje: Bruidegom Theodorus Johannes Hansen Stook
Moeder Johanna Lambooij
Vader Arnoldus Anthonius Hanssen Stook
Bruid Antje Buurman
Moeder Geertruij de Vlaming
Vader Jacob Buurman
Huwelijk 02-04-1840 te Leiden
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk, BS Leiden, 1840, nummer 43

VIIIh. Christina de Vlaming, geb. Wassenaar 1765, † Scheveningen 2 aug. 1832, tr. Den Haag 7 okt. 1792 Johannes van der Doorn, geb. Den Haag 17 jan. 1751, † 24 dec. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus van der Doorn, geb. Scheveningen 1793, ged. Den Haag 20 sept. 1793, † vóór 5 maart 1796.
2. Joannis van der Doorn, geb. Scheveningen 1793, ged. Den Haag 20 sept. 1793.
3. Joanna van der Doorn, geb. Scheveningen 1794, ged. Den Haag 25 nov. 1794.
4. Martinus van der Doorn, geb. Scheveningen 1796, ged. Den Haag 5 maart 1796, † vóór 1876.
5. Elisabeth van der Doorn, geb. Scheveningen 15 okt. 1797, ged. Den Haag, † Zandvoort 30 dec. 1857.
6. Cornelis van der Doorn, geb. Scheveningen 1799, ged. Den Haag 4 april 1799, † vóór 21 febr. 1802.
7. Cornelis van der Doorn, geb. Scheveningen 1802, ged. Den Haag 21 febr. 1802, † 18 dec. 1831.
8. Joanna van der Doorn, geb. Scheveningen 1804, ged. Den Haag 15 dec. 1804.
9. Johannes van der Doorn, geb. Scheveningen 1807, ged. Den Haag 27 mei 1807.

Notitie bij de geboorte van Christina: 16-06-1765 Een kind gedoopt van Eva Piek en Jan de Vlaming en is genaamd Christina; de getuigen zijn Hermanus van Beveren en Cornelia de Vlaming
Notitie bij Elisabeth: 1) Elisabeth Johannesdr van der Doorn, geb. 15 okt 1797 te Scheveningen,
ovl. 30 dec 1857 te Zandvoort, chuiten arbeider 25 Zandvoort gebuur van de overledene
2) Gehuwd (kerk) 07 jul 1833 te Zandvoort, get. Cornelis de Best 43 jr., visscher Zandvoort bekende van de bruidegom, Jane Simons Paap 79 jr., Zandvoort bekende van de bruidegom, Jacob Paap 75 jr., viskoper Zandvoort bekende van de bruid, Gerrit Veen 47 jr., arbeider Zandvoort bekende van de bruid met:
Cornelis Cornelisz Kraaijenoord, geb. te Zandvoort, ged. 31 aug 1809 te Bloemendaal (religie: RK-St.Bavo), get. Arij Cornelis Craijenoort, Cornelia Craijenoort
3) ovl. 03 apr 1893 te Zandvoort, in de Noordbuurt, beroep(en): 1833 visscher, zoon van Cornelis Cornelisz Kraaijenoord en Willempje Flore Burger

Kennemerland Zandvoort Akte Jaar 1833 Nummer 4
Notitie bij het overlijden van Elisabeth: Cornelis Cornelisz Kraaijenoord, geb. te Zandvoort, ged. 31 aug 1809 te Bloemendaal (religie: RK-St.Bavo), get. Arij Cornelis Craijenoort, Cornelia Craijenoort, ovl. 03 apr 1893 te Zandvoort, in de Noordbuurt, beroep(en): 1833 visscher, zoon van Cornelis Cornelisz Kraaijenoord en Willempje Flore Burger
Gehuwd (kerk) 07 jul 1833 te Zandvoort, get. Cornelis de Best 43 jr., visscher Zandvoort bekende van de bruidegom, Jane Simons Paap 79 jr., Zandvoort bekende van de bruidegom, Jacob Paap 75 jr., viskoper Zandvoort bekende van de bruid, Gerrit Veen 47 jr., arbeider Zandvoort bekende van de bruid met:
Elisabeth Johannesdr van der Doorn, geb. 15 okt 1797 te Scheveningen, ovl. 30 dec 1857 te Zandvoort, chuiten arbeider 25 Zandvoort gebuur van de overledene
1) Willemtje Kraaijenoord, geb. 26 mei 1834 te Zandvoort, eroep, Zandvoort, ovl. 07 sep 1834 te Zandvoort, er Mije, arbeider, 25 jr., Zandvoort, buur van de overledene
2) Kornelis Kraaijenoord, geb. 08 jun 1835 te Zandvoort, 5 jr., arbeider, Zandvoort, ovl. 02 aug 1835 te Zandvoort, er Drommel, arbeider, 35 jr., Zandvoort, buur van de overledene
3) Kornelis Kraaijenoord, geb. 07 feb 1838 te Zandvoort, er, Zandvoort
4) Stijntje Kraaijenoord, geb. 26 jun 1841 te Zandvoort, oort

Johannes van der Doorn, ovl. 24 dec 1816 met:
Christina de Vlaming, ovl. 02 aug 1832
1) Elisabeth Johannesdr van der Doorn, geb. 15 okt 1797 te Scheveningen, ovl. 30 dec 1857 te Zandvoort, chuiten arbeider 25 Zandvoort gebuur van de overledene
Gehuwd (kerk) 07 jul 1833 te Zandvoort, get. Cornelis de Best 43 jr., visscher Zandvoort bekende van de bruidegom, Jane Simons Paap 79 jr., Zandvoort bekende van de bruidegom, Jacob Paap 75 jr., viskoper Zandvoort bekende van de bruid, Gerrit Veen 47 jr., arbeider Zandvoort bekende van de bruid met:
Cornelis Cornelisz Kraaijenoord, geb. te Zandvoort, ged. 31 aug 1809 te Bloemendaal (religie: RK-St.Bavo), get. Arij Cornelis Craijenoort, Cornelia Craijenoort, ovl. 03 apr 1893 te Zandvoort, in de Noordbuurt, beroep(en): 1833 visscher, zoon van Cornelis Cornelisz Kraaijenoord en Willempje Flore Burger
Notitie bij Johannes: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Den Haag
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 138
Datum: 30-05-1832
Bruidegom Joannes van der Doorn
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Scheveningen
Bruid Gerarda van der Werf
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Scheveningen
Vader bruidegom Joannes van der Doorn
Moeder bruidegom Christina de Vlaming
Vader bruid Martinus van der Werf
Moeder bruid Petronella van der Does

VIIIi. Susanna de Vlaming, geb. Wassenaar 4 okt. 1772, Arbeidster,226 † Wassenaar 26 nov. 1851, tr. Leiden 10 maart 1798227 Nicolaas Ory, geb. Den Bosch 1768, Metselaarsknecht, † Wassenaar 30 juni 1808.
Uit het huwelijk:
1. Nicolaus Ory, geb. Leiden 9 juni 1798,228 † Wassenaar 3 april 1829.
2. Joannes Ory, geb. Wassenaar 6 april 1802, † ald. 26 nov. 1876.229
3. Christina Ory, geb. Wassenaar 22 juli 1804, † ald. 13 sept. 1837.19
4. Lodewijk Ory, geb. Wassenaar 19 juli 1807, † ald. 10 febr. 1867.
Haar dochter:
5. Johanna de Vlaming (Knotzenburg), geb. Wassenaar 30 nov. 1809, † ald. 20 nov. 1811.

Notitie bij Susanna: Volkstelling 1829
folio 91-925

Susanna de Vlaming
Lodewijk Orie
Catharina van der Meer
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Susanna: Bruidegom Klaas Orie , , Leyden , wonend: Galgstraat , metselaarsknecht
Bruid Susanna de Vlaming , , Wassenaar , wonend: Galgstraat
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Mauris Sin neeff Den Bosch - Getuigen bruid: Trijntje Schonk zuster van halve bedde Galgstraat -
Notitie bij het overlijden van Nicolaus: Nadere informatie: Ongehuwd
Notitie bij Joannes: Gemeente: Wassenaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 31-10-1828
Bruidegom: Joannes Orie
Leeftijd bruidegom: 26
Geboorteplaats bruidegom: Wassenaar
Bruid: Elisabeth Remmerswaal
Leeftijd bruid: 17
Geboorteplaats bruid: Wassenaar
Vader bruidegom: Klaas Orie
Moeder bruidegom: Susanna de Vlaming
Vader bruid: Jan Remmerswaal
Moeder bruid: Aafje van Haastert
Notitie bij het overlijden van Joannes: Partner: Elisabeth Remmerswaal
Notitie bij Christina: Gemeente: Wassenaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 19-08-1825
Bruidegom: Arnoldus van der Meer
Leeftijd bruidegom: 29
Geboorteplaats bruidegom: Stompwijk
Bruid: Christina Orie
Leeftijd bruid: 21
Geboorteplaats bruid: Wassenaar
Vader bruidegom: Jacobus van der Meer
Moeder bruidegom: Marijtje Holling
Vader bruid: Klaas Orie
Moeder bruid: Susanna de Vlaming
Notitie bij de geboorte van Christina: De vader Roomsgezind zijnde is bij den doop niet present geweest

Getuigen:
Hendrik Nuwenhuizen
Krijna Schouten
Notitie bij het overlijden van Christina: Partner: Arnoldus van der Meer
Notitie bij Lodewijk: Gemeente: Wassenaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 27-04-1832
Bruidegom: Lodewijk Ori
Leeftijd bruidegom: 24
Geboorteplaats bruidegom: Wassenaar
Bruid: Dirkje Langeveld
Leeftijd bruid: 24
Geboorteplaats bruid: Wassenaar
Vader bruidegom: Klaas Ori
Moeder bruidegom: Sanna de Vlaming
Vader bruid: Jan Hendrikse Langeveld
Moeder bruid: Jannetje van der Spek
Notitie bij het overlijden van Lodewijk: Partner: Dirkje Flink
Notitie bij Johanna: Uit buitenechtelijke relatie van de moeder na overlijden van echtgenoot
Notitie bij de geboorte van Johanna: Extract op NG Dopen van Wassenaar, van 1807 t/m 1812
19-1 f:6 d:20.12.1809 k:Johanna de Vlaming, in onecht geb 30.11.1809
19-2 v: NN m:Susanna de Vlaming, wd van Klaas Ory
19-3 byz: door de moeder zelve ten doop gehouden
Notitie bij het overlijden van Johanna: Gemeente: Wassenaar
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 21-11-1811
Overledene: Anna Knotzenburg
Overlijdensdatum overledene: 20-11-1811
Leeftijd overledene: 2
Vader: Jan Knotzenburg
Moeder: Susanna de Vlaming
Partner:

IVg. Jannetje Jansdr. de Vlaming, geb. Wassenaar juni 1644, † ald. 6 maart 1716, tr. Wassenaar 16 mei 1670 Jan Dirksz Pluijmgraaf, geb. Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
Anna Pluijmgraaf, geb. maart 1673, ged. Wassenaar 19 maart 1673, tr. Wassenaar 10 maart 1697 Jacob Doe Verbaen.

Notitie bij het overlijden van Jannetje Jansdr.: Schoonzoon Jacob Doe Verbaen
Is op 25-02-1714 ook nog doopgetuige bij kleindochter Martijntge Verbaen


Bronnen

1. DTB Rijnsburg Dopen NH , folio 1 Inventarisnummer 1213
2. Remonstrants Dopen (1663-1930)
3. DTB Leiden inv. 12 Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio 170
4. DTB Leiden inv. 12 Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio 182
5. DTB Rijnsburg folio 65 deel 1219
6. DTB Rijnsbug Dopen NH folio 21v
7. Inv.nr. 1213 folio 31
8. DTB Rijnsburg Dopen NH, folio 33v
9. DTB Rijnsburg Dopen NH , folio 46v Inventarisnummer 1213
10. DTB Rijnsburg Dopen NH, folio 3
11. DTB Rijnsbug Dopen NH folio 3 inv nr 1213
12. Lidmatenlijst 1662
13. Klapper DTB Wassenaar 1624-1688 Folio 5V
14. DTB Sassenheim Dopen NH , folio 18 Inventarisnummer 1
15. DTB Boek 9i Folio 57 Kasse Pro Deo
16. DTB Voorschoten inv 1 fol 76
17. Schildersgildeboek van 1717 (B.139)
18. boek 12i Folio 6 klasse Pro Deo
19. BS Wassenaar
20. DTB Leiden inv. 39 Schepenhuwelijken (1795-1811) , folio D - 177
21. Archief DTB Rotterdam Stadstrouw, 006
22. Dopen NH Hooglandsche Kerk
23. DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk
24. Dopen Hooglandsche Kerk 1 oktober 1789 - 30 juni 1796
25. DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
26. Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg aktenr. 16
27. Rotterdam Akte Jaar 1890 Nummer e039 akte nr. 3786
28. DTB Oudshoorn 1765
29. DTB Oudshoorn en Gnephoek 1759 blz. 43
30. Eedboek Schepenen 25-07-1766
31. Rotterdam Akte Jaar 1822 Nummer a215
32. Archief DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, nr. 237 bl. 27
33. Den Haag bld 432 nr.302
34. Archief DTB RotterdamTrouw gereformeerd, folio nr. 237 bl. 37
35. Rotterdam Akte Jaar 1815 Nummer a108 akte nr. 531
36. DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
37. Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1823, Akte a148v
38. Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1833, Akte c85v
39. BS Delft Akte Jaar 1866 Nummer 226
40. Rotterdam Akte Jaar 1855 Nummer c46v
41. Rotterdam Akte Jaar 1880 Nummer f097v
42. Rotterdam Akte Jaar 1897 Nummer k59v
43. Rotterdam Akte Jaar 1906 Nummer p10
44. Rotterdam Akte Jaar 1912 Nummer p84
45. Rotterdam Akte Jaar 1922 Nummer a92
46. Rotterdam Akte Jaar 1879 Nummer f022
47. BS Rotterdam Akte Jaar 1879 Nummer e122v akte nr. 5475
48. BS Rotterdam Akte Jaar 1882 Nummer c047v akte nr. 2664
49. Rotterdam Akte Jaar 1904 Nummer j77
50. Rotterdam Akte Jaar 1906 Nummer m86v
51. Rotterdam Akte Jaar 1888 Nummer c069v akte nr. 1598
52. Rotterdam Akte Jaar 1913 Nummer w59v
53. BS Rotterdam Akte Jaar 1890 Nummer e039 akte nr. 3786
54. Rotterdam Akte Jaar 1892 Nummer a168v akte nr. 667
55. BS Rotterdam Akte Jaar 1910 Nummer b14
56. Rotterdam Akte Jaar 1866 Nummer e060
57. Alphen, bevolkingsregister 1850, deel S blz. 136
58. Alphen, bevolkingsregister 1862, deel 5 blz. 132
59. Alphen, bevolkingsregister 1870, deel 4 blz. 236
60. Alphen, bevolkingsregister 1880, deel 1 blz. 87 deel 7 blz. 133
61. Alphen, bevolkingsregister 1900, deel 7 blz. 127
62. Zwammerdam geboorten 1852-49
63. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1887 Nummer 22
64. BS Rotterdam 1912 b012v akte nr. 132
65. Burgerlijke stand - Overlijden, Berkel en Rodenrijs, 1868, nummer 13
66. Burgerlijke stand - Overlijden, Berkel en Rodenrijs, 1869, nummer 18
67. Burgerlijke stand - Overlijden, Berkel en Rodenrijs, 1872, nummer 12
68. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1873 Nummer 22
69. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1874 Nummer 23
70. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1885 Nummer 25
71. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1894 Nummer 13
72. Berkel en Rodenrijs geboorte akte Nr 63-1872
73. BS Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 16
74. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1896 Nummer 50
75. BS Nieuwerkerk aan de IJssel
76. Bruidegom
77. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1897 Nummer 59
78. Berkel en Rodenrijs Akte Jaar 1900 Nummer 54
79. Cor de Vlaming
80. Vader
81. Scheiding
82. Burgerlijke stand - Overlijden, Bleiswijk, 1947, nummer 18
83. Bleiswijk Akte Jaar 1904 Nummer 11
84. Bevolkingsregister van Leiderdorp, van 1840 tot 1850
85. Overlijdensregister van Leiderdorp, van 1844 tot 1865
86. BS Zoeterwoude Akte Jaar 1832 Nummer 28
87. BS Zoeterwoude 1833 aktenr 46
88. BS Zoeterwoude 1835 aktenr 54
89. BS Alphen 1819 aktenr 28
90. BS Krimpen aan de Lek Aktenr 1
91. BS Rotterdam 1926 e009v akte nr. 4165
92. Volgende
93. Geboorteakte Geertruida Cornelia de Vlaming
94. BS Krimpen aan de Lek Aktenr 2
95. BS Krimpen aan de Lek Aktenr 4
96. BS Rotterdam Akte Jaar 1851 Nummer c242 akte nr. 2913
97. BS Krimpen aan de Lek Aktenr 5
98. Trouwakte Pieter Cornelis
99. BS Lekkerkerk Aktenummer: 19
100. akte B1785
101. BS Den Haag
102. Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939
103. Huwelijksakte Aktenr. 979
104. Huwelijksakte ’s-Gravenhage B1668
105. Huwelijksakte ’s-Gravenhage A873
106. A 1106
107. Tafel 1903-1912 vintg - weerw 102 > Fiche 102, afbeelding 4
108. BS Arnhem aktenr 594
109. Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 aktenr. 1813
110. BS Den Haag A1575
111. Huwelijksakte ’s-Gravenhage A498
112. BS Lekkerkerk Aktenummer: 101
113. BS Amsterdam Aktenummer: reg.7B;fol.39v
114. Huwelijksakte ’s-Gravenhage A863
115. BS Amsterdam Aktenummer: reg.8E;fol.38v
116. BS Krimpen aan de Lek Aktenummer: 19
117. BS Krimpen aan de Lek Aktenummer: 12
118. begraafplaats Krimpen aan de Lek 1889-2006
119. BS Krimpen aan de Lek Aktenummer: 06
120. begraafplaats Lekkerkerk 1869-2006
121. BS Lekkkerkerk Aktenummer: 36
122. Archief Gelderland Arnhem 0207-391-274
123. Archief Gelderland 0207-5789-24
124. BS Arnhem aktenr 620
125. Rotterdam 1892 c138
126. Rotterdam Akte Jaar 1902 Nummer d37
127. Rotterdam Akte Jaar 1901 Nummer l84v
128. Rotterdam 1903 l069
129. Rotterdam 1905 j115v
130. Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1913, Akte p2v
131. Rotterdam 1939 d131
132. BS Rotterdam akte nr.2996
133. Gezinskaart
134. BS Amsterdam Regnr 8F fol 31 aktenr 638
135. BS Rotterdam e100
136. Den Haag BS A1198
137. Trouwakte
138. BS Delfshaven 1855 Aktenummer: 4
139. Rotterdam Akte Jaar 1893 Nummer b087
140. Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1893, nummer a009v akte nr. 430 deel a2
141. Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1926, Akte m65v
142. Overlijdensakte
143. BS Waddinxveen Aktenr. 1
144. BS Boskoop aktenr 15
145. BS Geboorte, Boskoop, 14 augustus 1856, aktenummer 44
146. BS Overlijden, Boskoop, 28 januari 1874, aktenummer 8
147. BS Geboorte, Boskoop, 18 oktober 1862, aktenummer 83
148. Online begraafplaatsen
149. BS Geboorte, Boskoop, 29 december 1864, aktenummer 89
150. BS Overlijden, Boskoop, 12 juli 1871, aktenummer 89
151. Rotterdam Akte Jaar 1842 Nummer a163v
152. Rotterdam Akte Jaar 1866 Nummer e033 akte nr. 827
153. BS Rotterdam 1885 a096 akte nr. 183
154. Rotterdam Akte Jaar 1902 Nummer b62v
155. BS Schiedam
156. Koudekerk overlijden akte nr 11
157. Koudekerk overlijden 05-10-1883 - 22
158. Koudekerk overlijden 14-01-1888 aktenr 3
159. BS Koudekerk, Huwelijksakte 31-01-1830 nr. 1
160. Koudekerk overlijden 06-10-1883 - 22
161. Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1853-1862 aktenr 16
162. Koudekerk overlijden 19-06-1865 - 21
163. BS Koudekerk geboorten 1862 Nr. 16
164. Overlijdenskaart
165. Advertentie
166. Bs Schiedam 1890 no 118
167. BS Schiedam 1889 no 118
168. Scheidingsakte Schiedam 1920 Nr 232
169. BS Schiedam aktenr 26
170. Alphen, bevolkingsregister 1890, deel 7 blz. 232
171. Alphen, bevolkingsregister 1900, deel 7 blz. 128
172. Burgerlijkestand Delft Akte Jaar 1928 Nummer 238
173. Rijnbode 22-08-1886
174. Oudshoorn, geboorteakte 06-11-1861 nr. 75
175. Oudshoorn, bevolkingsregister 1861-1880, deel 3 blz. 494
176. Koudekerk geboorten 30-10-1869 - 53
177. Hazerswoude bevolkingsregister 1861-1880, deel 4 blz.294
178. Hazerswoude bevolkingsregister 1880-1889 deel 5
179. Oudshoorn, bevolkingsregister 1890-1900, deel 4 blz. 1002
180. BS Koudekerk, Huwelijksakte 10-06-1886 nr. 12
181. Koudekerk overlijden 26-06-1888 aktenr 21
182. Koudekerk overlijden 18-04-1887 aktenr 19
183. BS Koudekerk geboorten 1888 aktenr 22
184. Koudekerk overlijden 1889 aktenr 2
185. Huwelijken Burgerlijkestand van Leiderdorp, van 1811 tot 1868
186. Koudekerk overlijden 30-08-1866 nr.29
187. BS Koudekerk aktenr 17
188. BS - Overlijden, Leiden Akte Jaar 1865 Nummer 54
189. Koudekerk overlijden 04-09-1886 - 32
190. Amsterdam Bevolkingsregister 1874-1893: NL-SAA-27943298
191. Digitale Stamboom Kennemerland
192. http://www.online-begraafplaatsen.nl/
193. Aktenummer: reg.11;fol.1v
194. BS Amsterdam Aktenummer: reg.23;fol.46v
195. Begraafregister De Nieuwe Ooster: NL-SAA-926631
196. Huwelijksakte Amsterdam reg.3E;fol.18v
197. Huwelijksakte Amsterdam reg.5E;fol.33
198. Huwelijksakte Amsterdam reg.S2;fol.16V
199. Huwelijksakte Amsterdam reg.S4;fol.45v
200. BS Amsterdam Aktenummer: reg.3;fol.4
201. BS Amsterdam Aktenummer: reg.6D;fol.47v
202. BS Amsterdam Aktenummer: 7398
203. BS Beets aktenr. 11 toegangsnr. 358 Inv 15
204. BS Beets aktenr. 5
205. Rotterdam Akte Jaar 1918 Nummer c19v
206. Koudekerk overlijden 25-06-1890 aktenr 19
207. BS Koudekerk aktenr 4
208. Koudekerk overlijden 16-06-1873 aktenr. 35
209. Koudekerk overlijden 10-05-1875 aktenr 16
210. Grafsteen
211. Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1832, Akte a84
212. BS Rotterdam
213. Burgerlijkenstand Rotterdam
214. DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio 57
215. DTB Begraven, 1780, Leiden
216. Dopen NH Marekerk
217. DTB Dopen, 21 maart 1771, Leiden
218. Impost op trouwen 25-05-1723 Pro Deo
219. DTB boek 14 Folio 63 Klasse Pro Deo
220. Voorschoten gereformeerd T 1621 1699, Algemeen Rijksarchief, 162 blzn, inv. nr. 4.
221. DTB boek 12i Folio 53v Klasse Pro Deo
222. DTB boek 12 ii Folio 100v klasse Pro Deo
223. DTB Boek 12 ii Folio108v
224. gaarder betaalde impost Woubrugge 1796-1809
225. Gaarder 4/55
226. Volkstelling Wassenaar 129
227. DTB Leiden inv. 39 Schepenhuwelijken (1795-1811) , folio A - 217
228. Doopboek RK De Zon
229. DTB Boek 8 83


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 9 april 2016 13:52:43
Bestand D:\Aldfaer\Vlaming\cor